ข่าว

จัดกิจกรรม " สภากาแฟยามเช้า " จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดกิจกรรม " สภากาแฟยามเช้า " ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้หน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ การทำงาน แนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนในจังหวัด โดยมีท่านผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมจากทุกหน่วยงาน เมื่อช่วงเช้า ของวันพุธที่ 21 กันยายน 2559

 

Read more...

ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 มีกำหนดให้ยื่นความจำนงขอที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ 4 - 26 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้ยื่นขอบ้านพักราชการ จำนวน 8 คน และยื่นขออาคารชุด จำนวน 21 คน นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการประยุกต์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการประยุกต์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการประยุกต์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการประยุกต์          จำนวน          ๙         รายการ


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

           

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Read more...

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสุขภาพและความงาม คณะพยาบาลศาสตร์ ในเวลาทำการปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>>รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครั้งที่ 4/2559

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 10 ตำแหน่ง

 

 
Read more...

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองการสร้างสถานการณ์การช่วยชีวิตในสภาวะฉุกเฉินฯ จำนวน ๑ ชุด และชุดหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์เสมือนจริงฯ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองการสร้างสถานการณ์การช่วยชีวิตในสภาวะฉุกเฉินฯ จำนวน ๑ ชุด และชุดหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์เสมือนจริงฯ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวโหลด >>>ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดาวโหลด >>>สเปคชุดหุ่นจำลองการสร้างสถานการณ์ช่วยชีวิตในสภาวะฉุกเฉิน


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองการสร้างสถานการณ์การช่วยชีวิตในสภาวะฉุกเฉินฯ จำนวน ๑ ชุด และชุดหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์เสมือนจริงฯ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

 ชุดหุ่นจำลองการสร้างสถานการณ์การช่วยชีวิตในสภาวะฉุกเฉินฯ ๑ ชุด และชุดหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์เสมือนจริงฯ  ๑ ชุด จำนวน  ๒ รายการ


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ตั้งแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  

          

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
ช่องทางการรับฟังคำวิจารณ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 032-493313 รับฟังคำวิจารณ์วันที่ 23 ก.ย .2559 วันที่สิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ 29 ก.ย. 2559

Read more...

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

๑.  เครื่องวัดค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี                          จำนวน  ๑         เครื่อง

๒.  เครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี                  จำนวน  ๑         ชุด

๓.  เครื่องกวนผสมแบบให้ความร้อนด้วยระบบไอน้ำ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี     จำนวน  ๑         ชุด

๔.  ชุดเครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบระเหิดสุญญากาศ                                                 จำนวน  ๑         ชุด


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ตั้งแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่         กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

           

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Read more...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมายทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2559 รอบชิงชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559  ซึ่งจัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม ณ สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กทม.ในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้คว้า " รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน จาก พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา "งานนี้จึงถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างศาลจังหวัดเพชรบุรีกับสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี และงานก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดี

Read more...

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ครั้งที่ 3)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ครั้งที่ 3) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account