ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

นศ.นิเทศศาสตร์ ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

นศ.นิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอผลงานการประกวดออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์แกสบี้ ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาวะที่ดี จึงได้มีการส่งเสริมนักศึกษาให้มีส่วนร่วมบนเวทีการแข่งขันระดับต่างๆ เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่สาธารณชน แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

          1 ในโครงการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานคือ โครงการ “GATSBY CREATIVE AWARDS ครั้งที่ 12” เวทีประกวดภาพยนตร์โฆษณาสำหรับนักเรียน – นักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของแบรนด์ GATSBY ซึ่งโครงการนี้ นายกันย์สรรค์ โอ่เอี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในหมวด ART จากทั้งหมด 7 หมวด ประกอบด้วย COMMERCIAL, ART, DANCE, MUSIC, FASHION, SMART PHONE และ HAIRSTYLE มีนักเรียน – นักศึกษา 10 ประเทศร่วมส่งผลงาน ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย มองโกเลีย สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และไทย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ GATSBY เป็นโจทย์ในการผลิตผลงานส่งเข้าประกวด

นายกันย์สรรค์ โอ่เอี่ยม ได้กล่าวถึงการแข่งขันในหมวดART ว่า เป็นการออกแบบตัวแมสคอตหรือโปสเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ของ GATSBY โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงาน 1 ผลงาน จาก 1 ประเทศ ซึ่งผลการแข่งขัน สามารถผ่านเข้าไปสู่การนำเสนอผลงานรอบชนะเลิศในการประกวดแข่งขันออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์แกสบี้ ระดับนานาชาติ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ซึ่งในโอกาสนี้ได้ฝากขอบคุณทุกๆ คะแนนโหวต ที่ทำให้ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

การผลักดันนักศึกษาเข้าสู่เวทีการแข่งขัน นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาในการลงมือผลิตผลงาน และหากผลงานนั้นได้รับรางวัลก็จะสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป เกิดการพัฒนาฝีมือเป็นบันไดสู่การเป็นนักโฆษณามืออาชีพในอนาคต

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี) โดยมีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 (หลังเก่า)

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เข้าร่วมการประชุมอธิการบดี

ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี พ.ศ.2561 ผลการประชุมร่วมกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดศูนย์การพัฒนาภาษาอังกฤษ Boot Camp ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ การเสริมความรู้และทักษะด้านโรงเรียนคุณธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ การตั้งชมรมจิตอาสาของอาจารย์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับประชารัฐ เป็นต้น ตลอดจนการพิจารณาเห็นชอบ โมเดลการผลิตครู 5 ปี ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.พิเชฐ นิลดวงดี อาจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์ รองคณบดี อาจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account