ข่าว

การเขียนเอกสารประกอบการสอน

ดร.พิเชฐ นิลดวงดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการเขียนเอกสารประกอบการสอน ตำรา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของอาจารย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ อดีตรองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อให้ความรู้และเทคนิคในการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือตำราสำหรับใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

อบรมการใช้ ZOOM Application

     ดร.นพพล มิ่งเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ZOOM Application เพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตอบสนองผู้เรียนในยุค THAILAND 4.0 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันก่อนนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์  นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนและวิเคราะห์องค์กร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานและการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

รับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อการรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Download >>> แบบประมวลประวัติและผลงานของผู้สมัคร
Download >>> ใบสมัครเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

ตามที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 13 และข้อ 14 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

“ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดบรรยายพิเศษ “ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานการบรรยายพิเศษเรื่องศาสตร์ภาษาพัฒนาการเขียน ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

          การเขียนเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เพราะการเขียนจะทำให้ผู้ส่งสารสามารถสื่อสารความรู้สึก ความรู้และความคิดไปยังผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเขียนถือเป็นทักษะที่ยากกว่าทักษะด้านอื่นๆ เพราะจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในด้านการอ่าน การฟัง การดู การพูด การสะกดคำและประสบการณ์ของผู้เขียนมาประกอบเพื่อให้การเขียนนั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันพบว่า นักเรียน นักศึกษา ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านทักษะการเขียนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วน อีกทั้งนักเรียน นักศึกษาควรได้รับการฝึกฝนด้านทักษะการเขียนอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

          ทางสาขาวิชาภาษาไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเขียนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการเขียนที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพ จึงจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์ภาษา พัฒนาการเขียน” เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญและมีทักษะการเขียนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเขียนให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งไปสู่การประกอบวิชาชีพ นำความรู้เกี่ยวกับการเขียนไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอนก นาวิกมูล นักวิชาการ นักเขียนสารคดี นักสะสม และผู้ก่อตั้ง บ้านพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

MOU การพัฒนาสุขภาวะสูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาสุขภาวะสูงอายุในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับหน่วยงานในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้แทนนายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีหาดเจ้าสำราญ ตลอดจนหน่วยงาน ชมรมในตำบลหาดเจ้าสำราญ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม

ในปี 2560 จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดมาตรการด้านการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย พัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 2.พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพ 3.พัฒนาศักยภาพ 4.ส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีตามยุทธศาสตร์โครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีสุขภาพที่ดี มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

Read more...

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ และ พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ และ พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 Download >>> ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ และ พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ และ พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ,๓๔๖,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

          เครื่องปรับอากาศ                     จำนวน         ๘         รายการ และ พัดลมระบายอากาศ                  จำนวน         ๑         รายการ
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น    ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ      ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๙๓๓๐๐ ต่อ ๑๔๙๙, ๐๓๒-๔๙๓๓๑๓ ในวันและเวลาราชการ


 

ประกาศ ณ วันที่๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑


ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 
 

สำเนาถูกต้อง
พนิดา พวงพยอม
(นางสาวพนิดา พวงพยอม)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
โดย นางสาวพนิดา พวงพยอม นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๑

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อเสื้อโปโลและชุดแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 (คิ้วนางเกมส์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางซื้อเสื้อโปโลและชุดแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 39 (คิ้วนางเกมส์)

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารวิทยาภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารวิทยาภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑ งาน

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลางจ้างจัดทำผังระบบสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางจ้างจัดทำผังระบบสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account