ข่าว

เเจ้งนักศึกษารหัส 59 ทุกคน การเซนต์สมุดกิจกรรมเเละการบันทึกสมุดกิจกรรมเข้าระบบ

เเจ้งนักศึกษารหัส 59 ทุกคน
การเซนต์สมุดกิจกรรมเเละการบันทึกสมุดกิจกรรมเข้าระบบ
ในวันที่19- 23 กันยายน 2559

Read more...

ราชภัฏหัวใจสิงห์ ฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ

"ราชภัฏหัวใจสิงห์" ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและร่วมเชียร์ และขอเรียนเชิญท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในครั้งนี้ ขอเชิญได้เลยนะครับมาร่วมกันเป็นผู้ให้กันเถอะครับแล้วท่านจะรู้ว่า "การเป็นผู้ให้นั้นมันยิ่งใหญ่เสมอ"

Read more...

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2559
สมัครได้ที่ http://register3.pbru.ac.th/entrance/index.jsp
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ https://infotech.pbru.ac.th/


Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1343/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2559

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1342/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าทีตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2559

Read more...

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น 2559

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม"แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2559" วันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 1821 รับสมัคร ด่วน จำนวน 50 คน เท่านั้น (กิจกรรมเลือกคณะ 6 เครดิต) สมัครได้ที่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หรือที่ คุณชุติมา  บุญโพธิ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประเภทวิชาการ ( ภาค ค) ครั้งที่ 3 /2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ ภาคความหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 14 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประเภทวิชาการ ( ภาค ค) ครั้งที่ 3 /2559

Read more...

เปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอก สู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืน

เปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอก สู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืน
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาวันนี้ (3 ก.ย.59) ผศ.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานเปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอก สู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างยั่งยืน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีนายจรัญ ไม้แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก เป็นผู้กล่าวรายงาน
สำหรับจังหวัดเพชรบุรีมีย่านชุมชนเก่ากระจายตัวอยู่หลายแห่ง มีหลายชุมชนที่ยังคงสภาพที่รักษามรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องของสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะชุมชนบ้านหนองจอกที่มีผู้นำที่มีแนวคิดในทางอนุรักษ์ศิลปกรรม มรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้อยู่สืบไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหนองจอกเทศบาลตำบลหนองจอก จึงได้ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลับราชภัฎเพชรบุรีและพี่น้องชุมชนบ้านหนองจอก จึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป สร้างเครือข่ายบุคลากรในการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นบ้านหนองจอกให้ร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการเปิดบ้านย่านชุมชนเก่าหนองจอก สู่แหล่งท่องเที่ยววิถีไทยพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ
สำหรับกิจกรรมจัดให้มีการนั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์จากสถานีรถไฟเพชรบุรีสู่สถานีบ้านหนองจอก การเสวนาเรื่อง เล่าขานตำนานหนองจอก ชมนิทรรศการรูปเก่าเล่าเรื่อง เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมบ้านเก่าและความเป็นมาของชุมชนหนองจอก และบัวหลวงหนองจอก การสาธิตงานศิลปะจากปราชญ์ท้องถิ่น ชิมอาหารพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของชุมชนหนองจอก รวมถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความสวยงามคุณภาพดีและราคาถูกอีกด้วย สำหรับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างพากันเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

ขอขอบคุณที่มาของข่าว :::ทีวีชุมชน ข่าวสารออนไลน์ จ. เพชรบุรี และ ประจวบฯ

 
Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account