ข่าว

เปิดรับสมัครผู้สนใจ ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ปี 2559

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตร ธุรกิจการเพาะเห็ดแนวใหม่ เพื่อจำหน่ายและการแปรรูป จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี >>> ดาวโหลดใบสมัคร

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตร ธุรกิจการเลี้ยงกบอินทรีย์และแปรรูป จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี >>> ดาวโหลดใบสมัคร

กำหนดการ >>>ดาวโหลด

 

Read more...

กำหนดการอบรมพื้นฐาน 2/2558 (กรณีพิเศษ) สำหรับนักศึกษาสาย ค.บ.

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง กำหนดการอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา กรณีพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์)
สำหรับนักศึกษาสายการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทโควตา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทโควตา)
ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

รับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา อ่านรายละอเียดเพิ่มเติม >>>รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more...

ประกาศ ผลสอบพนักงานประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3 ปี 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2558

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 18 อัตรา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2558

Read more...

ประกาศผลสอบคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้สรุปผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผลสอบคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา 
ตามอัตราดังกล่าว ภายในวันที่ 25 - 29 มกราคม พ.ศ. 2559 
ณ ฝ่ายการเงิน อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
หรือชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน 
เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์
Read more...

แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 25/2559

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

Read more...

แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 24/2559

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account