ข่าว

หยาดเพชร  พลอยดีเลิศ

หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารปี 2561

Military recruitment in 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารปี 2561 สำหรับ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี กำหนดรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารประจำปีพ.ศ 2561 สำหรับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดังนี้

วันที่ 1 ถึง 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ถึง 5 ขอรับแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.2)  ณ หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 ถึง 16.30น.
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ถึง 5 ส่งแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.2) ณ หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น.
รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ถึง 5 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 15 

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

h3

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติรวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่

          ในโอกาสนี้สภาสังคมสงเคราะห์ได้จัด ให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่เพื่อรับการคัดเลือกเป็นรูปที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติจำนวน 6 ชุดพร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อจำนวน 2 แผ่นกลับไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเลขที่ 257 ตึกมหิดลถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม  announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดรายละเอียด <<<

Read more...

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561

garuda

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561

           ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการออกกฎระเบียบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงและเป็นการป้องกันการเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ ด้านร่างกาย จิตใจของนักศึกษาใหม่ตลอดจนเป็นการพัฒนาสร้างสรรค์แนวทางในการจัดกิจกรรมใหม่มหาวิทยาลัยจึงกำหนดการปฏิบัติและมาตรการดังนี้
        1 นักศึกษาที่จัดกิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์และการประชุมเชียร์ในระดับมหาวิทยาลัย 2 กลุ่มคือ
            1.1 กลุ่มองค์การบริหารนักศึกษา ประกอบด้วย
                 - ชมรมนักศึกษา
                 - หอพักนักศึกษา
           1.2 กลุ่มสโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบด้วย
                 - สาขาวิชา
              - ชุมนุม
        2 กิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์ควรเป็นไปเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันความสามัคคีมีน้ำใจช่วยเหลือแนะนำน้องใหม่ในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
        3 การจัดกิจกรรมหรือการประชุมเชียร์ในวันราชการปกติไม่เกิน 18.00น. หากกิจกรรมและการประชุมเชียร์ในวันเสาร์อาทิตย์ ได้ถึงได้ตั้งแต่เวลา 09.00น.ถึง 16.00น.และห้ามติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมง หากเกินเวลาให้อาจารย์ที่ปรึกษาขออนุญาตอธิการบดีเป็นรายกรณีไปโดยผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด
        4 การจัดกิจกรรมและการประชุมเชียร์ให้จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประหยัดโดยการขออนุมัติหรือขออนุญาตการจัดกิจกรรมให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี
        5 การจัดกิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์ ที่อนุญาตให้จัดได้ภายในมหาวิทยาลัยได้แก่
           5.1 กิจกรรมวิชาการหรือวิชาชีพ
           5.2 กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
           5.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
           5.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
           5.5 กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมา announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560

garuda

ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560

           ประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดการชำระว่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน และสังเกตการสอน เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนวจ ข้อ 8 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแนวปฏิบัติการชำระค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงประกาศกำหนดการชำระค่าบำรุงหอพักภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกสอน และสังเกตการสอนให้นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่เดิม ชำระค่าบำรุงหอพักในภาคเรียนที่ 3/2560 ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
          1. นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มที่หน่วยหอพักกองพัฒนานักศึกษา
          2. นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครหอพัก
          3. นักศึกษานำแบบฟอร์มมาตรวจสอบณหน่วยหอพักกองพัฒนานักศึกษา
          4. นักศึกษาชำระค่าบำรุงหอพักและงานบริหารคลังและทรัพย์สินอาคารวิทยาภิรมย์
หากพ้นกำหนดตามประกาศนักศึกษาต้องชำระค่าปรับอัตราวันละ 100 บาทโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หากเกินระยะเวลาที่กำหนดนักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหอพัก ไม่สามารถอาศัยต่อไปได้และไม่ได้รับการคืนค่าประกันของเสียหาย ซึ่งการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account