ข่าว

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

22504

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE อาคารอเนกประสงค์ มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE นายกองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

22511

โดยมีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา อาทิเช่นโครงการอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โครงการประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพต้านภัยยาเสพติด โครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบความดี อีกทั้งยังมีแผนการตรวจหาสารเสพติดในหอพักนักศึกษาและการตรวจตามคณะวิชา จัดทำหน่วยที่ดูแลและให้คำปรึกษา เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่ติดสารเสพติด และแก้ไขต่อไป

22509

Read more...

ประกวดภาพถ่าย "มหาวิทยาลัยของเรา"

cameralens

การประกวดภาพถ่าย "มหาวิทยาลัยของเรา"

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ
2. ใช้กล้องหรือกล้องมือถือในการถ่ายภาพได้
3. ล้างรูปขนาด 42 เซ็นติเมตร x 29.7 เซ็นติเมตร(A3) ใส่ลงฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษษ เบอร์โทรศัพท์และอธิบายความหมายของภาพ ด้านหลัง และนำไฟล์ภาพใส่แผ่นซีดี

ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

นักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งได้ที่ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

Read more...

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์"

เปดรยสมคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์"

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่งหมด 4 ภาคส่วนด้วยกัน
1. ลีดเดอร์(ผู้นำเชียร์) รับสมัครจำนวน 10 คน
2. กองเชียร์ รับสมัครจำนวน  60 คน
3. ขบวนพาเหรด  รับสมัครจำนวน 50 คน
4. สวัสดิการ  รับสมัครจำนวน 10 คน 
//สมัครได้ที่ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ซึ่งแต่ละส่วนจะทำกิจกรรมที่แตกต่างกันไปและได้รับสิทธิประโยชน์ที่ต่างกัน ดังต่อไปนี้

รบสมครลดเดอร

รบสมครขบวนพาเหรด

รบสมครสวสดการ

รบสมครกองเชยร

Read more...

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครั้งที่ 1/2561

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

Read more...

การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 40

PCNK40 6

การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 40

            การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์ วันพุธที่ 10 มกราคมพ.ศ 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม โกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


PCNK40 2

นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและนายอำนาจ อนันต์พิทักษ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ในการจัดกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้

PCNK40 1

PCNK40 5

PCNK40 3

      พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งมีมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภํฏ "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

ขอบคุณภาพจาก นายอำนาจ  อนันต์พิทักษ์

Read more...

นโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม

นโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องนโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม


        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อสนองพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ที่เน้นการยกระดับการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้" เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมสู่การทำงาน โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบและมีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

อตลกษณ

         อีกทั้งยังเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายด้านสติปัญญาและด้านจิตใจ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย "จิตอาสา" เพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน จิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเเละดำเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างแท้จริงและมีพื้นฐานการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุข โดยอาศัยหลักไตรสิกขาในการปฏิบัติ

         นโยบายหลักการปฏิบัติจิตอาสาเพื่อสังคมมีจุดเน้นใน คณะ/สถาบัน/สำนัก/ชมรม ดำเนินกิจกรรม 2 ด้าน คือ
         1. ด้านการศึกษา
         2. ด้านการพัฒนาสังคม
ทั้งนี้ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำนโยบายจิตอาสาสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างแท้จริงโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมมุ่งสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อประชาชนสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

ไตสกขา

Read more...

การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเพสติดในสถานศึกษา

Center for Drug Prevention

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

Read more...

การนัดพบครั้งแรก เพื่อเข้ากิจกรรมชมรมนักศึกษา

ชมรม

การนัดพบครั้งแรก ของชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   นักศึกษาสมาชิกชมรมสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับ ว่าชมรมที่เราสังกัดนั้นนัดพบวันใด สถานที่ใด เวลาไหน
 นดชมรม0

 

 

ติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดอื่นๆได้ที่  กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account