ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

อบรมการใช้ ZOOM Application

     ดร.นพพล มิ่งเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ZOOM Application เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตอบสนองผู้เรียนในยุค THAILAND 4.0 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันก่อนนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์  นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนและวิเคราะห์องค์กร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานและการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

“ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดบรรยายพิเศษ “ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานการบรรยายพิเศษเรื่องศาสตร์ภาษาพัฒนาการเขียน ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

          การเขียนเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เพราะการเขียนจะทำให้ผู้ส่งสารสามารถสื่อสารความรู้สึก ความรู้และความคิดไปยังผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเขียนถือเป็นทักษะที่ยากกว่าทักษะด้านอื่นๆ เพราะจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในด้านการอ่าน การฟัง การดู การพูด การสะกดคำและประสบการณ์ของผู้เขียนมาประกอบเพื่อให้การเขียนนั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันพบว่า นักเรียน นักศึกษา ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านทักษะการเขียนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วน อีกทั้งนักเรียน นักศึกษาควรได้รับการฝึกฝนด้านทักษะการเขียนอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

          ทางสาขาวิชาภาษาไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเขียนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการเขียนที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพ จึงจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน” เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญและมีทักษะการเขียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งไปสู่การประกอบวิชาชีพ นำความรู้เกี่ยวกับการเขียนไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอนก นาวิกมูล นักวิชาการ นักเขียนสารคดี นักสะสม และผู้ก่อตั้ง บ้านพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

MOU การพัฒนาสุขภาวะสูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาสุขภาวะสูงอายุในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับหน่วยงานในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้แทนนายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีหาดเจ้าสำราญ ตลอดจนหน่วยงาน ชมรมในตำบลหาดเจ้าสำราญ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม

ในปี 2560 จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดมาตรการด้านการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย พัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 2.พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพ 3.พัฒนาศักยภาพ 4.ส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีตามยุทธศาสตร์โครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีสุขภาพที่ดี มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

Read more...

พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ

นักศึกษาคณะวิศวะฯ พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ แก้ปัญหาผลผลิตเสียหาย

นายณัฐธิวุฒิ พุดเดช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการเพาะเห็ดฟางซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว หลังประสบปัญหาดอกเห็ดฝ่อและเน่าเสียหาย เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ความชื้นในดอกเห็ดระเหยออกไป ซึ่งเดิมนั้นต้องแก้ไขด้วยการเข้าไปในโรงเพาะเห็ดแล้วใช้สายยางฉีดรดดอกเห็ดเพื่อเพิ่มความชื้น แต่วิธีดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาการฝ่อของดอกเห็ดได้ทั้งหมด อีกทั้งยังส่งผลกระทบกับผู้ที่เข้าไปในโรงเพาะเห็ดที่จะต้องสูดดมกับแก๊สอาจทำให้เกิดอาการหน้ามืดได้  

          จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติ โดยมีอุปกรณ์ตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิภายในโรงเพาะเห็ด เมื่อความชื้นมีค่าลดลงระบบจะพ่นละอองน้ำโดยอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นระบบจะเปิดพัดลมระบายอากาศโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

          นางสุทิน พวงสั้น ผู้ปกครองของนายณัฐธิวุฒิ ได้กล่าวถึงการนำระบบโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติไปใช้งานจริงว่า ก่อนที่จะเริ่มใช้งานไม่มั่นใจว่าจะดีกว่าแบบเดิม แต่เมื่อใช้งานจริงพบว่าได้ปริมาณผลผลิตมากกว่าเดิม ดอกเห็ดไม่ฝ่อ มีขนาดใหญ่และไม่ขาดทุน รวมทั้งไม่ต้องเข้าไปในโรงเพาะเห็ด เพราะทุกครั้งที่เข้าไปจะหายใจลำบากและร้อนมาก ปกติฤดูร้อนจะได้ผลผลิตน้อยแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนก็ได้ผลผลิตเท่าเดิม

          ดร.ราเชณ คณะนา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้กล่าวถึงผลงานของนักศึกษาว่า ระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัตินี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนักศึกษาจะได้สร้างชิ้นงานดังกล่าวเพื่อใช้งานแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7  อีกด้วย ซึ่งนักศึกษาได้เป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตัวเอง เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานจริงในทุกๆ ด้าน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่า ขณะนี้ทางคณะฯ ได้พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยจะเน้นการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่น หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับการพัฒนาประเทศ

การจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) รวมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชา และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

          ผู้สนใจงานวิจัยระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-405502 ในวัน – เวลาราชการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account