ข่าวสื่อสารองค์กร

ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยทางธรรม ปี5

 

 

DSC 1469

ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยทางธรรม ปีที่ 5

             

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ อาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยทางธรรม ปีที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ วัดบันไดทอง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ฝึกให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการฝึกสมาธิและตระหนักความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

อบรมวิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

 

DSC 0718

อบรมวิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

              เมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 28) กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับ วิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิสิษฐ์  มีวอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม

DSC 0686

             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรฝึกซ้อมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรชุดใหม่  เพื่อเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแทนคณะกรรมการชุดเดิมและเพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนการฝึกซ้อม และขั้นตอนในพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

            โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มีหน้าที่ เป็นผู้ฝึกซ้อมจังหวะการเดิน การถวายความเคารพ การเอางาน   การรับปกปริญญาบัตรและการถอยหลังลงเวที   ให้แก่บัณฑิตและอาจารย์ต้นแบบ อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเต็มรูปแบบให้แก่บัณฑิตในวันซ้อมรวมและซ้อมใหญ่ โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ     บัวเขียว     ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.วัชระ         เวชประสิทธิ์
3. อาจารย์วัชระ       เย็นเปรม
4. อาจารย์ปองพล     รักการงาน
5. อาจารย์อลงกรณ์     ฉัตรเมืองปัก
6. อาจารย์กิตติพงษ์     นวลใย
7. อาจารย์บุญทิพย์     แป้นทอง
8. นางนับวรรณ       เอมนุกูลกิจ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

new student update
เปลี่ยนแปลงกำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้กำหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะ การเรียนรู้ การปรับตัวและส่งเสริมความเข้าใจในการเรียนระบบมหาวิทยาลัย  การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  จึงกำหนดวันและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดังรายละเอียด ตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ปี2561

 

20180608 151640

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ปี2561

           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา นำ นายยุรนันท์  เถื่อนพงษ์  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายอมฤทธิ์  แสนกองแก้ว นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ซึ่ง ฯพณฯ ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี  เป็นประธานมอบ ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร  กรุงเทพมหานครจัดขึ้นโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

20180608 150848

           รางวัลความประพฤติดี  เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี อันจักเป็นคุณประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

20180608 151831  20180608 151831

          พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นสถาบันแรกที่ได้ริเริ่มจัดให้มีการมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2504 ในสมัย ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกพุทธสมาคมฯ ติดต่อกันมาทุกปี จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 57

 

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต มีวินัย มีความรับผิดชอบ ในยุค Generation Z

 

DSC 0106

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต มีวินัย มีความรับผิดชอบ ในยุค Generation Z

DSC 0101

            เมื่อเวลา 09.30น.ของวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต มีวินัย มีความรับผิดชอบ ในยุค Generation Z  ซึ่งกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ณ กองพันนักเรียนการจู่โจมและส่งทางอากาศ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

DSC 0275

               เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้  การมีวินัย มีความรับผิดชอบ  เป็นสิ่งสำคัญที่ควรสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา ได้มีขึ้นในตัวเอง เพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน องค์การบริหารนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา เห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต มีวินัย มีความรับผิดชอบ ในยุค Generation Z นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างการมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังมีจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

อบรมผู้นำนักศึกษา ปี2561

DSC 07670

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ภายใต้ชื่อ “ สร้างผู้นำ สร้างคนดี สร้างจิตอาสา ตามพระราโชบาย ” 

DSC 00940

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา ภายใต้ชื่อ “ สร้างผู้นำ สร้างคนดี สร้างจิตอาสา ตามพระราโชบาย ” และให้โอวาสกับผู้นำนักศึกษา ที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ทั้งของคณะวิชาและของมหาวิทยาลัย

DSC 00941

และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมผู้นำนักศึกษา ให้กับผู้นำนักศึกษาทั้ง 10 องค์กร และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้

DSC 00942

ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์วาทิตต์   ดุริยอังกูร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวัฒนธรรมองค์กรให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงานให้กับผู้นำนักศึกษาชุดใหม่ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีทั้งหมด 10 องค์การ ประกอบด้วย สโมสรนักศึกษทั้ง 8 คณะ องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

ประกาศรับสมัคร การขอจัดตั้งและยืนยันการจัดตั้งชมรม ปีการศึกษา 2561

 

club 2018

การขอจัดตั้งและขอยืนยันการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

         เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งชมรมเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้นักศึกษาเกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศแนวปฏิบัติการจัดตั้งและดำเนินงานชมรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          1.การจัดตั้งชมรมจะต้องสอดคล้องด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
               1.1 ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ                            1.2 ด้านกีฬา หรือ ส่งเสริมสุขภาพ
               1.3 ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 1.4 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
               1.5 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
          2.การจัดตั้งชมรมจะต้องมีคณะกรรมการชมรมไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และมีสมาชิกร่วมกันจัดตั้งชมรมไม่น้อยกว่า 15 คน
          3.ชมรมรับสมัครสมาชิกได้ไม่เกินชมรมละ 400 คน และไม่น้อยกว่า 50 คน
          4.คณะกรรมการชมรมต้องไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติและไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอื่นใดในองค์กรกิจกรรมอื่นๆ
          5.ให้ชมรมดำเนินกิจกรรมได้หลังจากได้รับอนุญาตให้จัดตั้งชมรมจากมหาวิทยาลัยแล้วจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
          6.กรณีนักศึกษาไม่มาบันทึกกิจกรรมชมรมตามกำหนด มหาวิทยาลัยอนุญาตให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม บันทึกรับรองการผ่านชมรมได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (ทุกรหัสนักศึกษา) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่านักศึกษาไม่ผ่านชมรม ต้องเข้าชมรมในปีการศึกษาถัดไป
          7.ชมรมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คน และอาจารย์แต่ละคนสามารถรับเป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 ชมรม
          8.อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมจะต้องเข้าใจในข้อบังคับว่าด้วยการดำเนินกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 และดูแลควบคุม ให้คำปรึกษา ในการดำเนินกิจกรรมของชมรม
          9.นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มการขอจัดตั้งและยืนยันการจัดตั้งชมรมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา   กองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและส่งแบบฟอร์มภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

announcement iconรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมา announcement icon

hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2

icon blue rwd

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด

20011

เข้าร่วมโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด

            เมื่อเวลา 09.00 น.อาจารย์ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด ณ อาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติ (International) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561

            ด้วยศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายให้เกิดความมั่นคงในการทำกิจกรรมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และวางแผนการเคลื่อนการทำงานด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.เพชรบุรี รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและการแสดงออกขององค์กร ศอ.ปส.ย. ที่มีความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมภายใต้แนวคิด ตามรอยศาสตร์พระราชา สานต่องานอาสา พัฒนาเยาวชน ก้าวพ้นยาเสพติด สร้างจิตสำนึกให้กับแกนนำเยาวชนเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจในศักยภาพ ของตนเองเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังนี้
         - เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 คน
         - แกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจำนวน 10 คน
         - เยาวชนแกนนำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวน 10 คน
         - แกนนำเยาวชนต้านยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 10 คน
         - เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.เพชรบุรีจำนวน 1 คน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account