ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยง

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดงานนิทรรศการ “วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม”

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประเพณีบ้านห้วยเกษม ภายในวัดยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานนิทรรศการ “วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมงาน ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

อาจารย์ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการ “วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยภาคสนาม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน โดยการใช้ฐานของชุมชนในการบูรณาการร่วมกับรายวิชาต่างๆ ด้วยการใช้ฐานชุมชนเดียวในการศึกษาระยะเวลา 5 ปี ปีนี้เป็นปีแรกในการมาเปิดพื้นที่ใหม่ในรายสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจึงได้ทำการศึกษาในภาพรวมและบริบทของชุมชน ผลที่ได้รับคือได้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม 6 ด้าน ประกอบด้วย การทอผ้า สมุนไพร วัฒนธรรมความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง ดนตรีพื้นบ้านกะเหรี่ยง ไร่หมุนเวียนและการจักสาร ซึ่งเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ 

เด็กชายสิทธิประธาน บุญยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ ได้กล่าวถึงความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ว่า ทำให้ทราบถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของดนตรีพื้นบ้านที่เรียกว่า ตี๋ซั่งทอง เป็นเครื่องสี ทำจากกระบอกไม้ไผ่ และแคน ซึ่งในปัจจุบันนี้หาดูได้ยากและไม่มีผู้สืบทอด เกรงว่าสักวันหนึ่งจะสูญหายไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ห้องสมุดสีเขียว

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับรางวัลห้องสมุดสีเขียว

เมื่อพูดถึงห้องสมุดสีเขียว หรือ Green Library ต้องยอมรับว่ามีเสน่ห์ดึงดูดให้คนอยากเข้าไปใช้บริการ ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก็ได้รับรางวัลนี้เช่นกัน หลังผ่านการประเมินมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน

อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 ส่วน คือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งสำนักวิทยบริการ มีนโยบายในการตอบสนองผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นหลัก แต่ยังคำนึงถึงความต้องการของบุคคลภายนอก เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันมีการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบภายในสำนักวิทยบริการฯ ให้มีความโปร่ง ทันสมัย มีการแจกของรางวัลให้กับนักศึกษาที่ยืมหนังสือมากที่สุดภายในเดือนนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีบริการห้องอบรมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว้บริการด้วย ขณะเดียวกันก็มีผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การให้บริการด้านวิทยบริการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

ส่วนทางด้านศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้เน้นให้บริการในเรื่องของอินเตอร์เน็ต มีการออกไปติดตั้ง WIFI ในบริเวณที่เป็นศูนย์รวมของนักศึกษาและบุคลากร เช่น ห้องประชุม ห้องเรียนรวม โถงอาคารต่างๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ  นอกจากนี้ยังมีบริการซ่อมและลงโปรแกรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในอนาคตสำนักวิทยบริการ จะมีการพัฒนาในส่วนของการยืม - คืนหนังสือด้วยบัตรนักศึกษา เนื่องจากขณะนี้บัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นคลื่น  RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นคลื่นความถี่วิทยุ ภายในบัตรนักศึกษามีการระบุข้อมูลต่างๆ อยู่แล้ว ทำให้ลดจำนวนบุคลากรในการยืม – คืนหนังสือ ซึ่งบุคลากรในส่วนนี้ก็จะนำมาพัฒนาและดูแลในส่วนของ E-Book และอีก 1 ส่วน คือ การสร้าง Hall of Fame บริเวณอาคารด้านหลังที่เชื่อมต่อสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะเป็นห้องภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ มีการรวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ ส่วนชั้นบนจะจัดเป็นนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงงศานุวงศ์ รวมถึงโครงการพระราชดำริที่ทรงพระราชทานไว้ในจังหวัดเพชรบุรี 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.30 น.

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

นำเสนอผลงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสถาบันอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก  28 สถาบัน เข้าร่วม

          ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก ได้มีมติให้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างผลงานวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรของแต่ละสถาบันได้เห็นความสำคัญของการทำวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา ที่ไม่เพียงแต่คณาจารย์เท่านั้นที่นำเสนอผลงานวิชาการได้ แต่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการก็สามารถนำเสนอผลงานวิชาการได้เช่นเดียวกัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลงานวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนได้ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนนำเสนอผลงานวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์อัตภาพ มณีเติม ชื่อผลงาน : ระบบการรับสมัครนักศึกษาแบบยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทผลงานด้านการเรียนการสอน (ภาคบรรยาย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ ชื่อผลงาน : ปัจจัยสู่ความสําเร็จของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทผลงานด้านการบริหารจัดการ นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทผลงานด้านการบริหารจัดการ และนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ ชื่อผลงาน : การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดกิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทผลงานด้านการเรียนการสอน

นอกจากนี้ภายในการประชุมยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านประกันคุณภาพ ระดับสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตก ทั้ง 28 สถาบันด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7” “ยกระดับภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดงาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7” ยกระดับภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องทำนุ บำรุง รักษาและส่งเสริม เผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 2 -5 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ด้วยการนำวัฒนธรรมมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความปรองดองในภูมิภาคอาเซียน สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงเป็นอย่างดี ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปให้เกิดคุณค่าใหม่ของการเรียนรู้

กิจกรรมภายในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติครั้งที่ 7 ประกอบด้วย

1.การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศอาเซียน ประเทศในทวีปเอเชียและประเทศในทวีปยุโรป 10 ประเทศ ประกอบด้วย เกาหลี อินโดนีเซีย ลาว เมียมาร์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย จีน อินเดีย เม็กซิโก คาซัคสถาน และจากมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาทั้ง 4 ภาค ตลอดจนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเพชรบุรี

2.การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 4 “ศิลปวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ประจำปี 2560

3.การจัดนิทรรศการและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย นิทรรศการปูนปั้นสัตว์หิมพานต์ในงานพระเมรุ นิทรรศการฟื้นชีวิตหุ่นหลวงสู่งานพระราชพิธี นิทรรศการผ้าทอ ผ้าเทศ ผ้าไทย สายใยแห่งภูมิปัญญา นิทรรศการการยกยกระดับภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของคณะวิชาต่างๆ และเครือข่าย

4.การเสวนา เรื่อง “การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

5.การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก”

6.สาธิตการทำอาหารพื้นบ้านคาว – หวาน จากผู้ได้รางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ผ่านมา

7.การเดินแบบชุดเสื้อผ้า จากผ้าของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปสนับสนุน และการเดินแบบจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและยุโรป

8.การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนานาชาติ จากประเทศผู้ร่วมการแสดงในกลุ่มอาเซียนและยุโรป

9.การจัดแสดงสินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนและสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account