ข่าว

หารือแนวทางในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ

มาพันธ์ SMEs ไทย จ.ประจวบฯ หารือแนวทางในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับนายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์ SMEs ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ เมื่อบ่ายวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นการสะท้อนปัญหา SME จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนา

สำหรับสิ่งที่สมาพันธ์ SMEs ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าไปช่วยเหลือ สนับสนุน ประกอบด้วย

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product)  ศึกษาและวิจัยความต้องการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานรองรับในระดับสากล มีบรรจุภัณฑ์ที่คงทน สวยงามทันสมัย โดดเด่นและถูกใจผู้บริโภค

2. ด้านราคา(Place)  มีกลยุทธ์การตั้งราคา ขายปลีก ขายส่ง สินค้าจัดรายการส่งเสริมการขาย สินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์

3. ด้านการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า (Place) สร้างและพัฒนา Platform

4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีกลยุทธ์การจัดรายการการส่งเสริมการขาย

5. ด้านบุคลากร (People)

6. ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence)

7. ด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร (Process) มีการพัฒนาแผนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนและการประเมินผลในการดำเนินงาน

8. ด้านการสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ (Brand confidence & Brand loyalty) มีการกลับมาซื้อซ้ำ

หลังจากนี้ สมาพันธ์ SMEs ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะร่วมกันประชุมย่อยตามความต้องการของสินค้าแต่ละชนิดว่าต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เข้าไปพัฒนาในจุดใด ไม่ว่าจะเป็น สับปะรดหรือมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงสินค้าประจำท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตครู

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พบนางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและการประสานภารกิจของทั้งสองหน่วยงานในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองตามวิถีชุมชน สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่สามารถยกระดับคุณภาพบัณฑิตครู ครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะต้องร่วมมือกันในการศึกษา วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล ความต้องการของชุมชน คัดเลือก จัดลำดับพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนา และจัดทำแผนในการพัฒนาชุมชนตามความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชน ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ สนับสนุนการผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการสร้างเด็กและเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรีให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนานวัตกรรม

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

Read more...

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซือ้เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการและ พัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ และพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ และ พัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 30/2561 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซือ้เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการและ พัดลมระบายอากาศ จำนวน 1 รายการ

Read more...

ประกาศผลผู้ชนะซื้อครุภัณประจำหอพักนักศึกษา - หลัง จำนวน 4 ราย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารหอพักนักศึกษา 2 หลัง จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารหอพักนักศึกษา 2 หลัง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 28/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผลผู้ชนะซื้อครุภัณประจำหอพักนักศึกษา - หลัง จำนวน 4 ราย

Read more...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 14 มีนาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

Read more...

วิชาการฟื้นคืนชีพลดอัตราการเสียชีวิต

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนรายวิชาการฟื้นคืนชีพ ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจ

ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนรายวิชาการฟื้นคืนชีพแก่นักศึกษาพยาบาลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เมื่อวันก่อนนี้ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน  ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้น การได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม รวดเร็วและถูกวิธี จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ในการนี้สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชนจึงส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ การเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก (Cases-Based Learning) การทำผังความคิด (Mind Mapping) อันจะนำให้เกิดการเรียนรู้โดยการชี้นำตนเองในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF ทุกด้าน

           จากเหตุผลดังกล่าว คณาจารย์สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการฟื้นคืนชีพแก่นักศึกษาพยาบาลสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การแก้ปัญหา โดยการใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนหลายๆด้าน มาประกอบกัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาการพร้อมกันทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ อันจะทำให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่การเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน

สาขาภาษาไทย จัดเสวนาทางภาษาไทยในหัวข้อ “สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาทางภาษาไทยในหัวข้อ “สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” ที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น เมื่อบ่ายวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของคนในสังคมคือปัญหาการว่างงาน ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ไม่มีความพร้อมหรือความมั่นใจในการสัมภาษณ์งาน จึงทำให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมาอย่างมากมาย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จัดการเสวนาทางภาษาไทยในหัวข้อ “สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการว่างงานและนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเข้าสู่วัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณทัชชกร บุญลัภยานันท์ (ก็อตจิ) พิธีกรรายการวาไรตี้ เทยเที่ยวไทย เป็นวิทยากรในการเสวนา

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...

กะลังตังช้าง พืชไล่ช้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แก้ไขปัญหาช้างป่าที่เข้ามาเก็บกินพืชผลทางการเกษตร

จังหวัดเพชรบุรีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพะช้างป่า ที่ปัจจุบันได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่มีที่ดินทำกินติดอยู่กับชายป่า เนื่องจากได้เข้ามาทำลายกัดกินพืชผลทางการเกษตร 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำโดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีแนวคิดในการหาวิธีการป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาพืชที่สามารถไล่ช้างได้ นั่นก็คือ กะลังตังช้างหรือช้างร้อง ซึ่งเป็นต้นไม้พุ่มขนาดใหญ่ มีขนสีขาวออกหนาตลอดต้น หากไปสัมผัสขนก็จะคายพิษออกมา จะมีอาการคัน อาการแสบร้อน บวม ขณะนี้ได้ประสานกับสำนักงานอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อนำต้นกะลังตังช้างมาศึกษาวิจัยที่คณะเทคโนโลยีเกษตร จากนั้นจะทดลองนำไปใช้ในพื้นที่จริงที่โรงเรียนอานันท์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  

นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของรั้วรังผึ้ง เป็นการเลี้ยงผึ้งบนแนวรั้วที่ช้างเดินผ่าน เป็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวแซมบุรู ประเทศเคนยา ช้างป่าจะวิ่งหรือเดินหนี และออกห่างจากฝูงผึ้ง รังผึ้งและพื้นที่ที่มีผึ้งอาศัยอยู่ คลื่นเสียง ความถี่ต่ำของการบินของผึ้งมีผลต่อการระแวดระวังภัยของช้าง ผึ้งจะบินวนรอบๆ ที่ ดวงตา ปลายงวงและบริเวณผิวหนังที่บางตรงส่วนหูของช้างป่า ซึ่งเป็นจุดที่ทําให้ช้างป่าเกิดความเจ็บปวดและรําคาญได้ ในส่วนการทำรั้วรังผึ้งจะได้นำมาศึกษาวิจัยที่คณะเทคโนโลยีเกษตรเช่นกัน และนำผลการศึกษาไปทดลองใช้ร่วมกับหน่วยราชการและชุมชนในพื้นที่ที่ช้างผ่านต่อไป

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

บริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีบุคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมอบรม

การให้บริการที่เป็นเลิศผู้รับบริการจะเกิดความประทับใจและจะนำมาซึ่งความชื่นชมต่อองค์กรการบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานทุกด้านเช่นการให้ข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการงานต้อนรับบุคคลทั้งภายในภายนอกรวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภททุกคนที่อยู่ในองค์กรล้วนแต่มีบทบาทเป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอพนักงานทุกคนในองค์กรล้วนแต่มีบทบาทเป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอดังนั้นทุกคนในองค์กรจะต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและสร้างความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคนผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติการบริการด้วยใจโดยเฉพาะการมีจิตสำนึกรักการให้บริการ

การอบรมการบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ ทราบความหมายและแนวคิดของการบริการที่ถูกต้องสามารถระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการให้บริการได้ รู้วิธีการและแนวทางการให้บริการที่ได้มาตรฐานสามารถสร้างความพึงพอใจและความประทับใจผู้รับบริการได้

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account