ข่าวสำหรับนักศึกษา

หยาดเพชร  พลอยดีเลิศ

หยาดเพชร พลอยดีเลิศ

ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยทางธรรม ปี5

 

 

DSC 1469

ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยทางธรรม ปีที่ 5

             

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ อาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยทางธรรม ปีที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ วัดบันไดทอง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ฝึกให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการฝึกสมาธิและตระหนักความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

อบรมวิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

 

DSC 0718

อบรมวิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

              เมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 28) กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับ วิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิสิษฐ์  มีวอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม

DSC 0686

             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรฝึกซ้อมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรชุดใหม่  เพื่อเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแทนคณะกรรมการชุดเดิมและเพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนการฝึกซ้อม และขั้นตอนในพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

            โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มีหน้าที่ เป็นผู้ฝึกซ้อมจังหวะการเดิน การถวายความเคารพ การเอางาน   การรับปกปริญญาบัตรและการถอยหลังลงเวที   ให้แก่บัณฑิตและอาจารย์ต้นแบบ อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเต็มรูปแบบให้แก่บัณฑิตในวันซ้อมรวมและซ้อมใหญ่ โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ     บัวเขียว     ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.วัชระ         เวชประสิทธิ์
3. อาจารย์วัชระ       เย็นเปรม
4. อาจารย์ปองพล     รักการงาน
5. อาจารย์อลงกรณ์     ฉัตรเมืองปัก
6. อาจารย์กิตติพงษ์     นวลใย
7. อาจารย์บุญทิพย์     แป้นทอง
8. นางนับวรรณ       เอมนุกูลกิจ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

new student update
เปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้กำหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ การปรับตัวและส่งเสริมความเข้าใจในการเรียนระบบมหาวิทยาลัย  การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  จึงกำหนดวันและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดังรายละเอียด ตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ปี2561

 

20180608 151640

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ปี2561

           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา นำ นายยุรนันท์  เถื่อนพงษ์  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายอมฤทธิ์  แสนกองแก้ว นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ซึ่ง ฯพณฯ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี  เป็นประธานมอบ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร  กรุงเทพมหานครจัดขึ้นโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

20180608 150848

           รางวัลความประพฤติดี  เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี อันจักเป็นคุณประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

20180608 151831  20180608 151831

          พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นสถาบันแรกที่ได้ริเริ่มจัดให้มีการมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2504 ในสมัย ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกพุทธสมาคมฯ ติดต่อกันมาทุกปี จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 57

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account