ข่าว

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะที่ 1 ความยาว 425 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะที่ 1
ความยาว 425 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะที่ 1 ความยาว 425 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะที่ 1 ความยาว 425 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more...

รับสมัครนักศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษา
สำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคนอกเวลา) ภาคการศึกษาที่ 1/2561

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://admission.pbru.ac.th

***หากมีผู้สมัครน้อยกว่า 20 คน ไม่เปิดทำการเรียนการสอน

และขึ้นทะเบียนไว้เพื่อรายงานตัวในภาคการศึกษาที่ 2/2561***

Read more...

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าขนส่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าขนส่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าขนส่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) เลขที่ 23/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าขนส่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ และพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> แบบเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ และพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 รายการ

Read more...

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ และ พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ และ พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download >>> ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ และ พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ
Download >>> คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
Download >>> แบบรูปรายติดตั้ง


                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ และ พัดลมระบายอากาศ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น,๓๔๖,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                  เครื่องปรับอากาศ                     จำนวน         ๘         รายการ และ
                 พัดลมระบายอากาศ                  จำนวน         ๑         รายการ

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น    ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ      ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๙๓๓๐๐ ต่อ ๑๔๙๙, ๐๓๒-๔๙๓๓๑๓ ในวันและเวลาราชการ


 

ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทกลุ่มงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2561

Read more...

วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 5 มีนาคม) เส้นทางจราจรและสถานที่จอดรถไว้ให้บริการบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

วันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 5 มีนาคม) เพื่ออำนวยความสะดวก แก่บัณฑิตและผู้ร่วมแสดงความยินดี ฝ่ายสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดเส้นทางจราจรและสถานที่จอดรถไว้ให้บริการบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

บัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้มาร่วมแสดงความยินดี 
โปรดศึกษาเส้นทาง และ สถานที่จอดรถก่อนมาร่วมงาน
ด้วยครับ

Read more...

ซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มรภ.เพชรบุรี ซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 7 มีนาคม 2561

          วันที่ 3 มีนาคม 2561 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่กำหนดการฝึกซ้อมขึ้นในวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 และซ้อมใหญ่ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการฝึกซ้อมในวันแรก แยกออกเป็นกลุ่ม เพื่อทำการฝึกซ้อมใน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย จังหวะการเดิน การเอางานและการเข้ารับปกปริญญาบัตร การถวายความเคารพ และการถอยหลังและการถือปกปริญญา โดยมีนักศึกษาต้นแบบเป็นผู้สาธิต ภายใต้การดูแลของผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อการให้ฝึกซ้อมเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความพร้อมเพรียง

สำหรับผู้ที่จะเดินทางร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กำหนดเส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย

1. เข้าจากประตู 1 วิ่งตรงตามทางผ่านอาคารแพทย์แผนไทย (ห้ามเลี้ยวซ้ายเข้าหน้าอาคารวิทยาภิรมย์) ให้วิ่งตรงไปถึงสี่แยกอาคาร  25  แล้วเลี้ยวขวา

2. จากนั้นวิ่งผ่านหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ จนถึงสามแยกอาคาร 7  ให้เลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งตรงไปถึงสามแยกอาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติ แล้วเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงไปตามทางจะผ่านด้านหลังหอพักนักศึกษาจนถึงสามแยกอาคารที่พักอาจารย์ (แฟลต A ) ให้เลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งตรงไปจะผ่านอาคารยิมเนเซียม 2 จนถึงอาคาร 26 แล้วเลี้ยวขวาจะเจอทางออกประตู 2

3. จากทางออกประตู 2 ให้เลี้ยวขวาวิ่งไปตามถนนบ้านบ่อพราหมณ์จนถึงคลองชลประทานให้เลี้ยวซ้ายขึ้นถนนลาดโพธิ์ แล้ววิ่งจนสุดทางจะเจอถนนสายเพชรบุรี – หาดเจ้าสำราญ

 #

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account