จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youth) Composite 5th Batch (Culture) ในหัวข้อ Social Peace Building Exchange

นายเจริญ แสงคำกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านการสอบคัดเลือกจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้าร่วมโครงการJENESYS 2017 (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youth) Composite 5th Batch (Culture) ในหัวข้อ Social Peace Building Exchange ระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2561 ณ เมืองนางาซากิและกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันกับเยาวชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 8 ราย 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 5 เมษายน 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

Read more...

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ และพัดลมติดผนัง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ และพัดลมติดผนัง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download >>> ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ และพัดลมติดผนัง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ และพัดลมติดผนัง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น,๕๘๒,๖๔๐.๐๐บาท(สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

    เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง                              จำนวน        รายการ   และ
    พัดลมติดผนัง                                                 จำนวน
        รายการ

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ      ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๙๓๓๐๐ ต่อ ๑๔๙๙, ๐๓๒-๔๙๓๓๑๓ ในวันและเวลาราชการ


 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Read more...

กำหนดการเปิด-ปิด ลงทะเบียน ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2560

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปรัญญาตรี พ.ศ.2557 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัย จึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคภารศึกษาที่ 3/2560 ดังต่อไปนี้

1.กำหนดการเปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 เปิดภาคการศึกษา วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

2.กำหนดการปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ปิดภาคการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561

3.กำหนดการลงทะเบียน 17-30 เมษายน และ 1-4 พฤษภาคม 2561

4.กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 17-30 เมษายน และ 1-4 พฤษภาคม 2561 http://register.pbru.ac.th/register/

   4.1 ชำระค่าบำรุงแล้วสามารถ ถอน-เพิ่มรายวิชา ภายในวันที่ 5-20 พฤษภาคม 2561

   4.2 เริ่มปรับกรณีชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาช้าเกินกำหนด ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

5.นักศึกษาไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ถือว่าพันสภาพการเป็นนักศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account