จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

Read more...

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอส่งประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอส่งประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
link ประกาศ  http://202.44.139.133/publicrelation/anc_doc/20180321102647.pdf
link ระบบรับสมัคร https://muakru.thaijobjob.com/

 

Read more...

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุน "คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุนประเภทต่อเนื่อง" ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุน "คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุนประเภทต่อเนื่อง"
ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติอนุมัติเงินกองทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 40 ทุนทุนละ 10,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้นในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการพิจารณาการคัดเลือก นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาตามเอกสารที่แนบมาดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุน "คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทุนประเภทต่อเนื่อง"ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

รับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อการรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Download >>> แบบประมวลประวัติและผลงานของผู้สมัคร
Download >>> ใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

ตามที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 13 และข้อ 14 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account