ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด

20011

เข้าร่วมโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด

            เมื่อเวลา 09.00 น.อาจารย์ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด ณ อาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติ (International) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561

            ด้วยศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายให้เกิดความมั่นคงในการทำกิจกรรมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และวางแผนการเคลื่อนการทำงานด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและการแสดงออกขององค์กร ศอ.ปส.ย. ที่มีความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมภายใต้แนวคิด ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด สร้างจิตสำนึกให้กับแกนนำเยาวชนเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจในศักยภาพ ของตนเองเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังนี้
         - เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 คน
         - แกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจำนวน 10 คน
         - เยาวชนแกนนำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวน 10 คน
         - แกนนำเยาวชนต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 10 คน
         - เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.เพชรบุรีจำนวน 1 คน

Read more...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

IMG 4499

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี)

ในการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

            เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Good Practice (โครงการนักศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี) ในการประกวดโครงการครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 25 แห่ง โดยการนำเสนอโครงการนั้นเป็นการนำโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง และเป็นโครงการท่ี่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ การประกันคุณภาพเข้ามา PDCA ซึ่งนำโดย นายกองค์การบริหารนักศึกษา และคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4 คน คือ นายสิทธิศักดิ์ ชามงค์ นายอภิพล สงฆ์ธรรม นายอมฤทธิ์ แสงกลองแก้ว นายโสภณ เกตุแก้ว การควบคุมและให้คำปรึกษา โดย นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา 

IMG 4440

        ซึ่งโครงการที่นำไปนำเสนอนั้น ได้เลือกเป็นโครงการ "ราชภัฏทอฝัน  ปันน้ำใจ" เพื่อยึดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสาจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ รู้จักการให้ จึงได้จัดโครงการ  “ราชภัฎ ทอฝัน ปันน้ำใจ” ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการฝึกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

IMG 4639

        ในช่วงภาคค่ำได้มีการส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพในการจัดการประชุมสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นเจ้าภาพ 

IMG 4555

Read more...

นโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม

นโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องนโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม


        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อสนองพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ที่เน้นการยกระดับการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้" เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมสู่การทำงาน โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบและมีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

อตลกษณ

         อีกทั้งยังเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายด้านสติปัญญาและด้านจิตใจ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย "จิตอาสา" เพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน จิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเเละดำเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างแท้จริงและมีพื้นฐานการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุข โดยอาศัยหลักไตรสิกขาในการปฏิบัติ

         นโยบายหลักการปฏิบัติจิตอาสาเพื่อสังคมมีจุดเน้นใน คณะ/สถาบัน/สำนัก/ชมรม ดำเนินกิจกรรม 2 ด้าน คือ
         1. ด้านการศึกษา
         2. ด้านการพัฒนาสังคม
ทั้งนี้ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำนโยบายจิตอาสาสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างแท้จริงโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมมุ่งสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อประชาชนสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

ไตสกขา

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account