ข่าวสื่อสารองค์กร

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

เปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

   เปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนและท้องถิ่น

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 44,843,700 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 แล้วเสร็จและส่งมอบอาคารเมื่อวันที่ ๖ มกราคม 2560 อาคารหลังนี้ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการฝึกปฏิบัติการของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนและท้องถิ่น

        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อการ และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต 1 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และหลักสูตรในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และจะมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เป็นเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ มีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ ในการผลิตบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมนักศึกษาด้านความเป็นนานาชาติ ด้วยการส่งนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนด้าน Computer Science and Information Engineering ที่มหาวิทยาลัย National Fingtung University ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

       หลังจากนั้น พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เดินเยี่ยมชมต้นแบบแปลงเมลอนอัจฉริยะของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ใช้ระบบการควบคุมการรดน้ำและควบคุมอุณหภูมิความชื้นของดินผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

รับมอบเกียรบัตรจากนายกสภาฯ

นักศึกษาเข้ารับมอบเกียรบัตรหลังชนะการแข่งขันรายการต่างๆ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ก่อนการประชุม พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งจากการประมง” ในการแข่งขันโครงงานกล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน ภายใต้โครงการ SCB กล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี12 โดยนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันดังกล่าว ดังนี้

  1. นางสาวพรพรรณ          คล้ายจินดา
  2. นางสาวอรุชา              คุ้มเกิด
  3. นางสาวดนยา              นวมศิริ
  4. นางสาววราภรณ์           ปิดงาม
  5. นางสาวนรัญญา           มาศเส

อาจารย์ที่ปรึกษา

  1. ดร.ชมดาว                  ขำจริง
  2. อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมการประกวดทักษะขับร้องเพลงพื้นบ้าน จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนักศึกษาได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ การประกวด “เพลงพวงมาลัยเพชรบุรี” ได้แก่

 

1) นางสาวกุลธิดา ศรีอิทนร์ 

2) นายสุธีร์           ผ่องดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “เพลงพวงมาลัยเพชรบุรี” ได้แก่

1) นายธีรวัต     ทองทา

2) นางสาวนัณธิดา        กอเลิศสุชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด “เพลงพวงมาลัยเพชรบุรี” ได้แก่

1) นางสาวกมลลักษณ์     แสงสมบูรณ์

2) นายธิติ        แก่นคำ

รางวัลชมเชย การประกวด “เพลงพวงมาลัยเพชรบุรี” ได้แก่

1) นางสาวปัณธิมา        เอี่ยมสวัสดิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “เพลงพวงมาลัย” และรางวัลชมเชย “เพลงเพาะกล้า พันธุ์เก่ง เพลงพื้นบ้าน”  ได้แก่

1) นายปรเมษฐ            ศรีกำเนิด

2) นายเดชาวัต            มากแสง

3) นางสาวศิริพร          คงแก้ว

3. นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยวระดับอุดมศึกษา ประเภททักษะการเขียนรายการนำเที่ยว นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ารับเกียรติบัตร ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททักษะการเขียนรายการนำเที่ยว  ได้แก่

รางวัลชมเชย ประเภททักษะมัคคุเทศก์  ได้แก่

  1. นางสาวชญานันทน์   สุดสัตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

1) ดร.มธุรส      ปราบไพรี

2) อาจารย์ยุพิน  อุ่นแก้ว

3) อาจารย์พรพิมล        โหจันทร์

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ       สุวรรณช่าง

5) ดร.ลัคนา      สุคธวัฒน์

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี          โรจน์รุ่งสัตย์

4. นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการพากย์ทัวร์ลีลาของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ “ไทยทรงดำ” ตามโครงการแนวทางส่งเสริมศักยภาพและทักษะด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะในหัวข้อ SSRU Tourism Competition 2018 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ขอให้นักศึกษารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แสดงลีลา/ผลงานการพากย์เป็นภาษาอังกฤษที่ ใช้เวลา 2-3 นาที ได้แก่

1) นางสาวสุทธิดา         ระนบ

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

1) ดร.กฤษดา              ตั้งชวาล

2) อาจารย์อรวรรณ       เหมือนภักตร์

3) อาจารย์ณัฐกานต์      ผาจันทร์

4) อาจารย์มสุปรียา       สืบสุนทร

5) Dr.Wong Siao Fui

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

บัณฑิตพยาบาล รุ่นที่ 1

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบใบรายงานผลการศึกษาให้กับบัณฑิตพยาบาล รุ่นที่ 1

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานนพิธีมอบใบรายงานผลการศึกษา รับหมวก มอบขีด เข็มเลื่อนชั้นปีและมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี

อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่จบการศึกษาในรุ่นนี้ มีจำนวน 64 คน เป็นนักศึกษารุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นับเป็นความภาคภูมิใจที่บัณฑิตพยาบาลจะได้ออกไปรับใช้ประชาชน ตามปณิธานและจิตมุ่งมั่นของนักศึกษา ในขณะเดียวกัน นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จะมีพิธีรับหมวกและเข็มเครื่องหมายชั้นปี ซึ่งเป็นเกียรติยศและบ่งบอกความมีคุณค่าในวิชาชีพ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอกาสกับนักศึกษาพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาว่า วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเจ็บป่วย แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวิชาชีพที่มีต่อประชาชน ดังนั้น ขอให้นักศึกษาทั้งหลายไตระหนักถึงความสำคัญนี้ และขอให้บำเพ็ญตนเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

MOU สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมลงนามกับศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษา ระหว่างสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 อาคารสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ก่อให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ โดยมีการนำเอาข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การวิเคราะห์สถานการด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม โดยนำเอาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยในการทำงานในภาคส่วนงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการลดต้นทุนในการดำเนินงาน จึงก่อให้เกิดความต้องการด้านกำลังคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ที่ยังมีไม่เพียงพอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการ จัดอาจารย์หรือผู้ประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นคณะทำงานตามโครงการความร่วมมือ จัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาและสถานประกอบการ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร ตลอดจนร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ ระเบียบ และจัดกิจกรรมอื่นๆ ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account