Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

( สำเนา )
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.    ชุดทดลองระบบควบคุมเชิงอุตสาหกรรม                                 จำนวน                  ๒            ชุด
๒.    ชุดควบคุมอัตโนมัติ                                                        จำนวน                   ๒            ชุด
๓.    ชุดประลองเครื่องมือวัดไฟฟ้า                                             จำนวน                   ๓            ชุด
๔.    ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และการควบคุมอัตโนมัติ               จำนวน                  ๑             ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานบริหารพัสดุฯ อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น M มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานบริหารพัสดุฯ อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น M มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.pbru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๔๙๙,๑๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

สำเนาถูกต้อง

 

(นาง ภควัน จันทนเสวี)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

โดย นาง ภควัน จันทนเสวี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 39/2558

เพิ่มความคิดเห็น

นโยบายเรื่องการให้คำเสนอแนะ : ต้องไม่พิมพ์คำหยาบ ดูหมิ่น ดูถูก สบประมาท บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหาย และไม่ผิดพรบ.ICT 2550 ครับ


รหัสรักษาความปลอดภัย รีเฟรช

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready