ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

รับมอบเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

นักศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ก่อนการประชุม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เข้าประกวดเพลงลูกทุ่งถิ่นไทย ในโครงการประกวดความสามารถ วันมนุษย์วิชาการประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และ รางวัลชมเชย ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกรุณา แสงอ่ำ

รางวัลชมเชย ได้แก่ 

1) นางสาวกฤติยา ผลาโชติ                   2) นางสาววิยดา ช่วยทุกข์เพื่อน

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

1) ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์                     2) อาจารย์ทนงค์ จันทะมาตย์

3) อาจารย์อุบลวรรณ สวนมาลี              4) อาจารย์ศิวาพร พิรอด

5) อาจารย์จตุพร บุญประเสริ

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้

1) นายภาณุรัก จุ้ยสำราญ          ได้รับรางวัลบทความระดับดี

2) นางสาวนิรชา ชื่นใจ             ได้รับรางวัลบทความระดับดีเด่น

3) ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ        ได้รับรางวัลบทความระดับดี

4) ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน              ได้รับรางวัลบทความระดับยอดเยี่ยม

5) นางสาวอุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด   ได้รับรางวัลบทความระดับยอดเยี่ยม

6) ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ        ได้รับรางวัลบทความระดับยอดเยี่ยมและระดับดี

7) อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม ได้รับรางวัลบทความระดับดีเด่น และระดับดี

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหารระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นายอชิตพล สังข์ทอง

รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่

1) นางสาวปรางค์สิญาณี สิงห์เล็ก           2) นางสาวณัฐติญา บัววารี

3) นางสาวสโรชา จินารักษ์                   4) นายนที คำแก่น

5) นางสาวดวงหทัย บัวสด                   6) นางสาวนนทกร วิเชียรวุฒิชัย

7) นางสาวรุ่งสินี บุญมี                        8) นายภัคพร สีทอง

9) นางสาวปารัช เขียวอร่าม

รางวัลชมเชย ได้แก่

1) นางสาวชฏามาศ โลหะชุมพล            2) นายกิตติพงษ์ สุขพร้อม

3) นายนราธิป โก๋ยอมร                      4) นางสาวสรารัตน์ วินโยธิน

5) นายนริศ อรุณพงษ์                        6) นายเฉลิมพล อยู่แย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

1) ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์                  2) ดร.พรอริยา ฉิรินัง

3) ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา                    4) ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

5) อาจารย์ณปภา หอมหวน                 6) อาจารย์ธนิดา ชาญชัย

7) อาจารย์วัชรินทร์ สุขสนาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

เตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงาน “ราชภัฏนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาริทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เสนอให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์จากพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้มีมติจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาเขตโป่งสลอด โดยจะมีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2,866 ต้น และต้นรวงผึ้ง 10 ต้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยเป็นการร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ประชาชนในท้องถิ่นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ร่วมต้อนรับองคมนตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับองคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โรงเรียนกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เมื่อบ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่วนงานบริการวิชาการ ได้เข้าไปร่วมกับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโครงการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษา” ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนา ออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ออกแบบแผนการสอนในชั้นเรียนของคณาจารย์

และในโอกาสนี้ ได้มีการนำเสนอการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาระยะที่ 1 (เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา) และการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในระยะที่2 และ 3 (เดือนมิถุนายน) โดยอาจารย์กฤษณะ พวงระย้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา อาจารย์วริษา ปานเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางปริศนา พันธ์งาม ฝ่ายประสานงานส่วนงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อช่วยวางแผนและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ติดตามผลบูรณาการเครือข่ายชุมชน

ติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้แผนโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรม ดีวารี ดีว่า เคียงหาด บีช หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยได้รับเกียรติจาผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ

          การจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่าย รวมถึงทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฎิบัติงานเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้แล้วเพื่อให้ผู้แทนของมหาวิทยาลัยและคณะ ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามจำนวน 45 ท่าน จาก 6 แผนงาน และ 84 โครงการย่อย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account