ข่าว

อธิการบดีอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

อธิการบดีอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษา

เนื่องโอกาสในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำงานร่วมกัน เพื่อนักศึกษาและชุมชนรอบข้างที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดูแลทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ามกลางกระแสวิกฤติต่างๆ ของการศึกษาที่ถาโถมเข้ามาสู่ระบบอุดมศึกษาของชาติ แต่พวกเราก็สามารถที่จะยืนหยัดและพัฒนาร่วมกันมาด้วยความตั้งใจ ความทุ่มเท และความเสียสละ เราจะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นที่พึ่งของการศึกษา นักศึกษามาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข ทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน การดูแลของอาจารย์ รวมถึงในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ  

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ถือโอกาสอวยพรท่านทั้งหลาย ทั้งสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนองค์กรนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ หลวงพ่อเกตุน้อย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงพระบารมีรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 คุ้มครอง ปกป้องทุกๆ ท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวง  มีความเจริญก้าวหน้าในความเพียรพยายาม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างตกแต่งและติดตัั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในอาคารเรียน และปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ตำบลวุ้ง อำเภอเมือง จังเพชรบุรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างตกแต่งและติดตัั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในอาคารเรียน
และปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ตำบลวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ตำบลวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 16/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น อ่านรายละเอียด >>> ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างตกแต่งและติดตัั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ตำบลวุ้ง อำเภอเมือง จังเพชรบุรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Read more...

เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ Boot Camp

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ Boot Camp อบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ ร่วมประชุมกับ ดร.เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย และคุณกัญญา วัฒนาถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์ Boot Camp ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์ Boot Camp เกิดจากแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบหมายให้ สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่ออบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. โดยในปี 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี สพฐ.เป็นผู้คัดเลือกจำนวน 15 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น 1 ใน 15 แห่งที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความพร้อมทั้งในเรื่องของสถานที่ บุคลากร ที่สำคัญคือมีความเข้าใจในโครงการ ซึ่งเดิมนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน้าที่ในการผลิตครู โครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาครูและยังเป็นการพัฒนาครูประจำการไปในตัวอีกด้วย

สำหรับ ศูนย์ Boot Camp ที่จะจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการจัดตั้งขึ้นแทนศูนย์เดิมที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รองรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 จังหวัด ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มีระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ 3 สัปดาห์ โดยรุ่นนี้จะจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 13 ในช่วงประมาณเดือนมกราคม 2561

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว
ประจำโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราวเพิ่ม จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน บัดนี้ได้ดำเนินการสอบและประมวลผลคะแนนเรียบร้อย จึงประกาศผลการสอบ ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราวประจำโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Read more...

ประกวดราคาซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง   ประกวดราคาซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download >>> เอกสารประกวดราคาซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Download >>> สเปคระบบงานสารบรรณ

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น๙๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                                            ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน                  ระบบ


                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

         

                ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ


 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 
 

สำเนาถูกต้อง
พนิดา พวงพยอม

(นางสาวพนิดา พวงพยอม)

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

โดย นางสาวพนิดา พวงพยอม นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ครั้งที่ 4-2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ครั้งที่ 4/2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 59 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ครั้งที่ 4-2560

 

Read more...

นศ.พัฒนาชุมชนสำรวจแหล่งโบราณคดี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณคดีที่ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแผนที่ทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิจัยภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ วัดนาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กิจกรรมแผนที่ทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดี เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนนาพันสาม พบว่าชุมชนมีความต้องการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนเอง เพื่อจัดทำเป็นหนังสือประจำตำบล ซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลที่รวบรวมได้ยังไม่มีความชัดเจน ทางชุมชนจึงได้เสนอว่าต้องการให้นักโบราณคดีมาศึกษาแหล่งโบราณคดีของชุมชน เพื่อที่จะได้ทราบถึงประวัติและอายุของชุมชน ตลอดจนโบราณสถานต่างๆ ในชุมชนว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยใด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงประสานกับนักวิชาการด้านโบราณคดีมาร่วมเดินสำรวจชุมชน จากนั้นจะคืนข้อมูลให้กับชุมชนว่าแหล่งโบราณคดีที่พบในชุมชนมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนซักถามข้อสงสัยเพื่อนำไปสู่การจัดทำหนังสือประจำตำบลต่อไป

          ทั้งนี้ แหล่งโบราณคดีที่นักโบราณคดี คณาจารย์ นักศึกษาและชุมชนได้ร่วมกันสำรวจมี 3 แห่ง ประกอบด้วย วัดดอนแตงร้าง โคกเศรษฐี และวัดนาพรม ซึ่งทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ครั้งที่ 6/2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 2 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 2 อัตรา

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account