ข่าว

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2561

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2561

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 07.09 น. ณ ลานหน้าอาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 61 รูป เนื่องในวันปีใหม่ 2561

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างบุญสร้างกุศลต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต รวมถึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ ท่ามกลางสภาพอากาศฝนที่โปรยปราย

ส่วนในช่วงค่ำของวันเดียวกัน จะมีการจัดงานเลี้ยงในธีม “ผ้าขาวม้า” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์กันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแสดงและการจับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทจำหน่ายขนมโหล และเพื่อบริการถ่ายเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประางค์จะให้เช่าพื้นที่ร้านค้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต (อาคาร 25) เพื่อประกอบธุรกิจประเภทจำหน่ายขนมโหล และเพื่อบริการถ่ายเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเภทจำหน่ายขนมโหล และเพื่อบริการถ่ายเอกสาร

Read more...

การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่ร้านค้าภายในอาคารสระว่ายน้ำเพื่อประกอบธุรกิจประเภทจำหน่าย ประเภทกาแฟ น้ำผลไม้ปั่น ฯลฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
ครั้งที่ 4/2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
ครั้งที่ 4/2560

Read more...

นโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม

นโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องนโยบายจิตอาสาเพื่อสังคม


        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อสนองพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ที่เน้นการยกระดับการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้" เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมสู่การทำงาน โดยมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ คิดเป็น ทำเป็น มีความรับผิดชอบและมีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

อตลกษณ

         อีกทั้งยังเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายด้านสติปัญญาและด้านจิตใจ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย "จิตอาสา" เพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน จิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเเละดำเนินกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างแท้จริงและมีพื้นฐานการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุข โดยอาศัยหลักไตรสิกขาในการปฏิบัติ

         นโยบายหลักการปฏิบัติจิตอาสาเพื่อสังคมมีจุดเน้นใน คณะ/สถาบัน/สำนัก/ชมรม ดำเนินกิจกรรม 2 ด้าน คือ
         1. ด้านการศึกษา
         2. ด้านการพัฒนาสังคม
ทั้งนี้ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำนโยบายจิตอาสาสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างแท้จริงโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมมุ่งสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อประชาชนสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

ไตสกขา

Read more...

รับมอบโพเดียมจาก บ.วิสโก้ ซิสเท็ม จำกัด

บริษัทจัดการแข่งขันกอล์ฟคืนกำไรให้กับมหาวิทยาลัยฯ มอบโพเดียมพร้อมใช้งานเพื่อเป็นการขอบคุณ

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ที่มีกำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในโอกาสนี้ บริษัท วิสโก้ ซิสเท็ม จำกัดริษัทรับจัดการแข่งขันกอล์ฟที่ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟให้กับมหาวิทยาลัยฯ มาแล้ว 4 ครั้ง ได้มอบโพเดียมพร้อมใช้งานเพื่อเป็นการขอบคุณและคืนกำไรให้กับมหาวิทยาลัยฯ  

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ถือโอกาสนี้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 พร้อมแสดงความขอบคุณที่ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นในทุกๆ ปี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สาขา สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเตคิม >>>ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 2 อัตรา

Read more...

เปิด 7eleven สาขาราชภัฏเพชรบุรี

เปิด 7eleven สาขาราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.19 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดร้าน 7eleven สาขาราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นสาขาที่ 13234 ของประเทศ โดยมีคุณศุภฤกษ์ ปักเขตานัง รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากร เข้าร่วม

          การเปิดร้านสะดวกซื้อ 7eleven สาขาราชภัฏเพชรบุรี นับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษาในการซื้อสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต (Student Union) นอกจากนี้บริเวณหน้าร้าน 7eleven ยังมีบริการตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์อีกด้วย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account