ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ

นักศึกษาคณะวิศวะฯ พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ แก้ปัญหาผลผลิตเสียหาย

นายณัฐธิวุฒิ พุดเดช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการเพาะเห็ดฟางซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว หลังประสบปัญหาดอกเห็ดฝ่อและเน่าเสียหาย เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ความชื้นในดอกเห็ดระเหยออกไป ซึ่งเดิมนั้นต้องแก้ไขด้วยการเข้าไปในโรงเพาะเห็ดแล้วใช้สายยางฉีดรดดอกเห็ดเพื่อเพิ่มความชื้น แต่วิธีดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาการฝ่อของดอกเห็ดได้ทั้งหมด อีกทั้งยังส่งผลกระทบกับผู้ที่เข้าไปในโรงเพาะเห็ดที่จะต้องสูดดมกับแก๊สอาจทำให้เกิดอาการหน้ามืดได้  

          จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติ โดยมีอุปกรณ์ตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิภายในโรงเพาะเห็ด เมื่อความชื้นมีค่าลดลงระบบจะพ่นละอองน้ำโดยอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นระบบจะเปิดพัดลมระบายอากาศโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

          นางสุทิน พวงสั้น ผู้ปกครองของนายณัฐธิวุฒิ ได้กล่าวถึงการนำระบบโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติไปใช้งานจริงว่า ก่อนที่จะเริ่มใช้งานไม่มั่นใจว่าจะดีกว่าแบบเดิม แต่เมื่อใช้งานจริงพบว่าได้ปริมาณผลผลิตมากกว่าเดิม ดอกเห็ดไม่ฝ่อ มีขนาดใหญ่และไม่ขาดทุน รวมทั้งไม่ต้องเข้าไปในโรงเพาะเห็ด เพราะทุกครั้งที่เข้าไปจะหายใจลำบากและร้อนมาก ปกติฤดูร้อนจะได้ผลผลิตน้อยแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนก็ได้ผลผลิตเท่าเดิม

          ดร.ราเชณ คณะนา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้กล่าวถึงผลงานของนักศึกษาว่า ระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัตินี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนักศึกษาจะได้สร้างชิ้นงานดังกล่าวเพื่อใช้งานแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7  อีกด้วย ซึ่งนักศึกษาได้เป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตัวเอง เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานจริงในทุกๆ ด้าน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่า ขณะนี้ทางคณะฯ ได้พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยจะเน้นการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่น หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับการพัฒนาประเทศ

การจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) รวมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชา และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

          ผู้สนใจงานวิจัยระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-405502 ในวัน – เวลาราชการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์

สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรับรองเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ประธานคณะทำงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ใหม่ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณารับรองสถาบัน ประกอบด้วย 1.องค์กรและการบริหาร มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 2.อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 3.การจัดการเรียนการสอน มีแผนการสอนรายวิชาทุกวิชา และประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยนักศึกษา 4.ปัจจัยเกื้อหนุน มีอาคารเรียนสำหรับนักศึกษาและห้องทำงานสำหรับบุคลากรที่เพียงพอต่อการดำเนินการสอนที่มีคุณภาพ มีห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสม และ 5.ห้องสมุด มีตำราหลักในสาขาวิชาที่ทันสมัยไม่ต่ำกว่าสาขาวิชาละ 10 ชื่อเรื่อง เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ประธานคณะทำงาน กล่าวว่า ได้เดินทางมาครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 ที่ได้เริ่มประเมินในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ได้เห็นถึงความตั้งใจของคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่ได้ร่วมกันพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์จนมีผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาเพียง 5 ปี ครั้งนี้เป็นการติดตามตรวจเยี่ยมเรื่องความก้าวหน้าและข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการรับรองสถาบัน ซึ่งผลการพิจารณาจะเข้าสู่กรรมการสภาการพยาบาล เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ใหม่

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

ธ.ออมสินมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ

ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับมอบเงินจากนางเบญจพร นิลรัต ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเฉพาะมาตรา 9 กล่าวคือ “มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับสมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติ หรือชะลอ การศึกษาของนักศึกษาผู้ใด ด้วยเหตุเพียงผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่า 30% ของนักศึกษาทั้งหมด หรือประมาณ 3,300 คน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

 

Read more...

ปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน (Green University)

สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในบริเวณสถานศึกษาโดยรอบ เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างบรรยากาศในการเรียนให้กับนักศึกษา เป็นการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน นับเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องมีการจัดตกแต่งปรับปรุงให้สวยงาม เพราะว่าสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้นก่อให้เกิดความสวยงาม ความร่มเย็น ร่มรื่นให้กับผู้ที่อยู่และผู้มาเยี่ยมเยือน เป็นสิ่งที่เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วมองเห็นเป็นสิ่งแรก นอกจากนี้สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้นยังใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษา และการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจที่ปฏิบัติในเรื่องของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน (Green University) ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 มีโครงการที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา เช่น การจัดระเบียบภายในด้วยการนำร่องจากศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) บริเวณด้านหน้าอาคารให้มีความทันสมัยและดึงดูดความสนใจให้มากขึ้น มีการปรับปรุงเป็นอาคาร 2 ชั้น  รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตั้งแต่วิทยาลัยครูจนถึงปัจจุบัน หอเกียรติยศบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยมีการควบคุมด้วยระบบแสงสีเสียงอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงอาคาร Students Union (อาคาร 25) ที่มีทั้งหมด 6 ชั้น ชั้นล่างเป็นโถงสำหรับทำกิจกรรม มีระบบ Wifi รองรับ ชั้น 2 เป็นศูนย์อาหาร ชั้น 3 – ชั้น 6 เป็นห้องเรียนที่มีความทันสมัย ใช้ระบบเทคโนโลยีในการเรียนการสอน

ในส่วนของอาคารเรียน เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของภายในห้องเรียนที่ต้องมีความทันสมัยทั้งในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เป็นระบบ E-action learning และบรรยากาศภายในห้องเรียนที่จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงานในเรื่องจองการประหยัดพลังงานแฝง เช่น ทิศทางการวางตำแหน่งอาคาร วัสดุที่ใช้ แสงสว่างและการถ่ายเทอากาศที่เพียงพอ ความร้อนต้องไม่เข้าภายในตัวอาคารมากเกินไป แต่เราจะหยุดพัฒนาเพียงอาคารเรียนไม่ได้ ต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดจุดจอดรถ ทำสวน ทำถนนเพื่อเข้าสู่การเป็น Green University ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวิสัยทัศน์ที่ว่า ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว จึงได้มีการสร้างโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและอาหารนานาชาติภายในตัวอาคารมีการออกแบบที่ทันสมัย รวมถึงการวางระบบต่างๆ ที่รองรับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียน

 นอกจากนี้ยังจะจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยาภิรมย์ ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน การจัดสร้างหอพักนักศึกษาและบุคลากร ศูนย์ประชาสัมพันธ์และการแสดงสินค้า รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์และขยายทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยด้วย เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการศึกษาในอนาคต

การพัฒนาการศึกษาต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย เมื่อเยาวชนมีการศึกษาที่ดีก็จะส่งผลไปถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามลำดับ  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account