ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

ยกระดับหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยเกรียบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหัวหน้าทีมร่วมในการทำงาน ซึ่งผักอินทรีย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโครงการนี้ จะส่งจำหน่ายที่โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร้านสะดวกซื้อต่างๆ  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติเห็นชอบผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้นำผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,058 คน แยกเป็น ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 8 คน ปริญญามหาบัณฑิต 61 คน และปริญญาบัณฑิต 1,989 คน นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติเห็นชอบให้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายวิริยะ สุสุทธิ อายุ 47 ปี ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ปัจจุบันเป็นครูสอนศิลปะและผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่โดดเด่น ด้วยการเป็นผู้สืบสาน นำงานแทงหยวกที่เป็นศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรถ่ายทอดสู่เยาวชนและผู้สนใจ พร้อมประดิษฐ์ลวดลายการนำภูมิปัญญาการแทงหยวกแบบโบราณมาประยุกต์กับลวดลายปูนปั้นเป็นลวดลายใหม่ที่ประณีตงดงาม จนได้รับรางวัลทายาทช่างศิลปหัตถกรรมจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และได้มีโอกาสถวายงานแทงหยวก ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพถึง 4 ครั้ง

          2. นายสมชาย บุญประเสริฐ อายุ 43 ปี ได้รับพระราชทานปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ปัจจุบันเป็นผู้สืบทอดผลงานศิลปหัตถกรรม ประเภทงานปูนปั้นสดสกุลช่างเมืองเพชร เป็นผู้ติดค้นสูตรปูนตำสำเร็จรูป และสร้างสรรค์งานปูนปั้นแบบไทยประเพณีและไทยประยุกต์ ที่มีความประณีตงดงามมากว่า 27 ปี และมีผลงานมากกว่า 1,000 ชิ้นงาน ได้รับรางวัลการประกวดศิลปะปูนปั้นจากกระทรวงวัฒนธรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สมาคมประติมากรรมไทย และบริษัททีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ชนะเลิศถึง 3 ครั้ง และได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปะประเภทบุคคล และได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นหัวหน้ากลุ่มช่างปูนปั้นจังหวัดเพชรบุรี ปั้นประติมากรรมประดับพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          3. นายเฉลย พูลสวน อายุ 71 ปี ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา      การบริหารการศึกษา เป็นครูที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ จนได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากครูอัตราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการการประถมศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและรองเลขาธิการคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานจัดทำหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาอบรมผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด เป็นผู้วางระบบการบริหารการเงินและพัสดุให้เป็นระบบและเกิดความโปร่งใส อันเป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

การเขียนเอกสารประกอบการสอน

ดร.พิเชฐ นิลดวงดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของอาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ อดีตรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อให้ความรู้และเทคนิคในการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือตำราสำหรับใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

อบรมการใช้ ZOOM Application

     ดร.นพพล มิ่งเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ZOOM Application เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตอบสนองผู้เรียนในยุค THAILAND 4.0 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันก่อนนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์  นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนและวิเคราะห์องค์กร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานและการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account