ข่าว

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุน "คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุนประเภทต่อเนื่อง" ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุน "คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุนประเภทต่อเนื่อง"
ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติอนุมัติเงินกองทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 40 ทุนทุนละ 10,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้นในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการพิจารณาการคัดเลือก นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาตามเอกสารที่แนบมาดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุน "คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุนประเภทต่อเนื่อง"ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

ม.จัดอาหารและเครื่องดื่มต้อนรับนายกรัฐมนตรี

Food and Tourism Cluster แสดงฝีมือและศักยภาพ ตามวิสัยทัศน์สร้างความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแด่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ รวมถึงส่วนราชการและผู้นำชุมชน ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ พระที่นั่งสันถารคารสถาน (โรงโขน) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับผลการดำเนินงาน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพจนได้รับความไว้วางใจในการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ว่า ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว และในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ทักทายและพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับนักศึกษา ทั้งฝากให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและช่วยเหลือประเทศชาติในทุกมิติทันทีที่มีโอกาส

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId429913f8d0

 

Read more...

กิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-จีน

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ไทย-จีน ตามแผนงานสร้างความเป็นสากล

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 33 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "เคียงคู่ล้านช้าง-แม่โขงร่วมสานสัมพันธ์ไทย-จีน เมืองเมฆหลากสี เสน่ห์ยูนนาน งานแสดงฉลองเทศกาลหยวนเซียว" เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 261 ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพมหานคร ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือ Yunnan Minzu University, China ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งผ่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการของชนเผ่า 25 ชนเผ่าในมณฑลยูนนาน รวมถึงการจัดเลี้ยงรับรองอาหารจีนมื้อค่ำที่น่าประทับใจ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId38d2d39828

Read more...

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุนประเภทต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2560

           ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติอนุมัติเงินกองทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 40 ทุนทุนละ 10,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้นในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการพิจารณาการคัดเลือก นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาตามเอกสารที่แนบมาดังนี้ >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

นักศึกษาพยาบาลทบทวนความรู้สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้กำลังใจนักศึกษาพยาบาลในการทบทวนความรู้สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินทางไปให้กำลังใจนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา เพื่อทบทวนเนื้อหาสาระเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

สำหรับระยะเวลาในการทบทวนความรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 26 เมษายน 2561 มีรายวิชาประกอบด้วย การรักษาเบื้องต้น อนามัยชุมชน จิตเวช มารดา ทารก ผดุงครรภ์ การพยาบาลเด็ก กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรก โดยมีโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถาบันพี่เลี้ยง ปัจจุบันนักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 64 คน กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน 2561

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId96de693d06

Read more...

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันในด้านบุคลากร สถานที่ วิทยากร ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสนับสนุนการดำเนินการด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการให้บริการวิศวกรรมไฟฟ้าแก่องค์กรและชุมชนตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา   

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId0c9964eb7b

Read more...

คณะมนุษย์ฯ นำนักศึกษาร่วมแสดงงานเพชรบุรดีจัง

รองศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดเวทีลานวัฒนธรรม ลานสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย ในงานเพชรบุรีดีจัง ยังเป็นๆ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 และในโอกาสเดียวกันนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้นำคณะลิเกซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับคณะปี่พาทย์ลิเกโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ไปจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รับชมด้วย สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIdd1c8c7dcef

Read more...

มอบใบประกาศนียบัตร

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน

วันที่ 19 มีนาคม 2531 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 1 Drone Mission Thai PBS

การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร ครั้งที่ 4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง การประกวดแผนธุรกิจเกษตร การประกวดตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันสะบัดแส้ (หญิง) การแข่งขันสะบัดแส้ (ชาย)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมอาหาร การประกวดตอบปัยหาทางวิชาการ การแข่งขันแพ็คถุงปลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIde21d316fc3

 

 

 

Read more...

ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับคณะนักกีฬา กองเชียร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์"

pcnk40

ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับคณะนักกีฬา กองเชียร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์"

        การแข่งขัน กีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคมพ.ศ 2561 ซึ่งในการแข่งขันกีฬานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยศูนย์กีฬาและสุขภาพได้จัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหลายประเภท เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งในการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการครั้งที่ 41 นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ซึ่งในพิธีปิด วันที่ 23 มีนาคมพ.ศ 2561 นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดการแสดง รับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมี ชื่อชุดที่ว่า "เมืองพริบพรี ดินแดนแห่งชาติติพันธ์"

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account