Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

ผลการเรียน (เกรด) มีกี่เกรด?

อีเมล พิมพ์ PDF

pbruinfo07การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นระบบเข้า ชั้นเรียน นักศึกษาจะต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ปลายภาค หากมีความจาเป็นต้องขาดเรียนมากกว่านี้ก็ต้องไม่น้อยกว่า 60% ผู้สอนจึงเสนอให้พิจารณาว่าสมควรให้สอบหรือไม่ ถ้าน้อยกว่า 60% ไม่มีสิทธิสอบ

ผลการเรียน(เกรด)

A = 4
B+ = 3.5
B = 3
C+ = 2.5
C = 2
D+ = 1.5
D = 1
E = 0

PD,P,F ใช้กรณี หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มโดยไม่นับหน่วยกิต และสาหรับรายวิชาที่ได้ I ต้องติดต่อผู้สอบแก้ I ให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป มิฉะนั้นทางทะเบียนจะเปลี่ยนเป็น E อัตโนมัติ

เพิ่มความคิดเห็น

นโยบายเรื่องการให้คำเสนอแนะ : ต้องไม่พิมพ์คำหยาบ ดูหมิ่น ดูถูก สบประมาท บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหาย และไม่ผิดพรบ.ICT 2550 ครับ


รหัสรักษาความปลอดภัย รีเฟรช

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready