จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,815 บีทียู จำนวน 4 ชุด เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,295 บีทียู จานวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,815 บีทียู จำนวน 4 ชุด เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,295 บีทียู จานวน 1 ชุด

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาตร์สุขภาพ จำนวน 36 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>จัดซื้อหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาตร์สุขภาพ จำนวน 36 รายการ

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 211 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 211 รายการ

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลางระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล

Read more...

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง จัดซื้อ หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑๒๗ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง จัดซื้อ หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑๒๗ รายการ

Read more...

การเปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS จำนวน 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS จานวน 12 เดือน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS จานวน 12 เดือน

Read more...

การเปิดเผยราคากลาง-LCD

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ประจาห้องเรียน จานวน 12 เครื่อง

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การเปิดเผยราคากลาง-LCD

Read more...

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง-ฟอร์ม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำประติมากรรมปูนปั้นแบบนูนสูง

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง-ฟอร์ม

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account