ข่าว

ประกาศรับสมัคร การขอจัดตั้งและยืนยันการจัดตั้งชมรม ปีการศึกษา 2561

 

club 2018

การขอจัดตั้งและขอยืนยันการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

         เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งชมรมเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้นักศึกษาเกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศแนวปฏิบัติการจัดตั้งและดำเนินงานชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          1.การจัดตั้งชมรมจะต้องสอดคล้องด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
               1.1 ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ                            1.2 ด้านกีฬา หรือ ส่งเสริมสุขภาพ
               1.3 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 1.4 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
               1.5 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
          2.การจัดตั้งชมรมจะต้องมีคณะกรรมการชมรมไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และมีสมาชิกร่วมกันจัดตั้งชมรมไม่น้อยกว่า 15 คน
          3.ชมรมรับสมัครสมาชิกได้ไม่เกินชมรมละ 400 คน และไม่น้อยกว่า 50 คน
          4.คณะกรรมการชมรมต้องไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติและไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอื่นใดในองค์กรกิจกรรมอื่นๆ
          5.ให้ชมรมดำเนินกิจกรรมได้หลังจากได้รับอนุญาตให้จัดตั้งชมรมจากมหาวิทยาลัยแล้วจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
          6.กรณีนักศึกษาไม่มาบันทึกกิจกรรมชมรมตามกำหนด มหาวิทยาลัยอนุญาตให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม บันทึกรับรองการผ่านชมรมได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ทุกรหัสนักศึกษา) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่านักศึกษาไม่ผ่านชมรม ต้องเข้าชมรมในปีการศึกษาถัดไป
          7.ชมรมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คน และอาจารย์แต่ละคนสามารถรับเป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 ชมรม
          8.อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมจะต้องเข้าใจในข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 และดูแลควบคุม ให้คำปรึกษา ในการดำเนินกิจกรรมของชมรม
          9.นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มการขอจัดตั้งและยืนยันการจัดตั้งชมรมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา   กองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและส่งแบบฟอร์มภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมา announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 
(ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560) 
วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 

( Link ขึ้นทะเบียนเปิดเมื่อถึงกำหนด)

1. บันทึกข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน (คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล/ที่อยู่/แบบสำรวจการมีงานทำ)

2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วม/ไม่เข้าร่วมพิธีฯ

3. อัพโหลดรูปภาพบัณฑิตสวมชุดครุยวิทยฐานะที่จบการศึกษา

    (ขนาดรูป 1 นิ้ว (2.5 ซม. X 3.25ซม.) ขนาด File ไม่เกิน 100 KB

4. ปริ้นหลักฐานการจองชุดครุย/สูท นำมายืนยันเช่าในวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2561

     เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณ ชัน M อาคารวิทยาภิรมย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://dsd.pbru.ac.th/parinya/

Read more...

เลขานุการ รมต.ศธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ Boot Camp

เลขานุการ รมต.ศธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิมทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp  

ศูนย์ Boot Camp เกิดจากแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบหมายให้ สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่ออบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. โดยในปี 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี สพฐ.เป็นผู้คัดเลือกจำนวน 15 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น 1 ใน 15 แห่งที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ บุคลากร ที่สำคัญคือมีความเข้าใจในโครงการ ซึ่งเดิมนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน้าที่ในการผลิตครู โครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาครูและยังเป็นการพัฒนาครูประจำการไปในตัวอีกด้วย

สำหรับ ศูนย์ Boot Camp ที่จะจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการจัดตั้งขึ้นแทนศูนย์เดิมที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รองรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 จังหวัด ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และในโอกาสนี้ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้สัมภาษณ์วิทยากรของ Boot Camp และตรวจเยี่ยมเข้าสังเกตการณ์สอนของผู้เข้าร่วมโครงการด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId2ba629bd18

 

Read more...

กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัด

กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัด

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจในการพัฒนาทำความสะอาดวัดที่วัดดอนบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทำบุญ ฟังธรรม ชำระจิต ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทำบุญ ฟังธรรม ชำระจิต ปีงบประมาณ 2561 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม ชำระจิตใจ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เพิ่มขึ้น และสร้างพื้นฐานจิตใจที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณาให้แก่กัน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId6ed28cd501

Read more...

ลงทะเบียน 3/2560 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2560

--------------------

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID (Radio Frequency Identification) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID (Radio Frequency Identification) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download >>> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Download >>> คุณลักษณะเฉพาะ

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID (Radio Frequency Identification) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๕,๙๕๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID (Radio Frequency Identification)    จำนวน               ๑    ระบบ


                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๙๓๓๐๐ ต่อ ๑๔๙๙, ๐๓๒-๔๙๓๓๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Read more...

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more...

จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี

จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร  จากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนเอเชีย :จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร ณ พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้เยาวชนจากทั่วภูมิภาคเอเชียได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมทำกิจกรรมอาสา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์สำหรับการสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย และเยาว ชนไทยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ความเป็นสากล โดยมีเยาวชนจากประเทศไทยและต่างประเทศข้าร่วม
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 11 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการแชร์ประสบการณ์จิตอาสา ที่เปิดโอกาสให้เยาชนแต่ละประเทศได้แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของวัฒนธรรมแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น และ อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ เป็นการสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องของจิตอาสา
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account