ข่าว

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6

   เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา และงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จัดโดยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  20171221 093254

    ในวันแรก 21 ธันวาคม 2560 ในช่วงเช้าบรรยายเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ” โดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง และในช่วงบ่ายบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา ทวีแสงสกุลไทย และ “การวิเคราะห์งานประจำ” โดยคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์

20171222 090453

20171222 09155320171222 093430

     ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency” โดยศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา และผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ และในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนางานบริหารและธุรการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ และกล่าวปิดโดยประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ตลอดทั้งสองวัน ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านงานบริหารและธุรการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบริหารและธุรการที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้ในอนาคต

     บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าบุคลากรสายวิชาการ เพราะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และช่วยขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยั่งยืน

Read more...

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เข้าร่วมการประชุมอธิการบดี

ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี พ.ศ.2561 ผลการประชุมร่วมกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดศูนย์การพัฒนาภาษาอังกฤษ Boot Camp ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ การเสริมความรู้และทักษะด้านโรงเรียนคุณธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ การตั้งชมรมจิตอาสาของอาจารย์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับประชารัฐ เป็นต้น ตลอดจนการพิจารณาเห็นชอบ โมเดลการผลิตครู 5 ปี ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.พิเชฐ นิลดวงดี อาจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์ รองคณบดี อาจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

Read more...

ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะทำการประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการเลขที่ 38/82 และเลขที่ 38/83 โดยมีเงื่อนไขในการประมูลขายทอดตลาดดังนี้ อ่านรายะลเอียดเพิ่มเติม >>>ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักราชการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

Read more...

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มกราคม 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1763/2560
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือนมกราคม รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มกราคม 2561

 
Read more...

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนมกราคม 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1764/2560
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือนมกราคม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือนมกราคม 2561

Read more...

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปี 2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาลิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 15/2561 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปี 2561

Read more...

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแก๊สเทอร์ไบน์ (เพลาคู่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแก๊สเทอร์ไบน์ (เพลาคู่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อแก๊สเทอร์ไบน์ (เพลาคู่) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 17/2561 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแก๊สเทอร์ไบน์ (เพลาคู่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account