ข่าว

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 เส้นทาง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง จ้างปรับปรุงสายใยแก้วนำแสง จำนวน ๑ เส้นทาง

Download >>> เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายใยแก้วนำแสง จำนวน 1 เส้นทาง
Download >>> คุณลักษณะเฉพาะ


                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงสายใยแก้วนำแสง จำนวน ๑ เส้นทาง ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๙๓๓๐๐ ต่อ ๑๔๙๙, ๐๓๒-๔๙๓๓๑๓ ในวันและเวลาราชการ


 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

                                                                        
                                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม)
                                                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
                                                                                                                                 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

พนิดา พวงพยอม

(นางสาวพนิดา พวงพยอม)

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

โดย นางสาวพนิดา พวงพยอม นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๔/๒๕๖๑

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการอาหาร จำนวน 27 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการอาหาร จำนวน 27 รายการ

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์และตกแต่งภายในเพิ่มเติม จำนวน 1 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>แบบเปิดเผยราคากลางซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์และตกแต่งภายในเพิ่มเติม จำนวน 1 คัน

Read more...

คลัสเตอร์อาหารและการท่องเที่ยว

แนวทางการยกระดับและพัฒนาการเรียนการสอนของคลัสเตอร์อาหารและการท่องเที่ยว (Food and Tourism Cluster)

ภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ประเทศไทยสามารถใช้ภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำต่อการพัฒนาคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความเชื่อมั่นเสมอในพันธกิจการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการว่าบัณฑิตจะสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโอกาสและความก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการเรียนการสอนที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสูงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่อง ไปจนถึงแนวทางการจัดตั้งสถาบันสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ดูแลคลัสเตอร์อาหารและการท่องเที่ยว (Food and Tourism Cluster) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำลังดำเนินการโครงการสำคัญ จำนวน 2 โครงการหลัก ได้แก่

1. โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานในเรื่องของเครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องครัวตามมาตรฐานโลก มีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน culinary arts และ gastronomy ให้กับนักศึกษาในการเป็น chef มืออาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการฝึกทักษะวิชาชีพเฉพาะทางจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการผลักดันให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อการเสริมความแข็งแกร่งด้านทักษะอาชีพด้านอาหารและเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา

2.หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (ระบบสองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สามารถรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2558 และนักศึกษารุ่นแรกกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2561 คณาจารย์ของสาขาวิชาฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลและเข้าสู่กระบวนการ re-skilling/retraining, up-skilling และ multi-skilling อย่างสม่ำเสมอเพื่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินการพัฒนาบุคลากร/คณาจารย์ควบคู่กันไปกับการพัฒนาและยกระดับนักศึกษาในเรื่องของภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยวและมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียึดหลักในการส่งเสริมนักศึกษาทางด้านวิชาการและสายวิชาชีพที่โดดเด่นในทางคู่ขนานกับเทคโนโลยีต่างๆ พัฒนาและยกระดับทักษะวิชาชีพและการส่งเสริมให้มีทักษะทางวิชาชีพที่หลากหลายนอกเหนือจากวิชาชีพเฉพาะทาง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลกหรือเพื่อตัวนักศึกษาเองเพื่อการยกระดับทักษะการเรียนรู้ควบคู่ภาคปฏิบัติการก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างสมบูรณ์แบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตระหนักถึงความสำคัญของการตอบโจทย์ประเทศไทยถึงสาขาวิชาสำคัญ    ดังกล่าวข้างต้นอีก ทั้งตอบกลับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยคำนึงถึงนักศึกษาในฐานะทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า และจะยึดมั่นในแนวคิดและวิถีปฏิบัติในทุกมิติเพื่อการผลิตบัณฑิต

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีกำหนดให้ยื่นความจำนงขอที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และมีผู้ยื่นความจำนง จำนวน 53 คน นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

Read more...

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่นำผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี นำส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทริปเกษตรเพชรเช็คอิน (kasetphet check-in) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ พื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพแหล่งทำการเกษตรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 16 แห่ง ใน 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี สามารถจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการประกอบอาชีพและต่อยอดจากต้นทุนทางสังคมและ ทรัพยากรเกษตรเดิมที่มีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้สร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดยืนของจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวและเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร ทำเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยว ทำสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์ อบรมพัฒนาเครือข่ายและผู้จัดการท่องเที่ยว

สำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างช่องทางการตลาดโดยการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการภายใต้ชื่อทริปเกษตรเพชรเช็คอิน ทั้งนี้การดำเนินการจะเป็นไปในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนเกิดความมั่นคงในอาชีพอันเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

Download ใบสมัคร >>> การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งแระเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

 

Read more...

การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

Download ใบสมัคร >>> การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

Read more...

การพัฒนาและปฏิบัติการสร้างเส้นทางสิงขร-มะริด

โครงการการพัฒนาและปฏิบัติการสร้างเส้นทางสิงขร-มะริด สู่แผนการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเมืองมะริด มณฑลตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการการพัฒนาและปฏิบัติการสร้างเส้นทางสิงขร-มะริด เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2561 ้อีกทั้งเป็นตัวแทนในการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสู่แผนการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเมืองมะริด มณฑลตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Myeik University, University of Computer Studies Myeik และ Technological University Myeik

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถปฏิบัติการสร้างเส้นทางนำเที่ยวย้อนอดีตตามเส้นทางประวัติศาสตร์สิงขร-มะริดได้เป็นอย่างดี และจะสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามความร่วมมือทางด้านวิชาการและการปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ในฐานะผู้บุกเบิกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกันกับสถาบันการศึกษาเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการยกระดับศักยภาพภาคการค้าชายแดนรวมทั้งการท่องเที่ยวและบริการ (จุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่านสิงขร) ในอนาคตอันใกล้นี้

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account