ข่าว

แบบเปิดเผยราคากลางจ้างจัดทำผังระบบสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางจ้างจัดทำผังระบบสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

Read more...

พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ

นักศึกษาคณะวิศวะฯ พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ แก้ปัญหาผลผลิตเสียหาย

นายณัฐธิวุฒิ พุดเดช นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พัฒนาระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาการเพาะเห็ดฟางซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว หลังประสบปัญหาดอกเห็ดฝ่อและเน่าเสียหาย เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ความชื้นในดอกเห็ดระเหยออกไป ซึ่งเดิมนั้นต้องแก้ไขด้วยการเข้าไปในโรงเพาะเห็ดแล้วใช้สายยางฉีดรดดอกเห็ดเพื่อเพิ่มความชื้น แต่วิธีดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหาการฝ่อของดอกเห็ดได้ทั้งหมด อีกทั้งยังส่งผลกระทบกับผู้ที่เข้าไปในโรงเพาะเห็ดที่จะต้องสูดดมกับแก๊สอาจทำให้เกิดอาการหน้ามืดได้  

          จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติ โดยมีอุปกรณ์ตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิภายในโรงเพาะเห็ด เมื่อความชื้นมีค่าลดลงระบบจะพ่นละอองน้ำโดยอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นระบบจะเปิดพัดลมระบายอากาศโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

          นางสุทิน พวงสั้น ผู้ปกครองของนายณัฐธิวุฒิ ได้กล่าวถึงการนำระบบโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติไปใช้งานจริงว่า ก่อนที่จะเริ่มใช้งานไม่มั่นใจว่าจะดีกว่าแบบเดิม แต่เมื่อใช้งานจริงพบว่าได้ปริมาณผลผลิตมากกว่าเดิม ดอกเห็ดไม่ฝ่อ มีขนาดใหญ่และไม่ขาดทุน รวมทั้งไม่ต้องเข้าไปในโรงเพาะเห็ด เพราะทุกครั้งที่เข้าไปจะหายใจลำบากและร้อนมาก ปกติฤดูร้อนจะได้ผลผลิตน้อยแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนก็ได้ผลผลิตเท่าเดิม

          ดร.ราเชณ คณะนา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้กล่าวถึงผลงานของนักศึกษาว่า ระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัตินี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนักศึกษาจะได้สร้างชิ้นงานดังกล่าวเพื่อใช้งานแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7  อีกด้วย ซึ่งนักศึกษาได้เป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตัวเอง เป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานจริงในทุกๆ ด้าน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่า ขณะนี้ทางคณะฯ ได้พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยจะเน้นการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่น หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับการพัฒนาประเทศ

การจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับกระบวนการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) รวมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชา และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

          ผู้สนใจงานวิจัยระบบโรงเพาะเห็ดฟางอัตโนมัติ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-405502 ในวัน – เวลาราชการ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

student-teacher-in-dormitory

ประกาศมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาสายครูทุกสาขาวิชา) เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อการจัดการศึกษาของนักศึกษาหลักสูต่ครุศาสตร์บัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว จึงให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2561 เป็ตต้นไป >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

election org pbru2018

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

            กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 15.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการดำเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ.2553 ในการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ให้มาจากการเลือกตั้งจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

Read more...

สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์

สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรับรองเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ประธานคณะทำงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ใหม่ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณารับรองสถาบัน ประกอบด้วย 1.องค์กรและการบริหาร มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 2.อาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 3.การจัดการเรียนการสอน มีแผนการสอนรายวิชาทุกวิชา และประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยนักศึกษา 4.ปัจจัยเกื้อหนุน มีอาคารเรียนสำหรับนักศึกษาและห้องทำงานสำหรับบุคลากรที่เพียงพอต่อการดำเนินการสอนที่มีคุณภาพ มีห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสม และ 5.ห้องสมุด มีตำราหลักในสาขาวิชาที่ทันสมัยไม่ต่ำกว่าสาขาวิชาละ 10 ชื่อเรื่อง เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ ประธานคณะทำงาน กล่าวว่า ได้เดินทางมาครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 ที่ได้เริ่มประเมินในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ได้เห็นถึงความตั้งใจของคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่ได้ร่วมกันพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์จนมีผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาเพียง 5 ปี ครั้งนี้เป็นการติดตามตรวจเยี่ยมเรื่องความก้าวหน้าและข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการรับรองสถาบัน ซึ่งผลการพิจารณาจะเข้าสู่กรรมการสภาการพยาบาล เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ใหม่

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

interview

เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

       ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ชันปีที่ 4 ขึ้นไปเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการตอบสัมภาษณ์ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสมัครงาน" ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1  ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของสถานการณ์การแข่งขันของสถานประกอบการ เพื่อนักศึกษาที่จะจบการศึกษาเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในการเข้าทำงานในสถานประกอบการในอนาคต การอบรมดังกล่าวใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ในระบบกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact  รับจำนวนจำกัด

Read more...

รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

20180309093953712

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และ ข้อ 2 (1) (ก) แห่งกฎกระทรวงกลาโหม การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ในการดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำการผ่อนผันทหารแก่นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

 

Read more...

ประชุมและชี้แจง การซ้อมเชียร์ ในการแข่งขัน กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40

DSC 0459

ประชุมและชี้แจง การซ้อมเชียร์ ในการแข่งขัน กีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40

        เมื่อเวลา 17.30น. นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ นักวิชาการศึกษา (เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา) ดำเนินการประชุมชี้แจงการซ้อมและการปฏิบัติ รายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วน ทั้ง นักกีฬาทุกๆประเภท ขบวนพาเหรด กองเชียร์ ผู้นำเชียร์ 

Read more...

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
ครั้งที่ 1 /2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account