ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 59 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2560

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ภาค ค
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 7 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

Read more...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download >>>  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๑๒,๒๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 ๑.  ชุดทดสอบแหล่งเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ยานพาหนะ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี                                  จำนวน                          ชุด

๒.  ชุดทดสอบแหล่งเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ยานพาหนะและชุดตรวจวิเคราะห์พลังงาน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี    จำนวน                          ชุด


                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ


 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Read more...

สภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในครั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ  

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้พบปะสนทนาหารือข้อราชการและข้อเสนอแนะ พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารเช้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId6990b30a1c

Read more...

คณะมนุษยศาสตร์ฯ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นับว่าเป็นคณะที่มีสาขาวิชามากที่สุดในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 14 สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา และปริญญาเอก 1 สาขาวิชา รวม 17 สาขาวิชา ปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช เป็นคณบดี ในอนาคตมีเป้าหมายในการทำให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี จึงได้มีการเริ่มต้นด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการปลูกไม้หอมรอบอาคาร เช่น ต้นพุด กระดังงา ดอกแก้ว รวมถึงพันธุ์ไม้ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียน เช่น เฟิร์น ต้นกระบือ ที่ใช้เป็นไม้ประดับและใช้ในการตกแต่ง

ขณะที่ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งด้วยภาพวาด ภาพจิตรกรรมที่เป็นฝีมือของช่างเมืองเพชรและฝีมือของนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีห้องพริบพรีมหาวิชชาลัย ที่ได้จัดเป็นนิทรรศการในหลวง ร.9 กับจังหวัดเพชรบุรี โครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานไว้ให้กับชาวเพชรบุรี ห้องผดุงเกียรติเมืองเพชร ที่ได้รวบรวมศิลปกรรมสกุลช่างเมืองเพชร ไม่ว่าจะเป็นงานปูนปั้น งานปั้นหัวสัตว์ ลายรดน้ำ งานแทงหยวก งานตอกกระดาษ งานทองโบราณทำมือ ซึ่งได้มีการให้ข้อมูลตั้งแต่เรื่องของความเป็นมา การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพื้นที่บริการวิชาการชุมชน 2 จังหวัดคือจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำการติดต่อค้าขายกันเป็นเวลาช้านาน ประชาชนทั้ง 2 ประเทศพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้เอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเมียนมาร์ จึงได้จัดตั้งศูนย์เมียนมาร์ศึกษาขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีการลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมถึงอาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้มีการเรียนการสอนภาษาจีน มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีนมาทำการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาภาษาจีน ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้มีการจัดทำห้องเรียนรู้ภาษาจีน ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยสมาพันธ์กุ้ยแห่งกวางสี ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ในการนำหนังสือภาษาจีนมามอบให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาตามตำราจีนอย่างแท้จริง ทำให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ ซึ่งในอนาคตทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะทำการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรภาษาจีนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) (สาขาภาษาจีน) เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนสามารถเป็นครูสอนภาษาจีนได้

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะออกไปสู่การปฏิบัติงานในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในทุกปี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId6b2454560f

 

Read more...

เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “MS Startup” ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการปรับตัวในการทำงานในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานแก่นักศึกษา เป็นโครงการที่เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เป็นจำนวนมาก  ทำให้เกิดการแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษามีทักษะและความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสม  มีบุคลิกภาพที่ดี มีความใฝ่รู้ มีความเป็นผู้นำและสามารถปรับตัวพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIdae7f59706c

Read more...

ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ช่วงเช้าของวันนี้ 13 ธันวาคม 2560 ดร.ทัดทอง  พราหมณี ผู้ชวยอธิการบดี คุณเชฐ ศรีแย้ม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://ict.pbru.ac.th/?p=2038

Read more...

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์

รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 “เพชรพระศรีเกมส์”

ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่29 “เพชรพระศรีเกมส์” ซึ่งในปี 2560 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้ นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งยังช่วยให้เกิดมิตรภาพและความเข้าใจอันดีต่อกัน

ซึ่งในโอกาสนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประกอบด้วย เปตอง ฟุตซอล หมากรุก แบดมินตัน เทนนิส กรีฑา โดยผลการแข่งขัน นักกีฬาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถคว้าเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเปตองชาย ม.ปลาย เหรียญทองเทนนิสหญิงเดี่ยว ม.ปลาย เหรียญเงินทุ่มน้ำหนักชาย ม.ปลาย และเหรียญทองแดงกระโดดไกลหญิง ม.ต้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIda015bc3cdd

Read more...

การเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบกำแพงรั้วมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> จ้างปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบกำแพงรั้วมหาวิทยาลัย  จำนวน  1  งาน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account