ข่าว

Super User

Super User

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการซักชุดครุย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการซักชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการผู้ดำเนินการซักชุดครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2559 - 2560 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ.2561 โดยการคัดเลือกใช้วิธีการเปิดซองประมูล บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 2 เมษายน 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการซักชุดครุย

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนเมษายน วันที่ 28 - 29

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 473/2561
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือนเมษายน 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนเมษายน วันที่ 28 - 29

 

 
Read more...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจักจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account