ข่าว

การอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก หมู่ที่ 9 บ้านปางไม้ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก เข้าร่วมโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียน”กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2561 เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสามารถอ่านออกเขียนได้ในรายวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ และให้โรงเรียนนำนวัตกรรมจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้การอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมนันทนาการแก่นักเรียนที่เน้นความสัมพันธ์และความคิดสร้างสรรค์

จากการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พบว่ามีปัญหา 3 ด้านคือ การเขียน การอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง และจากการตรวจสอบคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – Net) พบว่า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยมีคะแนนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ จึงได้เลือกโรงเรียนต้นแบบที่ใช้ในการจัดกิจกรรม คือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเป็นจุดศูนย์กลางของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ควบคู่กับการใช้ ICT ซึ่งหลังจากนี้จะมีการติดตามผล โดยการลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เกิดปัญหา เพื่อขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ประชุมบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมบุคลากร “ทุกฝ่ายมีความสำคัญเท่ากัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบนโยบายให้กับคณาจารย์ซึ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ และบุคลากรซึ่งเป็นพนักงานสายสนับสนุน ในการประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษา 2/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าว บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความสำคัญเท่าเทียมกันในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยพนักงานสายวิชาการ การเปลี่ยนแนวความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญ  ควรมีการพัฒนาหลักสูตร และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ อยู่รอด ต้องใส่ใจ เข้าใจ และสนใจในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยฯ

     ขณะที่พนักงานสายสนุบสนุนต้องรู้จักพัฒนางานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่ ซึ่งการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารและเชื่อมโยงกันระหว่างสายสนับสนุนกับสายวิชาการ หรือสายสนับสนุนด้วยกันเอง โดยรู้จักพัฒนางานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ศึกษาเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยว่ามีทิศทางการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการผลักดันตนเองให้ไปสู่เป้าหมาย   

อาจารย์รัญชิดา กุฎีศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า หลังได้รับฟังนโยบายจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ แล้ว เห็นด้วยกับแนวคิดที่มุ่งเน้นในการเพิ่มการฝึกปฏิบัติ ลดการบรรยาย เพราะวิชาที่สอนเป็นรายวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ต้องมีการลงพื้นที่ ผลักดันให้นักศึกษาได้ศึกษาพื้นที่จริง ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสิ่งที่ได้กลับมาคือได้เห็นพัฒนาการของนักศึกษาที่มีการพัฒนาขึ้นในด้านการเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน “ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ

โดยมุ่งมั่นจะให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต “ชาวราชภัฏเพชรบุรี ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส” และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานราชการของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีนโยบายเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. โปร่งใส มุ่งเน้นเปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและติดตามภารกิจ

2. พร้อมรับผิด มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

3. ปลอดจากทุจริต  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรที่ปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย และปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. วัฒนธรรมคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่อการทุจริต ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร

5. คุณธรรมในการทำงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม มีคุณธรรมในการบริหารและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

6. สื่อสารภายในองค์กร สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดโดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนการเปิดโอกาสรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                                                        #                                   

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงนามความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชันในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีน และรับมอบป้ายศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน จาก MR.ZHAO PEI QIN ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน โดยมีอาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง ผู้รับผิดชอบศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันขงจื่อ สำนักงานใหญ่ สำนักงานฮั่นปั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน เพื่อเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนภาษาจีนและผู้สนใจทางด้านการเรียนการสอนภาษาจีนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออก โดยศูนย์วัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการบริการการสอบวัดระดับภาษาจีน ซึ่งมีการบริการทดสอบมาตรฐานภาษาจีน 2 แบบ คือ การทดสอบแบบข้อเขียนและการทดสอบแบบออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) การสอบวัดความสามารถภาษาจีนในทักษะด้านการพูด (HSKK) การสอบวัดความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ (BCT) และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออายุไม่เกิน 15 ปี แบ่งออกเป็น 4 ระดับ และการสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียนและการสอบพูด

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นั้น อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอริกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอริกส์ จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอริกส์ จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg)

Read more...

อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จับมือกับ สพฐ. จัดอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 13 โดยมีนางเกยูร ดีประเสริฐ ผู้จัดการศูนย์ฯ Boot Camp โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะตัวแทนของศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค นายธนู พูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10 พร้อมด้วยครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมอบรม

การอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)  รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) สามารถวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามกระบวนการวิธีวิทยา (Methodology) โดยมีระยะเวลาในการอบรม 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดำเนินการโดยวิทยากร Trainers ชาวต่างชาติจาก บริติช เคาน์ซิล

          อาจารย์พันทิพา ชุ่มแช่ม อาจารย์โรงเรียนวัดกุฏิ (ชุ่มประชารังสรรค์) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้ารับการอบรมกล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน การเข้าอบรมในครั้งนี้ตนเองมีความคาดหวังที่จะได้รับทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการทบทวนภาษาอังกฤษให้อาจารย์ผู้สอนด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบของที่ระลึกให้กับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ด้วย ซึ่งของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์หมอนผ้าทอกะเหรี่ยงและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปให้บริการวิชาการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

เตรียมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาเจ้าลาย

คณะครุศาสตร์จับมือกับอำเภอชะอำ เตรียมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพื้นที่เขาเจ้าลาย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ดร. เอื้อมพร. โตภานุรักษ์กุล อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณาจารย์ ร่วมประชุมกับนายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอชะอำ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพื้นที่เขาเจ้าลาย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ดร. เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล กล่าวว่า จากการสำรวจความต้องการและปัญหาของชุมชนในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียนในโรงเรียนเป็นหลัก จึงเห็นควรสร้างจิตสำนึกแก่ครูและผู้เรียนซึ่งเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอชะอำอย่างยั่งยืน โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และกิจกรรมการประชุมรวมกลุ่มวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account