ข่าวสำหรับนักศึกษา

การประกวดดาว - เดือนกีฬา พ.จ.น.ก. สานสัมพันธ์ครั้งที่ 40

star-of-pcnk40

การประกวดดาว - เดือนกีฬา พ.จ.น.ก. สานสัมพันธ์ครั้งที่ 40 และขอแสดงความยินดีกับ เดือน พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 40

      ขอแสดงความยินดีกับ เดือน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์ นายธนกฤต อยู่สุข นักศึกษา สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการแสดง) คณะวิชา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดาวได้แก่ นางสาวชุติมา ม่วงบัวยุง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  รางวัลขวัญใจได้แก่ นางสาวชุติมา ม่วงบัวยุง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาทยาลัยได้ส่งนางสาวอมลวรรณ สุดนางาม สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะวิชา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประกวดดาว    ในการประกวดดาว - เดือนกีฬา พ.จ.น.ก. สานสัมพันธ์ครั้งที่ 40  การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์" วันพฤหัสที่ 22 มีนาคม 2561 ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

Read more...

ตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่ที่ระลึกผู้แทนผู้ตัดสินกีฬาและผู้ควบคุมทีมนักกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40

20180321 194821

ตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่ที่ระลึกผู้แทนผู้ตัดสินกีฬาและผู้ควบคุมทีมนักกีฬา การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์"

       เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่ที่ระลึกผู้แทนผู้ตัดสินกีฬาและผู้ควบคุมทีมนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พจนก. สัมพันธ์ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในงาน สิบศิลป์ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมลานเพลิน ซึ่งการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการนั้น ได้ดำเนินการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา สรุปเหรียญรางวัล ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้ดังนี้

สรุปเหรียญ การแข่งขัน พจนก ครั้งที่ 40
 ผลการแข่งขันกีฬา
ที่
สถาบัน
รวม
1
เพชรบุรี
21
7
6
34
2
จอมบึง
1
10
12
23
3
นครปฐม
4
12
16
32
กาญจนบุรี
5
2
8
15
ที่ รายการการแข่งขัน ประเภท
    เหริยญ ทอง  
16   หมากรุกเดี่ยวชาย บุคคลเดี่ยว(ชาย)
17   หมากฮอสเดี่ยว บุคคลเดี่ยว(ชาย)
18   เปตอง คู่ ผสม คู่ผสม ชาย/หญิง
19   เปตอง คู่ชาย บุคคลคู่ (ชาย)
20   เปตอง คู่หญิง บุคคลคู่ (หญิง)
    เหริยญ เงิน  
4   หมากรุกเดี่ยวหญิง บุคคลเดี่ยว(หญิง)
5   หมากฮอสทีมชาย คู่ชาย
6   เปตอง shooting บุคคลหญิง บุคคลเดี่ยว(หญิง)
    เหริยญ ทองแดง  
3   หมากฮอสทีมหญิง คู่หญิง
4   หมากฮอสเดี่ยว บุคคลเดี่ยว(หญิง)
5   เปตอง shooting บุคคลชาย บุคคลเดี่ยว(ชาย)
6   เปตอง คู่ ผสม คู่ผสม ชาย/หญิง

 

 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
ที่
สถาบัน
รวม
1
เพชรบุรี
15
14
15
44
2
จอมบึง
7
7
13
27
3
นครปฐม
21
15
6
42
กาญจนบุรี
14
12
11
37
ที่ รายการการแข่งขัน ประเภท
    เหริยญ ทอง  
    เหริยญ เงิน  
    เหริยญ ทองแดง  
Read more...

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุนประเภทต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2560

           ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติอนุมัติเงินกองทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 40 ทุนทุนละ 10,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้นในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการพิจารณาการคัดเลือก นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาตามเอกสารที่แนบมาดังนี้ >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับคณะนักกีฬา กองเชียร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์"

pcnk40

ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับคณะนักกีฬา กองเชียร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์"

        การแข่งขัน กีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคมพ.ศ 2561 ซึ่งในการแข่งขันกีฬานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยศูนย์กีฬาและสุขภาพได้จัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหลายประเภท เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งในการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการครั้งที่ 41 นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ซึ่งในพิธีปิด วันที่ 23 มีนาคมพ.ศ 2561 นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดการแสดง รับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมี ชื่อชุดที่ว่า "เมืองพริบพรี ดินแดนแห่งชาติติพันธ์"

Read more...

ซ้อมเชียร์และขบวนพาเหรด ในการแข่งขัน กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40

DSC 0514

ซ้อมเชียร์และขบวนพาเหรด ในการแข่งขัน กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40

        เมื่อเวลา 10.00น.กองพัฒนานักศึกษา โดยองค์การนักศึกษา ได้มีการฝึกซ้อมขบวนพาเหรด และในช่วงภาคบ่ายได้ทำการฝึกซ้อมกองเชียร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขัน กีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อรพิมเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคมพ.ศ 2561 ซึ่งในการแข่งขันกีฬานั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยศูนย์กีฬาและสุขภาพได้จัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหลายประเภท เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งในการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการครั้งที่ 41 นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ซึ่งในพิธีปิด วันที่ 23 มีนาคมพ.ศ 2561 นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดการแสดง รับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมี ชื่อชุดที่ว่า "เมืองพริบพรี ดินแดนแห่งชาติติพันธ์"

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาสายครูทุกสาขาวิชา) เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อการจัดการศึกษาของนักศึกษาหลักสูต่ครุศาสตร์บัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว จึงให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2561 เป็ตต้นไป >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

election org pbru2018

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

interview

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

       ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ชันปีที่ 4 ขึ้นไปเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสมัครงาน" ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของสถานการณ์การแข่งขันของสถานประกอบการ เพื่อนักศึกษาที่จะจบการศึกษาเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในการเข้าทำงานในสถานประกอบการในอนาคต การอบรมดังกล่าวใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ในระบบกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact  รับจำนวนจำกัด

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account