ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกิจการนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เทพสตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี นำโดย ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกิจการนักศึกษาและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีอาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ดร.อุษณี จิตติมณี ได้เผยถึงวัตถุประสงค์ในการนำนักศึกษามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนรู้ในเรื่องของทักษะความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ให้นักศึกษาได้แสดงทัศนคติหรือแนวคิดร่วมกันว่าในอนาคตเราจะพัฒนาให้คณะหรือมหาวิทยาลัยของเราขับเคลื่อนไปในทิศทางใด โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อน แสดงวิสัยทัศน์ ทัศนคติ สร้างความสัมพันธ์กับเครือราชภัฏ   

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า จากการประชุมคณบดีคณะวิทยาการจัดการราชภัฏทั่วประเทศ มองว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความโดดเด่นในเรื่องของงานกิจการนักศึกษา จึงมีแนวคิดพัฒนางานกิจการนักศึกษาของเราให้เป็นแกนกลางของภาคีเครือข่ายที่ต้องการให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะได้ส่งเสริมนักศึกษาในการอบรม มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ

อาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึง แนวทางการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาของคณะว่า จากเดิมมีอาจารย์เข้าไปดูแล วางแผนและมอบหมายงานให้กับนักศึกษา แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้นักศึกษาเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม การวางแผน อาจารย์เป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งในทุกขั้นตอนนักศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม รู้ถึงความต้องการของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ส่งผลให้นักศึกษากล้าคิด กล้าทำ กล้าวางแผน เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้วจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ทำงานในองค์กรของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันองค์กรต้องการบุคลากรที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา

นศ.คอมพิวเตอร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน “หนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 1 Drone Mission Thai PBS”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมียุทธศาสตร์สำคัญหลายประการ ประการหนึ่งคือการยกระดับคุณภาพบัณฑิต เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาออกไปแล้วพร้อมทำงานได้ทันที การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพต้องมีรากฐานมาจากการวางรากฐานทางการศึกษาที่ดี สนับสนุนนักศึกษาตามความถนัด ความรู้และความสามารถ

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม PBRU Tech Startup เข้าร่วมการแข่งขัน “หนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 1 Drone Mission Thai PBS” ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนานักบินรุ่นใหม่ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยบังคับโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจข้ามสิ่งกีดขวาง คำนวณจุดทิ้งสัมภาระจากการถอดสมการคณิตศาสตร์ เพื่อทิ้งสัมภาระให้ถูกต้อง โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักศึกษาที่เดินทางไปทำการแข่งขัน ประกอบด้วย นายเอกชัย พึ่งแย้ม (Captain) นางสาววาสนา สุขสงวน (Senior Co-Pilot) และนายวาทิต บัวเทศ (Co-Pilot) โดยมีนายนที โต๊ะมิ (Control/Maintenance) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นรุ่นพี่คอยให้คำแนะนำ ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท

นายเอกชัย พึ่งแย้ม (Captain) กล่าวว่า ทีมเรามีเวลาในการฝึกซ้อมเพียง 2 วันเท่านั้น โดยมีอาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงรุ่นพี่ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา โดยการฝึกซ้อมเน้นในเรื่องของการทำภารกิจที่คณะกรรมการออกแบบมา เนื่องจากแต่ละสนามภารกิจถูกออกแบบมาไม่เหมือนกัน เช่น การทิ้งสัมภาระ ขณะที่อุปสรรคระหว่างการแข่งขันคือ สัญญาณรบกวนจากโดรนตัวอื่น เนื่องจากการตั้งค่าความถี่ที่ตรงกัน แต่วิธีการแก้ไขเพียงแค่ปรับสัญญาณช่องความถี่ไม่ให้ตรงกัน ขณะที่ผลการแข่งขันถือว่าพอใจมากเนื่องจากทีมเรามีเวลาในการฝึกซ้อมน้อย รวมถึงโดรนของเรามีขนาดใหญ่ทำให้การเคลื่อนตัวค่อนข้างลำบากกว่าโดรนที่มีขนาดเล็ก ถือว่าประสบผลสำเร็จ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวถึงนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาสู่การแข่งขันรายการต่างๆ ว่า ทางคณะได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาตามความถนัดของแต่ละบุคคล พิจารณาถึงความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือการควบคุมอัจฉริยะ ส่งเสริมเข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งการเตรียมตัวฝึกซ้อมในทุกรายการการแข่งขันจะมีการเก็บตัวเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงกฎ กติกา เงื่อนไข และเทคนิคการแข่งขันเพื่อให้ได้รับชัยชนะ ซึ่งทางคณะได้จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งในอนาคตจะนำไปต่อยอดด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่เบื้องต้นวางแผนไว้คือการใช้โดรนในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนัก เช่น ถังฉีดพ่นสารเคมี โดยจะผลักดันให้เกิดผลสำเร็จและนำไปให้บริการกับเกษตรกรในชุมชน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

โครงการทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาร่วมเป็นวิทยาการดูแลสูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สาขาสมาคมสภาผู้สงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือให้กับผู้สูงอายุ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางฉวีวรรณ จันทรางกูล ประธานชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วม

       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดี ได้นำวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรของคณะ เข้าร่วมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการอบรมการใช้โปรแกรม LINE , Facebook, โปรแกรมโซเชียลมีเดีย และการลงทะเบียน E-mail  ตลอดจนจริยธรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการให้ความรู้ในเรื่องชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

นางประสงค์ ยี่สุ่นเทศ อายุ 85 ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือให้กับผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้มีเพื่อนเพิ่มขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามในเรื่องของวัยมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีความจำเป็น เนื่องจากการรับรู้ข่าวสารอาศัยจากลูก หลาน คนในครอบครัว แต่หากมีความรู้ติดตัวไว้ก็ไม่เสียหายอะไร

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

อาจารย์ครุศาสตร์คว้ารางวัลการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว

อาจารย์ครุศาสตร์คว้ารางวัลการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560”

ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560” (Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017) ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและรณรงค์ในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

สำหรับผลงานที่เข้าร่วมประกวดในชื่อผลงาน “ลืมอะไรหรือเปล่า” ได้รับรางวัลชมเชย  ในประเภทนิสิต นักศึกษาระดับ ปวส. อุดมศึกษาและ ประชาชนทั่วไป ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศจากสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account