ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุนประเภทต่อเนื่องประจำปีการศึกษา 2560

           ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติอนุมัติเงินกองทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 40 ทุนทุนละ 10,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ นั้นในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการพิจารณาการคัดเลือก นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาตามเอกสารที่แนบมาดังนี้ >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาสายครูทุกสาขาวิชา) เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อการจัดการศึกษาของนักศึกษาหลักสูต่ครุศาสตร์บัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว จึงให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2561 เป็ตต้นไป >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

election org pbru2018

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

interview

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

       ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ชันปีที่ 4 ขึ้นไปเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสมัครงาน" ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของสถานการณ์การแข่งขันของสถานประกอบการ เพื่อนักศึกษาที่จะจบการศึกษาเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในการเข้าทำงานในสถานประกอบการในอนาคต การอบรมดังกล่าวใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ในระบบกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact  รับจำนวนจำกัด

Read more...

รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

20180309093953712

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และ ข้อ 2 (1) (ก) แห่งกฎกระทรวงกลาโหม การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ในการดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำการผ่อนผันทหารแก่นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

 

Read more...

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

DSC 0133

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วม กับสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 8 คณะ ได้จัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดทักษะการทำงานมีความรู้ความสามารถและสามารถสร้างเครือข่ายในการทำงานได้อีกทั้งยังเกิดกระบวนการความคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา 09.00 น. เป็นการบรรยายเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยบุคลิกภาพการเป็นผู้นำวิทยากรโดย อาจารย์จริยา รัชตโสถดิ์

ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นการบรรยายเรื่องทักษะการสื่อสารและการพูดอย่างมีศิลปะซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 น. เป็นการบรรยายในหัวข้อทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดี

เวลา 13.00 น. การบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษากับการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

Read more...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

DSC 0054

        เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งนักศึกษาแกนนำผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งกิจกรรมภายใน ค่ายนั้นประกอบไปด้วย การละลายพฤติกรรม โดย ทีมงานจาก คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนักศึกษาแกนนำมี การทำงานร่วมกันและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน มีการประชุมวางแผนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในช่วงภาคค่ำเป็นการวิเคราะห์ปัญหา สภาพแวดล้อมอุปสรรคและโอกาสของนักศึกษาแกนนำแต่ละคณะ


       วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารนักศึกษาสภานักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. ได้จัดทำแผน ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ. ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 แผนได้แก่ 1 แผนป้องกันยาเสพติด 2 แผนปราบปรามยาเสพติด 3 แผนบำบัดรักษายาเสพติด 4 แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งการดำเนินงานตามมาตรการต้องเป็นเป็ดอย่างประสานความสอดคล้องในทุกระดับ โดย สถาบันการศึกษาต้องดำเนินการตามแรกคือแผนป้องกันยาเสพติด สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาเป็นกลุ่มเยาวชนที่ต้องเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้ใหญ่และการประกอบอาชีพในอนาคต จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับ สังคมรอบนอกสถานศึกษามากขึ้นดังนั้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างพลังการมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและความเข้มแข็ง ให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด จึงมีความจำเป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยเป็นไปตามแผนป้องกันยาเสพติดดังกล่าว

Read more...

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ เดือนมีนาคม

december grade score

>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 1 (10 คะแนน)
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 1 (10 คะแนน)
- ตักบาตรถวายสังฆทาน                เวลา 07.00น.
- เจริญพระพุทธมนต์ทำวัตรสวดมนต์  เวลา 17.00น.
- ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน  เวลา 19.00น.
ณ วัดบันไดทอง ต.บ้านกุ่ม  อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี
***ต้องทำครบทั้ง 3 ช่วงเวลา
----------------------------------------
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ กิจกรรมที่ 2 (20 คะแนน)  
สิ่งที่ต้องปฏิบัติของกิจกรรม ที่ 2 (20 คะแนน)
- ไหว้พระ 9 วัด
- ฟังพระธรรมเทศนา
- เวียนเทียน
ณ วัดใกล้บ้านของนักศึกษา
***ต้องทำครบทั้ง 3 กิจกรรม
---------------------------------------------

หมายเหตุ หากเลยวันกำหนดส่งกิจกรรมที่ทำมาเป็นโมฆะ

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account