ข่าว

MOU สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมลงนามกับศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษา ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 อาคารสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ก่อให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ โดยมีการนำเอาข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การวิเคราะห์สถานการด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม โดยนำเอาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยในการทำงานในภาคส่วนงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการลดต้นทุนในการดำเนินงาน จึงก่อให้เกิดความต้องการด้านกำลังคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ที่ยังมีไม่เพียงพอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการ จัดอาจารย์หรือผู้ประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นคณะทำงานตามโครงการความร่วมมือ จัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาและสถานประกอบการ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร ตลอดจนร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ ระเบียบ และจัดกิจกรรมอื่นๆ ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ในโอกาสเดินทางมาพบปะพูดคุยในเรื่องของการบริหารจัดการและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต

คณะอนุกรรมการจากคุรุสภา ประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ วรอินทร์ ประธานอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) พร้อมคณะอนุกรรมการจากคุรุสภา

          สำหรับการเดินทางมาประเมินในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ วรอินทร์ ประธานอนุกรรมการประเมิน กล่าวว่า เป็นการประมเนตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด เพื่อให้หลักสูตรต่างๆ มีสิทธิ์ได้รับใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งตอนนี้วิชาชีพครูได้พัฒนาก้าวหน้าระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวิถีการทำงาน ระบบการใช้การจ้างที่ถาวรและค่าตอบแทน เป็นความพยายามของชาวราชภัฏที่อุทิศตัวเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นอาชีพชั้นสูง คุรุสภามีหน้าที่ควบคุมดูแลคนในวิชาชีพให้มีมาตรฐาน เป็นที่ไว้ใจและน่าเชื่อถือของสังคม ซึ่งเราจะสามารถต่อรองและต่อสู้เพื่อสถานะทางวิชาชีพได้ ดังนั้นจึงต้องเริมที่ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของการประเมินรับรองหลักสูตรของการผลิตครูในมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบที่ตรวจสอบคือ ประเมินสถาบันและประเมินบุคคล ซึ่งหมายถึงอาจาย์ผู้สอนในวิชาชีพ หัวหน้าประจำวิชา รวมไปถึงคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้น 3 เรื่อง คือ เนื้อหาหลักสูตร กระบวนการผลิตและคุณภาพบัณฑิต คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ประเมินว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลไปเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอต่อไป

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต จำนวน 12 สาขาวิชา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 สาขาวิชา ได้แก่ เคมี ชีววิทยาประยุกต์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา นาฏดุริยางคศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/#sigFreeId31504b390c

Read more...

นักศึกษาเชฟนำเสนอผลงาน

นักศึกษาเชฟ นำเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรการด้านอาหาร

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำเสนอผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรการด้านอาหาร หลังเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร เป็นระยะเวลา 4 เดือน

สำหรับการนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย โรงแรม Sheraton Hua - Hin Resort & Spa กลุ่มที่ 2 โรงแรม Centara Grand Beach Resort Phuket กลุ่มที่ 3 โรงแรม Marriott Hotel Sukhumvit กลุ่มที่ 4 โรงแรม So Sofitel Hua – Hin และกลุ่มที่ 5 โรงแรม Puttharaksa Hua – Hin

นายนราธิป โก๋ยอมร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่า ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกประสบการณ์ เนื่องจากมีเชฟผู้เชี่ยวชาญมาคอยสอนและควบคุมโดยตรง อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ในเรื่องของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/#sigFreeId76e888e2a6

 

Read more...

การทำธุรกิจไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำธุรกิจไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล และการแปรรูป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร “การทำธุรกิจไอศกรีมผลไม้ตามฤดูกาล และการแปรรูป” ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมอบรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยคือ ด้านอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถเรียนรู้เทคนิค กระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางธุรกิจ กระบวนการผลิต ทักษะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างครบวงจร พร้อมที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง ตลอดจนเพื่อให้เกิดการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการที่รัฐบาลจะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของธุรกิจ ลดอัตราการว่างงาน สามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเองสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจึงได้จัดโครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติจริง  

          กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติจริง และการเสริมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในการประกอบอาชีพ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/#sigFreeId2a22a070bd

Read more...

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

h3

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติรวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่

          ในโอกาสนี้สภาสังคมสงเคราะห์ได้จัด ให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่เพื่อรับการคัดเลือกเป็นรูปที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติจำนวน 6 ชุดพร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อจำนวน 2 แผ่นกลับไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเลขที่ 257 ตึกมหิดลถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม  announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดรายละเอียด <<<

Read more...

ลงนามการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครู

ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมกับ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัมนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงโครงการต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่ย้าน (บ้านทุ่งโก) ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกองทุนหมู่บ้าน เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา (บ้านทุ่งเคล็ด) การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชายแดน โดยการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสิงขร – มะริด และการยกระดับคุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุและยกระดับสุขภาวะชุมชน

หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและการประสานภารกิจของหน่วยงานทั้งสองในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการตนเองตามวิถีชีวิตของชุมชน พัฒนาศักยภาพของชุมชนอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างต้นแบบชุมชนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่สามารถยกระดับคุณภาพบัณฑิตครู ครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นกรอบในการพัฒนาและจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/#sigFreeIdda3ec8e0e0

Read more...

เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ประสิทธิภาพการทำงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาม ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

ซึ่งในโอกาสนี้คณะผู้บริหารของทั้ง 2 สถาบัน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นบุคลากรของแต่ละฝ่าย ได้เข้าชมการปฏิบัติงานของสำนักงานต่างๆ ในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/#sigFreeId5340cfb675

Read more...

ลิลิตพระลอ “จากแมนสรวงสู่เมืองสรอง”

นักศึกษาสาขานาฏยการแสดง จัดแสดงผลงานทางนาฏศิลป์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานละครพันทางเรื่องลิลิตพระลอ “จากแมนสรวงสู่เมืองสรอง” ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 4 แขนงนาฏยการแสดง สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับชมการแสดง

กลุ่มวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ได้ดำเนินการเรียนการสอนในรายวิชาการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบูรณาการกับรายวิชาฉากและแสงนาฏยการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จึงได้จัดการประเมินผลและวัดผลการศึกษาผ่านโครงการการแสดงผลงานละครพันทางเรื่องพระลอ “จากแมนสรวงสู่เมืองสรอง” ประจำปีการศึกษา 2560  

ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ประเมินองค์ความรู้ ความสามารถทางด้านการแสดง การจัดการแสดง และการบริหารจัดการโรงละคร การออกแบบฉากประกอบการแสดง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ในรายวิชาฉากและแสงนาฏยการแสดงและรายวิชาการแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/#sigFreeId04c50a6be6

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account