คณะพยาบาลศาสตร์

Super User

Super User

การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

Download ใบสมัคร >>> การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งแระเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

 

Read more...

การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

Download ใบสมัคร >>> การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

Read more...

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ(ครั้งที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ(ครั้งที่ 3)

Read more...

ประกาศ ผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>  ประกาศ ผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 4 อัตรา

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account