ข่าว

ประชุมและชี้แจง การซ้อมเชียร์ ในการแข่งขัน กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40

DSC 0459

ประชุมและชี้แจง การซ้อมเชียร์ ในการแข่งขัน กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40

        เมื่อเวลา 17.30น. นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา) ดำเนินการประชุมชี้แจงการซ้อมและการปฏิบัติ รายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วน ทั้ง นักกีฬาทุกๆประเภท ขบวนพาเหรด กองเชียร์ ผู้นำเชียร์ 

Read more...

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

DSC 0133

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วม กับสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 8 คณะ ได้จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดทักษะการทำงานมีความรู้ความสามารถและสามารถสร้างเครือข่ายในการทำงานได้อีกทั้งยังเกิดกระบวนการความคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา 09.00 น. เป็นการบรรยายเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยบุคลิกภาพการเป็นผู้นำวิทยากรโดย อาจารย์จริยา รัชตโสถดิ์

ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นการบรรยายเรื่องทักษะการสื่อสารและการพูดอย่างมีศิลปะซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 น. เป็นการบรรยายในหัวข้อทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี

เวลา 13.00 น. การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษากับการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

Read more...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

DSC 0054

        เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งนักศึกษาแกนนำผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งกิจกรรมภายใน ค่ายนั้นประกอบไปด้วย การละลายพฤติกรรม โดย ทีมงานจาก คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนักศึกษาแกนนำมี การทำงานร่วมกันและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน มีการประชุมวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในช่วงภาคค่ำเป็นการวิเคราะห์ปัญหา สภาพแวดล้อมอุปสรรคและโอกาสของนักศึกษาแกนนำแต่ละคณะ


       วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารนักศึกษาสภานักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. ได้จัดทำแผน ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 แผนได้แก่ 1 แผนป้องกันยาเสพติด 2 แผนปราบปรามยาเสพติด 3 แผนบำบัดรักษายาเสพติด 4 แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งการดำเนินงานตามมาตรการต้องเป็นเป็ดอย่างประสานความสอดคล้องในทุกระดับ โดย สถาบันการศึกษาต้องดำเนินการตามแรกคือแผนป้องกันยาเสพติด สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาเป็นกลุ่มเยาวชนที่ต้องเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้ใหญ่และการประกอบอาชีพในอนาคต จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ สังคมรอบนอกสถานศึกษามากขึ้นดังนั้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างพลังการมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและความเข้มแข็ง ให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด จึงมีความจำเป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยเป็นไปตามแผนป้องกันยาเสพติดดังกล่าว

Read more...

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนมีนาคม

december grade score

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 1 (10 คะแนน)
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 1 (10 คะแนน)
- ตักบาตรถวายสังฆทาน                เวลา 07.00น.
- เจริญพระพุทธมนต์ทำวัตรสวดมนต์  เวลา 17.00น.
- ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน  เวลา 19.00น.
ณ วัดบันไดทอง ต.บ้านกุ่ม  อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี
***ต้องทำครบทั้ง 3 ช่วงเวลา
----------------------------------------
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 2 (20 คะแนน)  
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 2 (20 คะแนน)
- ไหว้พระ 9 วัด
- ฟังพระธรรมเทศนา
- เวียนเทียน
ณ วัดใกล้บ้านของนักศึกษา
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
---------------------------------------------

หมายเหตุ หากเลยวันกำหนดส่งกิจกรรมที่ทำมาเป็นโมฆะ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

 

Read more...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

22504

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE อาคารอเนกประสงค์ มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE นายกองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

22511

โดยมีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา อาทิเช่นโครงการอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โครงการประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพต้านภัยยาเสพติด โครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบความดี อีกทั้งยังมีแผนการตรวจหาสารเสพติดในหอพักนักศึกษาและการตรวจตามคณะวิชา จัดทำหน่วยที่ดูแลและให้คำปรึกษา เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่ติดสารเสพติด และแก้ไขต่อไป

22509

Read more...

ประกวดภาพถ่าย "มหาวิทยาลัยของเรา"

cameralens

การประกวดภาพถ่าย "มหาวิทยาลัยของเรา"

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ
2. ใช้กล้องหรือกล้องมือถือในการถ่ายภาพได้
3. ล้างรูปขนาด 42 เซ็นติเมตร x 29.7 เซ็นติเมตร(A3) ใส่ลงฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษษ เบอร์โทรศัพท์และอธิบายความหมายของภาพ ด้านหลัง และนำไฟล์ภาพใส่แผ่นซีดี

ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

นักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งได้ที่ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

Read more...

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์"

เปดรยสมคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์"

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่งหมด 4 ภาคส่วนด้วยกัน
1. ลีดเดอร์(ผู้นำเชียร์) รับสมัครจำนวน 10 คน
2. กองเชียร์ รับสมัครจำนวน  60 คน
3. ขบวนพาเหรด  รับสมัครจำนวน 50 คน
4. สวัสดิการ  รับสมัครจำนวน 10 คน 
//สมัครได้ที่ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ซึ่งแต่ละส่วนจะทำกิจกรรมที่แตกต่างกันไปและได้รับสิทธิประโยชน์ที่ต่างกัน ดังต่อไปนี้

รบสมครลดเดอร

รบสมครขบวนพาเหรด

รบสมครสวสดการ

รบสมครกองเชยร

Read more...

การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 40

PCNK40 6

การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 40

            การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์ วันพุธที่ 10 มกราคมพ.ศ 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม โกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


PCNK40 2

นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและนายอำนาจ อนันต์พิทักษ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ในการจัดกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้

PCNK40 1

PCNK40 5

PCNK40 3

      พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งมีมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภํฏ "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

ขอบคุณภาพจาก นายอำนาจ  อนันต์พิทักษ์

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account