ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ เป็นโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าไปดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาห้องปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการแก่เด็กเล็กระดับปฐมวัย ตลอดจนแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

ม.ราชภัฎเพชรบุรีพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ส่งเสริมท้องถิ่นในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เข้าร่วมประชุมกับนางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการทำงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ตามโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

ในปีงบประมาณ 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทำน้ำตาลโตนดแท้ของจังหวัดเพชรบุรีมาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในนามเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านทาน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเตาตาล การท่องเที่ยวสวนตาล การทำตะกร้าใบตาล การปีนพะองขึ้นต้นตาล การทำขนมโบราณ เป็นต้น

ซึ่งในโอกาสนี้ นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านลาด ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้นำโครงการที่มีประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริงมาดำเนินการที่อำเภอบ้านลาด

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

อธิการบดีอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

อธิการบดีอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษา

เนื่องโอกาสในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำงานร่วมกัน เพื่อนักศึกษาและชุมชนรอบข้างที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดูแลทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ามกลางกระแสวิกฤติต่างๆ ของการศึกษาที่ถาโถมเข้ามาสู่ระบบอุดมศึกษาของชาติ แต่พวกเราก็สามารถที่จะยืนหยัดและพัฒนาร่วมกันมาด้วยความตั้งใจ ความทุ่มเท และความเสียสละ เราจะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นที่พึ่งของการศึกษา นักศึกษามาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข ทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน การดูแลของอาจารย์ รวมถึงในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ  

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ถือโอกาสอวยพรท่านทั้งหลาย ทั้งสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนองค์กรนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ หลวงพ่อเกตุน้อย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงพระบารมีรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 คุ้มครอง ปกป้องทุกๆ ท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวง  มีความเจริญก้าวหน้าในความเพียรพยายาม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ Boot Camp

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ Boot Camp อบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ ร่วมประชุมกับ ดร.เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย และคุณกัญญา วัฒนาถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์ Boot Camp ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์ Boot Camp เกิดจากแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบหมายให้ สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่ออบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. โดยในปี 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี สพฐ.เป็นผู้คัดเลือกจำนวน 15 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น 1 ใน 15 แห่งที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ บุคลากร ที่สำคัญคือมีความเข้าใจในโครงการ ซึ่งเดิมนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน้าที่ในการผลิตครู โครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาครูและยังเป็นการพัฒนาครูประจำการไปในตัวอีกด้วย

สำหรับ ศูนย์ Boot Camp ที่จะจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการจัดตั้งขึ้นแทนศูนย์เดิมที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รองรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 จังหวัด ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มีระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 3 สัปดาห์ โดยรุ่นนี้จะจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 13 ในช่วงประมาณเดือนมกราคม 2561

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account