ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

ติดตามผลบูรณาการเครือข่ายชุมชน

ติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้แผนโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรม ดีวารี ดีว่า เคียงหาด บีช หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยได้รับเกียรติจาผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ

          การจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่าย รวมถึงทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฎิบัติงานเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้แล้วเพื่อให้ผู้แทนของมหาวิทยาลัยและคณะ ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามจำนวน 45 ท่าน จาก 6 แผนงาน และ 84 โครงการย่อย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

นวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมวิชาการนวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมลงนามความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีคณบดีและผู้เกี่ยวข้องจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วม

          สำหรับการประชุมวิชาการนวัตกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านพยาบาลและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาในเครือข่ายผลิตบัณฑิตได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่บริการที่สร้างสรรค์ด้วยการผลิตบัณฑิตและบริการ

          นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แห่ง ที่จะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน โดยตกลงที่จะแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดกิจกรรมความร่วมมือในการทำวิจัย ตำรา สัมมนา ประชุมทางวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ แลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ ข้อมูล งานวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ พัฒนาคุณภาพและการศึกษาของอาจารย์ ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบปกติและการสอนทางไกล

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุถูกรถยนต์ของมหาวิทยาลัยเฉี่ยวชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุถูกรถยนต์ของมหาวิทยาลัยเฉี่ยวชน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและกระเช้าสุขภาพให้กับนางประจิม หารขุนทด อายุ 55 ปี ชาวอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หลังประสบเหตุถูกรถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บ

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 บนถนนเพชรเกษม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า พนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยไม่มีความผิด นางประจิมเป็นฝ่ายประมาท แต่ให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยเหลือเยียวยาด้านมนุษยธรรม ซึ่งที่ผ่านมานางประจิมต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทางมหาวิทยาลัยและพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยจึงได้มอบเงินช่วยเหลือ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งการละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

MOU การสร้างแบรนด์และช่องทางการจำหน่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมลงนาม​ MOU กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่องของการสร้างแบรนด์และช่องทางการจำหน่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืิอ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุลองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่8 มิถุนายน2561 เวลา13.30 น. ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในทุกมิติ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในทุกมิติ ขณะที่สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นองค์กรหลักในการรวมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นองค์กรเครือข่ายหลักที่เข้มแข็ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยังได้ร่วมทำWork Shop เพื่อกำหนดwinning Project ประกอบด้วย การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้า "ตลาดนำการผลิต" การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ และการสร้างแบรด์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความภักดีต่อแบรนด์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account