ข่าว

Super User

Super User

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สาขาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

Read more...

ประกวดราคาซื้อแท็บเล็ตพร้อมโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่องประกวดราคาซื้อแท็บเล็ตพร้อมโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแท็บเล็ตพร้อมโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการเรียนการสอน จำนวน ๔๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

                                            แท็บเล็ตพร้อมโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการเรียนการสอน       จำนวน  ๔๐      เครื่อง


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ
 

ประกาศ ณ วันที่๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

          นิวัต กลิ่นงาม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำเนาถูกต้อง

ภควัน จันทนเสวี

(นางภควัน จันทนเสวี)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

โดย นางภควัน จันทนเสวี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๗/๒๕๕๙

Read more...

ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อกองทุนการศึกษา" ในโอกาสครบรอบ 90 ปี

ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ร่วมทำบุญ "ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อกองทุนการศึกษา" ในโอกาสครบรอบ 90 ปี ฝึกหัดครูเพชรบุรี วันที่ 1เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา) ปีการศึกษา 2559

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account