ข่าว

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

h3

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติรวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่

          ในโอกาสนี้สภาสังคมสงเคราะห์ได้จัด ให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่เพื่อรับการคัดเลือกเป็นรูปที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติจำนวน 6 ชุดพร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อจำนวน 2 แผ่นกลับไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเลขที่ 257 ตึกมหิดลถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม  announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดรายละเอียด <<<

Read more...

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561

garuda

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561

           ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการออกกฎระเบียบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงและเป็นการป้องกันการเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ ด้านร่างกาย จิตใจของนักศึกษาใหม่ตลอดจนเป็นการพัฒนาสร้างสรรค์แนวทางในการจัดกิจกรรมใหม่มหาวิทยาลัยจึงกำหนดการปฏิบัติและมาตรการดังนี้
        1 นักศึกษาที่จัดกิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์และการประชุมเชียร์ในระดับมหาวิทยาลัย 2 กลุ่มคือ
            1.1 กลุ่มองค์การบริหารนักศึกษา ประกอบด้วย
                 - ชมรมนักศึกษา
                 - หอพักนักศึกษา
           1.2 กลุ่มสโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบด้วย
                 - สาขาวิชา
              - ชุมนุม
        2 กิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์ควรเป็นไปเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันความสามัคคีมีน้ำใจช่วยเหลือแนะนำน้องใหม่ในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
        3 การจัดกิจกรรมหรือการประชุมเชียร์ในวันราชการปกติไม่เกิน 18.00น. หากกิจกรรมและการประชุมเชียร์ในวันเสาร์อาทิตย์ ได้ถึงได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.ถึง 16.00น.และห้ามติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมง หากเกินเวลาให้อาจารย์ที่ปรึกษาขออนุญาตอธิการบดีเป็นรายกรณีไปโดยผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด
        4 การจัดกิจกรรมและการประชุมเชียร์ให้จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประหยัดโดยการขออนุมัติหรือขออนุญาตการจัดกิจกรรมให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
        5 การจัดกิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์ ที่อนุญาตให้จัดได้ภายในมหาวิทยาลัยได้แก่
           5.1 กิจกรรมวิชาการหรือวิชาชีพ
           5.2 กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
           5.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
           5.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
           5.5 กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมา announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560

garuda

ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560

           ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระว่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน และสังเกตการสอน เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนวจ ข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแนวปฏิบัติการชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงประกาศกำหนดการชำระค่าบำรุงหอพักภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน และสังเกตการสอนให้นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่เดิม ชำระค่าบำรุงหอพักในภาคเรียนที่ 3/2560 ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
          1. นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มที่หน่วยหอพักกองพัฒนานักศึกษา
          2. นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครหอพัก
          3. นักศึกษานำแบบฟอร์มมาตรวจสอบณหน่วยหอพักกองพัฒนานักศึกษา
          4. นักศึกษาชำระค่าบำรุงหอพักและงานบริหารคลังและทรัพย์สินอาคารวิทยาภิรมย์
หากพ้นกำหนดตามประกาศนักศึกษาต้องชำระค่าปรับอัตราวันละ 100 บาทโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากเกินระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหอพัก ไม่สามารถอาศัยต่อไปได้และไม่ได้รับการคืนค่าประกันของเสียหาย ซึ่งการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนเมษายน

april grade score

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 1 (10 คะแนน)
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 1 (10 คะแนน)
- ทำบุญตักบาตร (ณ วัดใกล้บ้าน)
- บำเพ็ญประโยชน์ (ณ วัดใกล้บ้าน)
- รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
----------------------------------------
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 2 (20 คะแนน)  
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 2 (20 คะแนน)
- ทำบุญตักบาตร 2 วัน (ณ วัดใกล้บ้าน)
- บำเพ็ญประโยชน์ 2 วัด (ณ วัดใกล้บ้าน)
- รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 2 ท่าน
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
---------------------------------------------

หมายเหตุ หากเลยวันกำหนดส่งกิจกรรมที่ทำมาเป็นโมฆะ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

 

Read more...

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

name election org pbru2018

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการรับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 25617 นั้น บัดนี้ ได้ครบระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
            ผู้สมัครหมายเลข 1 นายอมฤทธิ์ แสนกองแก้ว รหัสนักศึกษา 584143636
                                   นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
            ผู้สมัครหมายเลข 2 นายอภิพล สงฆ์ธรรม รหัสนักศึกษา 584723435
                                   นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โดยสภานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะ ทั้ง 8 คณะ และเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หน่วยเลือกตั้ง หน้ากองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

Read more...

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุนประเภทต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2560

           ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติอนุมัติเงินกองทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 40 ทุนทุนละ 10,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้นในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการพิจารณาการคัดเลือก นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาตามเอกสารที่แนบมาดังนี้ >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาสายครูทุกสาขาวิชา) เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อการจัดการศึกษาของนักศึกษาหลักสูต่ครุศาสตร์บัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว จึงให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2561 เป็ตต้นไป >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

election org pbru2018

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account