ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชันในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีน และรับมอบป้ายศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน จาก MR.ZHAO PEI QIN ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน โดยมีอาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง ผู้รับผิดชอบศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันขงจื่อ สำนักงานใหญ่ สำนักงานฮั่นปั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน เพื่อเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนภาษาจีนและผู้สนใจทางด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออก โดยศูนย์วัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการบริการการสอบวัดระดับภาษาจีน ซึ่งมีการบริการทดสอบมาตรฐานภาษาจีน 2 แบบ คือ การทดสอบแบบข้อเขียนและการทดสอบแบบออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) การสอบวัดความสามารถภาษาจีนในทักษะด้านการพูด (HSKK) การสอบวัดความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ (BCT) และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออายุไม่เกิน 15 ปี แบ่งออกเป็น 4 ระดับ และการสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียนและการสอบพูด

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 

Read more...

อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จับมือกับ สพฐ. จัดอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 13 โดยมีนางเกยูร ดีประเสริฐ ผู้จัดการศูนย์ฯ Boot Camp โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะตัวแทนของศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค นายธนู พูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10 พร้อมด้วยครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมอบรม

การอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)  รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) สามารถวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามกระบวนการวิธีวิทยา (Methodology) โดยมีระยะเวลาในการอบรม 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการโดยวิทยากร Trainers ชาวต่างชาติจาก บริติช เคาน์ซิล

          อาจารย์พันทิพา ชุ่มแช่ม อาจารย์โรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้ารับการอบรมกล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน การเข้าอบรมในครั้งนี้ตนเองมีความคาดหวังที่จะได้รับทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการทบทวนภาษาอังกฤษให้อาจารย์ผู้สอนด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบของที่ระลึกให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ด้วย ซึ่งของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์หมอนผ้าทอกะเหรี่ยงและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปให้บริการวิชาการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

เตรียมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาเจ้าลาย

คณะครุศาสตร์จับมือกับอำเภอชะอำ เตรียมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพื้นที่เขาเจ้าลาย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ดร. เอื้อมพร. โตภานุรักษ์กุล อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณาจารย์ ร่วมประชุมกับนายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอชะอำ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพื้นที่เขาเจ้าลาย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ดร. เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล กล่าวว่า จากการสำรวจความต้องการและปัญหาของชุมชนในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียนในโรงเรียนเป็นหลัก จึงเห็นควรสร้างจิตสำนึกแก่ครูและผู้เรียนซึ่งเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอชะอำอย่างยั่งยืน โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และกิจกรรมการประชุมรวมกลุ่มวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account