ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

ปิด Boot Camp รุ่นที่ 17

พิธีปิดการอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ 17

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 17 ซึ่งในรุ่นนี้มีผ่านการอบรมจำนวน 65 คน

การอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)  รุ่นที่ 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) สามารถวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามกระบวนการวิธีวิทยา (Methodology) ซึ่งดำเนินการโดยวิทยากรชาวต่างชาติจากบริทิชเคาน์ซิล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้ที่ผ่านการอบรมว่า ต้องขอบขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนที่ได้เสียสละเวลาในการมาหาความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอบรมในรุ่นนี้มีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมา โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าเกิดจากกระบวนการในการดำเนินงานเห็นผลอย่างชัดเจนจนเกิดการบอกต่อ สามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรม และขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองและนักเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ให้คุ้มค่ากับการเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลา 15 วัน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี           

 

Read more...

พิธีไหว้ครู ร.ร.สาธิต

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.39 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วม

ตัวแทนนักเรียนได้นำพานดอกไม้ที่ตกแต่งขึ้นอย่างสวยงามมาไหว้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในพิธี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ก่อนที่นักเรียนแต่ละคนจะนำพวงมาลัยดอกไม้มากราบไว้ครูอาจารย์ เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และรับฟังคำอวยพรจากครู สำหรับพิธีวันไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญู เคารพครูอาจารย์ เป็นศิษย์ที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต  

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครูว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัว รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุสาหะ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ ในอดีตผู้เป็นศิษย์จะเตรียมดอกไม้และสิ่งของ 4 อย่างมาเป็นเครื่องบูชาครู ประกอบด้วย หญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ดอกเข็ม หมายถึง สติปัญญาที่เฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล และสุดท้ายคือข้าวตอก หมายถึง การอบรมจากครูอาจารย์ที่ต้องควบคู่ไปกับการให้ความรู้ “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม”

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

คลัสเตอร์อาหารและการท่องเที่ยว

แนวทางการยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนของคลัสเตอร์อาหารและการท่องเที่ยว (Food and Tourism Cluster)

ภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ประเทศไทยสามารถใช้ภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำต่อการพัฒนาคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเชื่อมั่นเสมอในพันธกิจการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการว่าบัณฑิตจะสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโอกาสและความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการเรียนการสอนที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสูงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่อง ไปจนถึงแนวทางการจัดตั้งสถาบันสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ดูแลคลัสเตอร์อาหารและการท่องเที่ยว (Food and Tourism Cluster) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำลังดำเนินการโครงการสำคัญ จำนวน 2 โครงการหลัก ได้แก่

1. โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานในเรื่องของเครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องครัวตามมาตรฐานโลก มีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน culinary arts และ gastronomy ให้กับนักศึกษาในการเป็น chef มืออาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการฝึกทักษะวิชาชีพเฉพาะทางจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการผลักดันให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อการเสริมความแข็งแกร่งด้านทักษะอาชีพด้านอาหารและเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา

2.หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (ระบบสองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สามารถรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2558 และนักศึกษารุ่นแรกกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2561 คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลและเข้าสู่กระบวนการ re-skilling/retraining, up-skilling และ multi-skilling อย่างสม่ำเสมอเพื่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินการพัฒนาบุคลากร/คณาจารย์ควบคู่กันไปกับการพัฒนาและยกระดับนักศึกษาในเรื่องของภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยวและมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียึดหลักในการส่งเสริมนักศึกษาทางด้านวิชาการและสายวิชาชีพที่โดดเด่นในทางคู่ขนานกับเทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาและยกระดับทักษะวิชาชีพและการส่งเสริมให้มีทักษะทางวิชาชีพที่หลากหลายนอกเหนือจากวิชาชีพเฉพาะทาง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลกหรือเพื่อตัวนักศึกษาเองเพื่อการยกระดับทักษะการเรียนรู้ควบคู่ภาคปฏิบัติการก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างสมบูรณ์แบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตระหนักถึงความสำคัญของการตอบโจทย์ประเทศไทยถึงสาขาวิชาสำคัญ    ดังกล่าวข้างต้นอีก ทั้งตอบกลับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยคำนึงถึงนักศึกษาในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า และจะยึดมั่นในแนวคิดและวิถีปฏิบัติในทุกมิติเพื่อการผลิตบัณฑิต

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่นำผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี นำส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทริปเกษตรเพชรเช็คอิน (kasetphet check-in) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ พื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพแหล่งทำการเกษตรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 16 แห่ง ใน 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี สามารถจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการประกอบอาชีพและต่อยอดจากต้นทุนทางสังคมและ ทรัพยากรเกษตรเดิมที่มีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้สร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดยืนของจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวและเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร ทำเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยว ทำสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์ อบรมพัฒนาเครือข่ายและผู้จัดการท่องเที่ยว

สำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างช่องทางการตลาดโดยการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการภายใต้ชื่อทริปเกษตรเพชรเช็คอิน ทั้งนี้การดำเนินการจะเป็นไปในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนเกิดความมั่นคงในอาชีพอันเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account