ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ครั้ง ที่ 3/2558)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(ภาค ค ครั้ง ที่ 3/2558)

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงงานมหาวิทยาลัย ปรเภทวิชาการ จำนวน 18 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ครั้ง ที่ 3/2558)

Read more...

ประมูลขายทอดตลาดอาคารดนตรี โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดอาคารดนตรี โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะทำการประมูลขายทอดตลาดอาคารดนตรี (เฉพาะอาคารไม่รวมครุภัณฑ์ภายในอาคาร) โดยวิธีประมูลด้วยวาจา โดยมีเงื่อนไขในการประมูลขายทอดตลาดดังนี้ >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประมูลขายทอดตลาดอาคารดนตรี โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

Read more...

กำหนดการสอนชดเชย 2-2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มีการประชุมข้าราชการ อาจารย์ และบุุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
และฟังบรรยาย ตามความแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการนี้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอแจ้งวันสอนชดเชย เป็นวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

Read more...

กำหนดการสอนชดเชย 2-2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มีการประชุมข้าราชการ อาจารย์ และบุุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
และฟังบรรยาย ตามความแจ้งแล้วนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการนี้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอแจ้งวันสอนชดเชย เป็นวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน (รอบพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน (รอบพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

- วิชาภาษาอังกฤษ 
- วิชาภาษาไทย  อบรมที่ห้อง 2372 

- วิชาคณิตศาสตร์  ...รอข้อมูลจากสาขา...

- วิชาคอมพิวเตอร์  ...รอข้อมูลจากสาขา...

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

ประกวดราคาซื้อชุดพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามรายการ ดังนี้

ชุดพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี                                           จำนวน                          ชุด


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ
 

ประกาศ ณ วันที่๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

          นิวัต กลิ่นงาม 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำเนาถูกต้อง

ภควัน จันทนเสวี

(นางภควัน จันทนเสวี)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

โดย นางภควัน จันทนเสวี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๕๙

Read more...

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๔,๓๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

( สำเนา )

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๔,๓๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเอ๔ ขนาด ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๔,๓๐๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๔,๓๐๐ รีม (๕๐๐ แผ่น) [เลขที่อ้างอิง ๕๙๐๑๑๕๐๐๐๐๐๓๖ เสนอราคาในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา๑๖.๓๐ น.] ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ หากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารการซื้อดังกล่าวยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และนำรายละเอียดของพัสดุ คำแนะนำพร้อมคำบรรยายประกอบซึ่งตรงตามประกาศดังกล่าวลงในระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e - Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนวันเสนอราคาในการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 

ประกาศ ณ วันที่๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

นิวัต กลิ่นงาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                                     

                                     


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง

ภควัน จันทนเสวี

(นางภควัน จันทนเสวี)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

โดย นางภควัน จันทนเสวี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

เอกสารตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เลขที่ ๒๙/๒๕๕๙

Read more...

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการเช่าต้นตาลและมะพร้าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการเช่าต้นตาลและมะพร้าว

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการเช่าต้นตาลและมะพร้าว ระหว่างวันที่ 22 - 27 ธันวาคม 2558 โดยการคัดเลือกใช้วิธีการเปิดซองประมูล บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>ผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการเช่าต้นตาลและมะพร้าว

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account