ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

pbrupicinfo_06
ปรัชญา 
                "คุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่สากล"
ปณิธาน
                 "คลังปัญญาของท้องถิ่น"
คติพจน์
                  นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา "แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
วิสัยทัศน์
               "ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว"

 

พันธกิจ
          1. สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
          2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
          3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
          4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
          5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
          6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล        
          7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
                   "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้" 


เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
                   "มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและท่องเที่ยว"


ค่านิยมองค์กร
                      "ทำงานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สำนึกนำความรับผิดชอบ กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว"
         (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)
                 P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
                 B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
                 R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
                 U : Unity = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะต้องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
           1. มีคุณธรรม  จริยธรรม

           2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
           3. คิดเป็นทำเป็น
           4. มีความรับผิดชอบ
           5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
 
 
  
pbrupicinfo_04
pbrupicinfo_03
pbrupicinfo_05
pbruinfo10

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account