ข่าว

หยาดเพชร  พลอยดีเลิศ

หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

ซ้อมเชียร์และขบวนพาเหรด ในการแข่งขัน กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40

DSC 0514

ซ้อมเชียร์และขบวนพาเหรด ในการแข่งขัน กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40

        เมื่อเวลา 10.00น.กองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การนักศึกษา ได้มีการฝึกซ้อมขบวนพาเหรด และในช่วงภาคบ่ายได้ทำการฝึกซ้อมกองเชียร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขัน กีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคมพ.ศ 2561 ซึ่งในการแข่งขันกีฬานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยศูนย์กีฬาและสุขภาพได้จัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหลายประเภท เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งในการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการครั้งที่ 41 นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ซึ่งในพิธีปิด วันที่ 23 มีนาคมพ.ศ 2561 นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดการแสดง รับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมี ชื่อชุดที่ว่า "เมืองพริบพรี ดินแดนแห่งชาติติพันธ์"

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาสายครูทุกสาขาวิชา) เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อการจัดการศึกษาของนักศึกษาหลักสูต่ครุศาสตร์บัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว จึงให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2561 เป็ตต้นไป >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

election org pbru2018

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

interview

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

       ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ชันปีที่ 4 ขึ้นไปเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสมัครงาน" ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของสถานการณ์การแข่งขันของสถานประกอบการ เพื่อนักศึกษาที่จะจบการศึกษาเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในการเข้าทำงานในสถานประกอบการในอนาคต การอบรมดังกล่าวใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ในระบบกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact  รับจำนวนจำกัด

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account