ข่าวสำหรับนักศึกษา

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุนประเภทต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2560

           ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติอนุมัติเงินกองทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 40 ทุนทุนละ 10,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้นในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการพิจารณาการคัดเลือก นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาตามเอกสารที่แนบมาดังนี้ >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาสายครูทุกสาขาวิชา) เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อการจัดการศึกษาของนักศึกษาหลักสูต่ครุศาสตร์บัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว จึงให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2561 เป็ตต้นไป >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

election org pbru2018

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

interview

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

       ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ชันปีที่ 4 ขึ้นไปเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสมัครงาน" ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของสถานการณ์การแข่งขันของสถานประกอบการ เพื่อนักศึกษาที่จะจบการศึกษาเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในการเข้าทำงานในสถานประกอบการในอนาคต การอบรมดังกล่าวใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ในระบบกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact  รับจำนวนจำกัด

Read more...

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

DSC 0133

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วม กับสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 8 คณะ ได้จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดทักษะการทำงานมีความรู้ความสามารถและสามารถสร้างเครือข่ายในการทำงานได้อีกทั้งยังเกิดกระบวนการความคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา 09.00 น. เป็นการบรรยายเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยบุคลิกภาพการเป็นผู้นำวิทยากรโดย อาจารย์จริยา รัชตโสถดิ์

ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นการบรรยายเรื่องทักษะการสื่อสารและการพูดอย่างมีศิลปะซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 น. เป็นการบรรยายในหัวข้อทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี

เวลา 13.00 น. การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษากับการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

Read more...

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนมีนาคม

december grade score

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 1 (10 คะแนน)
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 1 (10 คะแนน)
- ตักบาตรถวายสังฆทาน                เวลา 07.00น.
- เจริญพระพุทธมนต์ทำวัตรสวดมนต์  เวลา 17.00น.
- ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน  เวลา 19.00น.
ณ วัดบันไดทอง ต.บ้านกุ่ม  อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี
***ต้องทำครบทั้ง 3 ช่วงเวลา
----------------------------------------
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 2 (20 คะแนน)  
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 2 (20 คะแนน)
- ไหว้พระ 9 วัด
- ฟังพระธรรมเทศนา
- เวียนเทียน
ณ วัดใกล้บ้านของนักศึกษา
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
---------------------------------------------

หมายเหตุ หากเลยวันกำหนดส่งกิจกรรมที่ทำมาเป็นโมฆะ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

 

Read more...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

22504

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE อาคารอเนกประสงค์ มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE นายกองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

22511

โดยมีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา อาทิเช่นโครงการอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โครงการประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพต้านภัยยาเสพติด โครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบความดี อีกทั้งยังมีแผนการตรวจหาสารเสพติดในหอพักนักศึกษาและการตรวจตามคณะวิชา จัดทำหน่วยที่ดูแลและให้คำปรึกษา เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่ติดสารเสพติด และแก้ไขต่อไป

22509

Read more...

ประกวดภาพถ่าย "มหาวิทยาลัยของเรา"

cameralens

การประกวดภาพถ่าย "มหาวิทยาลัยของเรา"

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ
2. ใช้กล้องหรือกล้องมือถือในการถ่ายภาพได้
3. ล้างรูปขนาด 42 เซ็นติเมตร x 29.7 เซ็นติเมตร(A3) ใส่ลงฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมเขียน ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษษ เบอร์โทรศัพท์และอธิบายความหมายของภาพ ด้านหลัง และนำไฟล์ภาพใส่แผ่นซีดี

ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

นักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งได้ที่ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account