ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร หงส์พันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปการเกษตรและแปรรูปการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องร่วมกันพิจารณามีทั้งหมด 20 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นจังหวัดละ 5 ผลิตภัณฑ์  อยู่ในประเภทของสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งในวันนี้เป็นการชี้แจงเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (Cluster) อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสู่ตลาด AEC ประจำปีงบประมาณ 2561

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ร่วมประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทท่าเรือประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม

          สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครและประจวบคีรีขันธ์ มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการท่าเรือเฟอรี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก (East-West Ferry) พัทยา-ชะอำ-หัวหิน หลังจากที่กรมเจ้าท่ากำหนดนโยบายการเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยฝั่งตะวันออก - ตะวันตก โดยได้คัดเลือก บจ.รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ ผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์และโรงแรมในจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ได้รับสัมปทานเดินเรือเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา - สัตหีบ) กับฝั่งตะวันตก (ชะอำ – หัวหิน - ปราณบุรี) เป็นเวลา 10 ปี โดยท่าเรือเฟอรรี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา - หัวหิน ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ตามนโยบายที่ต้องการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางน้ำฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองฝั่งทะเล ซึ่งขณะนี้กำลังจะเปิดเส้นทางเดินเรือที่ 2 คือ เส้นทางเดินเรือจุกเสม็ด – แหลมฉบัง - บางสะพาน โดยกำลังเปิดให้เอกชนผู้สนใจยื่นข้อเสนอที่จะทำการเดินเรือในเส้นทางนี้ โดยจะพิจารณาอนุญาตประมาณเดือนเมษายน 2561 และเปิดให้บริการประมาณเดือนพฤษภาคม 2561

                ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมได้เยี่ยมชมศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจของท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

สภากาแฟ ประจำเดือน มี.ค. 61

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ  

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้พบปะสนทนาหารือข้อราชการและข้อเสนอแนะ พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารเช้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ม.จัดอาหารและเครื่องดื่มต้อนรับนายกรัฐมนตรี

Food and Tourism Cluster แสดงฝีมือและศักยภาพ ตามวิสัยทัศน์สร้างความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแด่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ รวมถึงส่วนราชการและผู้นำชุมชน ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ พระที่นั่งสันถารคารสถาน (โรงโขน) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับผลการดำเนินงาน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพจนได้รับความไว้วางใจในการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ว่า ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว และในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ทักทายและพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับนักศึกษา ทั้งฝากให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและช่วยเหลือประเทศชาติในทุกมิติทันทีที่มีโอกาส

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account