Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

ค่าธรรมเนียม และค่าปรับต่าง ๆ ?

อีเมล พิมพ์ PDF

pbruinfo03ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องชำระที่ฝ่ายการเงิน
1. ค่าลงทะเบียน
    - นักศึกษาจะต้องนำใบลงทะเบียนมายื่นที่ฝ่ายการเงินทุกครั้ง เมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนที่ฝ่ายการเงิน
    - กรณีที่นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนดของทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับในการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่ากำหนด วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท 
* การชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาจะต้องนำใบลงทะเบียนมาด้วยทุกครั้งเพื่อตรวจสอบข้อมูล

pbruinfo052. ค่าเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบรายงานผลการศึกษา หนังสือรับรอง
    - นักศึกษาต้องเขียนใบคำร้องทั่วไปที่ฝ่ายทะเบียน ฯ แล้วนำมายื่นชำระเงินที่ฝ่ายการเงินจำนวน 100 บาท ต่อจากนั้นนักศึกษาจะต้องนำใบคำร้องทั่วไปส่งฝ่ายทะเบียน

3. ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
   - นักศึกษาจะต้องยืนยันการลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ ว่าเป็นการรักษาสภาพนักศึกษา  หรือแจ้งทางฝ่ายทะเบียนว่าขอรักษาสภาพเทอมใด  และนำใบลงทะเบียนมายื่นยันที่ฝ่ายการเงินพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการรักษาสภาพภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
   - ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีลงทะเบียนเรียนครบรายวิชาตามเกณฑ์ขั้นต่ำของหลักสูตรแล้วภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
   - กรณีการรักษาสภาพนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์ ถ้าเกินกำหนดนักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับ โดย        - ภาคปกติ 200 บาท ต่อภาคการศึกษา   
     - ภาค กศ.บป. 500 บาท ต่อภาคการศึกษา 
และนักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้ครบทุกภาคเรียนที่หยุดการศึกษา

pbruinfo024. ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน
    - กรณีใบเสร็จรับเงินตัวจริงหาย นักศึกษาต้องนำเอกสาร ดังนี้   
    - เอกสารแจ้งความ ให้เจ้าพนักงาน บันทึกแจ้งเอกสารสำคัญหาย   
    - ใบคำร้องทั่วไป (กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว)นำมายื่นที่ฝ่ายการเงินพร้อมชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท และรอรับเอกสารประมาณ 10 นาที

5. ค่าเทียบโอนหรือยกเว้นผลการเรียน
    - นักศึกษาต้องนาใบคาร้องขอเทียบโอนหรือยกเว้นผลการเรียนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วผ่านความเห็นชอบจากสาขาและคณบดีแล้ว มายื่นชาระเงินค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนหรือยกเว้นผลการเรียนเป็นจานวนเงิน 100 บาท จากนั้นนักศึกษาต้องนาใบคาร้องขอเทียบโอนหรือยกเว้นผลการเรียนไปส่งให้ฝ่ายทะเบียนเพื่อตรวจสอบและอนุญาตให้เทียบโอนหรือยกเว้นผลการเรียนได้กี่หน่วยกิต
    - นักศึกษาต้องนาใบคาร้องขอเทียบโอนหรือยกเว้นผลการเรียนที่รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว มาชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน โดยคิดเป็นหน่วยกิตละ 100 บาท

pbruinfo106. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนคณะ/สาขาวิชา
    - นักศึกษาจะต้องนาใบคาร้องทั่วไปที่กรอกรายละเอียดขอเปลี่ยนคณะ/สาขาวิชาเรียบร้อยแล้วมาชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน โดยจะเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท

7. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือคาร้องขอจบการศึกษา
    - นักศึกษาจะต้องนาใบคาร้องขอจบมายื่นชาระเงินที่ฝ่ายการเงิน เป็นจานวนเงิน 500 บาท

8. ค่าธรรมเนียมการรับค่าประกันของเสียหายคืน
    - นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วมีสิทธิ์รับเงินค่าประกันของเสียหายจากมหาวิทยาลัยคืน โดยนักศึกษาจะต้องนาใบแสดงผลการเรียนหรือใบ Transcript มาแสดงรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ที่ฝ่ายการเงินภายใน 6 เดือน หลังอนุมัติผลการศึกษา
     - กรณีรับค่าประกันของเสียหายแทน
     - ผู้รับแทนจะต้องใช้ใบมอบฉันทะที่ฝ่ายการเงินจัดเตรียมให้
     - ถ่ายเอกสารสาเนาใบแสดงผลการเรียนหรือใบ Transcript ของผู้มอบฉันทะ
     - ถ่ายเอกสารสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
*ผู้มอบฉันทะจะต้องกรอกรายละเอียดในใบมอบฉันทะให้เรียบร้อยพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ
*ผู้รับมอบฉันทะ และพยานให้ครบถ้วน โดยพยานต้องลงลายมือชื่อครบทั้ง 2 คน (เอกสารสำเนาทุกใบจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทร. 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106, 1111, 1141 โทรสาร.0-3249-3279, http://acad.pbru.ac.th

เพิ่มความคิดเห็น

นโยบายเรื่องการให้คำเสนอแนะ : ต้องไม่พิมพ์คำหยาบ ดูหมิ่น ดูถูก สบประมาท บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหาย และไม่ผิดพรบ.ICT 2550 ครับ


รหัสรักษาความปลอดภัย รีเฟรช

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready