ข่าวสื่อสารองค์กร

การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 40

PCNK40 6

การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 40

            การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์ วันพุธที่ 10 มกราคมพ.ศ 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม โกเมน อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


PCNK40 2

นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและนายอำนาจ อนันต์พิทักษ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ในการจัดกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้

PCNK40 1

PCNK40 5

PCNK40 3

      พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งมีมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภํฏ "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

ขอบคุณภาพจาก นายอำนาจ  อนันต์พิทักษ์

Read more...

นโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม

นโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องนโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม


        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อสนองพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ที่เน้นการยกระดับการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้" เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมสู่การทำงาน โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบและมีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

อตลกษณ

         อีกทั้งยังเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายด้านสติปัญญาและด้านจิตใจ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย "จิตอาสา" เพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน จิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเเละดำเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างแท้จริงและมีพื้นฐานการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุข โดยอาศัยหลักไตรสิกขาในการปฏิบัติ

         นโยบายหลักการปฏิบัติจิตอาสาเพื่อสังคมมีจุดเน้นใน คณะ/สถาบัน/สำนัก/ชมรม ดำเนินกิจกรรม 2 ด้าน คือ
         1. ด้านการศึกษา
         2. ด้านการพัฒนาสังคม
ทั้งนี้ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำนโยบายจิตอาสาสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างแท้จริงโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมมุ่งสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อประชาชนสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

ไตสกขา

Read more...

การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเพสติดในสถานศึกษา

Center for Drug Prevention

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา

Read more...

การนัดพบครั้งแรก เพื่อเข้ากิจกรรมชมรมนักศึกษา

ชมรม

การนัดพบครั้งแรก ของชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   นักศึกษาสมาชิกชมรมสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับ ว่าชมรมที่เราสังกัดนั้นนัดพบวันใด สถานที่ใด เวลาไหน
 นดชมรม0

 

 

ติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดอื่นๆได้ที่  กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนธันวาคม

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6

   เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา และงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จัดโดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  20171221 093254

    ในวันแรก 21 ธันวาคม 2560 ในช่วงเช้าบรรยายเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ” โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง และในช่วงบ่ายบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ทวีแสงสกุลไทย และ “การวิเคราะห์งานประจำ” โดยคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์

20171222 090453

20171222 09155320171222 093430

     ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา และผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ และในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนางานบริหารและธุรการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ และกล่าวปิดโดยประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ตลอดทั้งสองวัน ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านงานบริหารและธุรการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบริหารและธุรการที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้ในอนาคต

     บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าบุคลากรสายวิชาการ เพราะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และช่วยขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยั่งยืน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account