ข่าว

หยาดเพชร  พลอยดีเลิศ

หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

20180309093953712

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และ ข้อ 2 (1) (ก) แห่งกฎกระทรวงกลาโหม การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ในการดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำการผ่อนผันทหารแก่นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

 

Read more...

ประชุมและชี้แจง การซ้อมเชียร์ ในการแข่งขัน กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40

DSC 0459

ประชุมและชี้แจง การซ้อมเชียร์ ในการแข่งขัน กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40

        เมื่อเวลา 17.30น. นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา) ดำเนินการประชุมชี้แจงการซ้อมและการปฏิบัติ รายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วน ทั้ง นักกีฬาทุกๆประเภท ขบวนพาเหรด กองเชียร์ ผู้นำเชียร์ 

Read more...

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

DSC 0133

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วม กับสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 8 คณะ ได้จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดทักษะการทำงานมีความรู้ความสามารถและสามารถสร้างเครือข่ายในการทำงานได้อีกทั้งยังเกิดกระบวนการความคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา 09.00 น. เป็นการบรรยายเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยบุคลิกภาพการเป็นผู้นำวิทยากรโดย อาจารย์จริยา รัชตโสถดิ์

ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นการบรรยายเรื่องทักษะการสื่อสารและการพูดอย่างมีศิลปะซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 น. เป็นการบรรยายในหัวข้อทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี

เวลา 13.00 น. การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษากับการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

Read more...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

DSC 0054

        เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งนักศึกษาแกนนำผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งกิจกรรมภายใน ค่ายนั้นประกอบไปด้วย การละลายพฤติกรรม โดย ทีมงานจาก คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนักศึกษาแกนนำมี การทำงานร่วมกันและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน มีการประชุมวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในช่วงภาคค่ำเป็นการวิเคราะห์ปัญหา สภาพแวดล้อมอุปสรรคและโอกาสของนักศึกษาแกนนำแต่ละคณะ


       วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารนักศึกษาสภานักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. ได้จัดทำแผน ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 แผนได้แก่ 1 แผนป้องกันยาเสพติด 2 แผนปราบปรามยาเสพติด 3 แผนบำบัดรักษายาเสพติด 4 แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งการดำเนินงานตามมาตรการต้องเป็นเป็ดอย่างประสานความสอดคล้องในทุกระดับ โดย สถาบันการศึกษาต้องดำเนินการตามแรกคือแผนป้องกันยาเสพติด สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาเป็นกลุ่มเยาวชนที่ต้องเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้ใหญ่และการประกอบอาชีพในอนาคต จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ สังคมรอบนอกสถานศึกษามากขึ้นดังนั้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างพลังการมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและความเข้มแข็ง ให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด จึงมีความจำเป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยเป็นไปตามแผนป้องกันยาเสพติดดังกล่าว

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account