Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ เครือข่ายสหกิจศึกษา ๒๐ เมษายน ๕๕

อีเมล พิมพ์ PDF

pr_coop_20April2012

กำหนดการโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา

ระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑ อาคารวิทยาภิรมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

...............................................................................

เวลา 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.      พิธีเปิด โดย  ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.      การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ ระบบสหกิจศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาไทยรองรับประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ” 

                               วิทยากร โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวดี บุญลือ  ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

๑๐.๑๕ –๑๐.๓๐ น.       พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.      การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ ทิศทางการพัฒนาและรูปแบบการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาไทยสู่นานาชาติ ”

                               วิทยากร โดย  ผศ.ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม กรรมการสมาคมสหกิจศึกษาไทย

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.      การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาสู่การเป็นองค์กรต้นแบบ

                               วิทยากร โดย  คุณอธิพงษ์  อิสสะอาด  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และอดีตผู้อำนวยการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                               บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.      การเสวนา เรื่อง “ สหกิจศึกษาไทย : สถานการณ์ปัจจุบันและความสำเร็จ ”

                               วิทยากร โดย  ผู้แทนสถาบันเครือข่าย ฯ (ผู้บริหาร/อาจารย์)

                                     ๑.ผู้แทนมหาวิทยาลัยสยาม*

                                     ๒.ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

                               ผู้แทนสถานประกอบการ

                                     คุณสืบพงษ์ เกตุนุติ บริษัท ชะอำพีรพัฒน์เคมีคอล จำกัด*

                               ผู้แทนศิษย์เก่าระบบสหกิจศึกษา

                               ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*

                               ดำเนินรายการ โดย  อาจารย์มนัญญา ปริยวิชญภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.      การเสวนา เรื่อง “ มุมมองและสิ่งที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษา ”

                               วิทยากร โดย  ผู้แทนศิษย์ปัจจุบันจากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง

                                        ๑.ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

                                        ๒.ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม*

                                        ๓.ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*

                                        ๔.ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน*

                               ดำเนินรายการ โดย  อาจารย์รักเกียรติ หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๑๖.๓๐ น.                 ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก และปิดการสัมมนา

  

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* อยู่ระหว่างการประสานเรียนเชิญ

*ดาวน์โหลด โครงการ กำหนดการ คำสั่ง สัมมนาเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนล่าง 20 เม.ย. 55icon โครงการ กำหนดการ คำสั่ง สัมมนาเครือข่ายสหกิจศึกษา 55 (839.02 kB)

เพิ่มความคิดเห็น

นโยบายเรื่องการให้คำเสนอแนะ : ต้องไม่พิมพ์คำหยาบ ดูหมิ่น ดูถูก สบประมาท บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหาย และไม่ผิดพรบ.ICT 2550 ครับ


รหัสรักษาความปลอดภัย รีเฟรช

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready