ข่าว

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารปี 2561

Military recruitment in 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารปี 2561 สำหรับ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี กำหนดรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารประจำปีพ.ศ 2561 สำหรับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดังนี้

วันที่ 1 ถึง 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ถึง 5 ขอรับแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.2)  ณ หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 ถึง 16.30น.
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ถึง 5 ส่งแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.2) ณ หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น.
รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ถึง 5 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 15 

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

h3

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติรวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่

          ในโอกาสนี้สภาสังคมสงเคราะห์ได้จัด ให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่เพื่อรับการคัดเลือกเป็นรูปที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติจำนวน 6 ชุดพร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อจำนวน 2 แผ่นกลับไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเลขที่ 257 ตึกมหิดลถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม  announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดรายละเอียด <<<

Read more...

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561

garuda

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561

           ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการออกกฎระเบียบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงและเป็นการป้องกันการเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ ด้านร่างกาย จิตใจของนักศึกษาใหม่ตลอดจนเป็นการพัฒนาสร้างสรรค์แนวทางในการจัดกิจกรรมใหม่มหาวิทยาลัยจึงกำหนดการปฏิบัติและมาตรการดังนี้
        1 นักศึกษาที่จัดกิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์และการประชุมเชียร์ในระดับมหาวิทยาลัย 2 กลุ่มคือ
            1.1 กลุ่มองค์การบริหารนักศึกษา ประกอบด้วย
                 - ชมรมนักศึกษา
                 - หอพักนักศึกษา
           1.2 กลุ่มสโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบด้วย
                 - สาขาวิชา
              - ชุมนุม
        2 กิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์ควรเป็นไปเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันความสามัคคีมีน้ำใจช่วยเหลือแนะนำน้องใหม่ในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
        3 การจัดกิจกรรมหรือการประชุมเชียร์ในวันราชการปกติไม่เกิน 18.00น. หากกิจกรรมและการประชุมเชียร์ในวันเสาร์อาทิตย์ ได้ถึงได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.ถึง 16.00น.และห้ามติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมง หากเกินเวลาให้อาจารย์ที่ปรึกษาขออนุญาตอธิการบดีเป็นรายกรณีไปโดยผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด
        4 การจัดกิจกรรมและการประชุมเชียร์ให้จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประหยัดโดยการขออนุมัติหรือขออนุญาตการจัดกิจกรรมให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
        5 การจัดกิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์ ที่อนุญาตให้จัดได้ภายในมหาวิทยาลัยได้แก่
           5.1 กิจกรรมวิชาการหรือวิชาชีพ
           5.2 กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
           5.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
           5.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
           5.5 กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมา announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560

garuda

ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560

           ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระว่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน และสังเกตการสอน เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนวจ ข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแนวปฏิบัติการชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงประกาศกำหนดการชำระค่าบำรุงหอพักภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน และสังเกตการสอนให้นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่เดิม ชำระค่าบำรุงหอพักในภาคเรียนที่ 3/2560 ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
          1. นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มที่หน่วยหอพักกองพัฒนานักศึกษา
          2. นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครหอพัก
          3. นักศึกษานำแบบฟอร์มมาตรวจสอบณหน่วยหอพักกองพัฒนานักศึกษา
          4. นักศึกษาชำระค่าบำรุงหอพักและงานบริหารคลังและทรัพย์สินอาคารวิทยาภิรมย์
หากพ้นกำหนดตามประกาศนักศึกษาต้องชำระค่าปรับอัตราวันละ 100 บาทโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากเกินระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหอพัก ไม่สามารถอาศัยต่อไปได้และไม่ได้รับการคืนค่าประกันของเสียหาย ซึ่งการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนเมษายน

april grade score

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 1 (10 คะแนน)
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 1 (10 คะแนน)
- ทำบุญตักบาตร (ณ วัดใกล้บ้าน)
- บำเพ็ญประโยชน์ (ณ วัดใกล้บ้าน)
- รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
----------------------------------------
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 2 (20 คะแนน)  
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 2 (20 คะแนน)
- ทำบุญตักบาตร 2 วัน (ณ วัดใกล้บ้าน)
- บำเพ็ญประโยชน์ 2 วัด (ณ วัดใกล้บ้าน)
- รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 2 ท่าน
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
---------------------------------------------

หมายเหตุ หากเลยวันกำหนดส่งกิจกรรมที่ทำมาเป็นโมฆะ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

 

Read more...

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

name election org pbru2018

รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการรับสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 - 30 มีนาคม 25617 นั้น บัดนี้ ได้ครบระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
            ผู้สมัครหมายเลข 1 นายอมฤทธิ์ แสนกองแก้ว รหัสนักศึกษา 584143636
                                   นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
            ผู้สมัครหมายเลข 2 นายอภิพล สงฆ์ธรรม รหัสนักศึกษา 584723435
                                   นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โดยสภานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะ ทั้ง 8 คณะ และเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หน่วยเลือกตั้ง หน้ากองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

Read more...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

IMG 4499

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

ในการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี) ในการประกวดโครงการครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 25 แห่ง โดยการนำเสนอโครงการนั้นเป็นการนำโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง และเป็นโครงการท่ี่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ การประกันคุณภาพเข้ามา PDCA ซึ่งนำโดย นายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 คน คือ นายสิทธิศักดิ์ ชามงค์ นายอภิพล สงฆ์ธรรม นายอมฤทธิ์ แสงกลองแก้ว นายโสภณ เกตุแก้ว การควบคุมและให้คำปรึกษา โดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา 

IMG 4440

        ซึ่งโครงการที่นำไปนำเสนอนั้น ได้เลือกเป็นโครงการ "ราชภัฏทอฝัน  ปันน้ำใจ" เพื่อยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสาจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ รู้จักการให้ จึงได้จัดโครงการ  “ราชภัฎ ทอฝัน ปันน้ำใจ” ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

IMG 4639

        ในช่วงภาคค่ำได้มีการส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพในการจัดการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเจ้าภาพ 

IMG 4555

Read more...

การประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

students-rajabhat-universities

การประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ ซามงค์ นายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2561
พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

IMG 4340

             ความเป็นมาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ การประชุมสัมมนาผู้นำ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศปัจจุบันมี 38 แห่งจากแนวคิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้มแข็งส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีทิศทางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ

เบื้องหลัง ระยะแรกการจัดกิจกรรมการสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาจัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและก้าวหน้าเป็นลำดับจนกระทั่งการสัมมนาผู้นำสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมร่างและลงมติข้อบังคับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พุทธศักราช 2559 ขึ้น เพื่อยกระดับเครือข่ายความร่วมมือให้เกิด ความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานดำเนินกิจการขององค์การนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2 เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามัคคีแก่นิสิตนักศึกษา
3 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการในสังคมท้องถิ่นในด้านต่างๆร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมของสังคมและประเทศชาติ
4 เพื่อให้ผู้นำนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสได้เปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการพัฒนางานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
5 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
6 เพื่อสิทธิเสรีภาพของนิสิตนักศึกษาจะดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7 สมาพันธ์จะสนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

รายนามมหาวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2549
ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2550
ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2551
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2552
ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2553
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2554
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2555
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2556
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2557
ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2560

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account