Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

อบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไม้ผสมผสานในงานจัดดอกไม้สด 2-3 เม.ย. 54

อีเมล พิมพ์ PDF

logo_pbru130x100

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไม้ผสมผสานในงานจัดดอกไม้สด

ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2554

หลักการและเหตุผล
  งานดอกไม้สดถือได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่มีความสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ในความเป็นไทยอย่างชัดเจนสมควรแก่การอนุรักษ์ และเป็นการพัฒนารูปแบบของการจัดให้มีความแปลกใหม่ในการจัดจึงมีการสร้างสีสัน ลายเส้น จังหวะของการจัดให้ต่างไปจากเดิมๆ โดยนำอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้หรือวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประดับตกแต่งได้อย่างสวยงาม แต่ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไม้ผสมผสานในงานจัดดอกไม้สด  เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศสดชื่น และดูมีคุณค่ายิ่งของผักและผลไม้ที่นำมาประดับตกแต่ง ให้มีความใหม่ แปลกตากับผู้พบเห็น เพื่อให้ครูด้านงานอาชีพและเทคโนโลยี  เนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้สดในปี 2551 และได้มีการสำรวจความต้องการให้มีการอบรมเพิ่มความรู้เพิ่มขึ้นได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านการนำความรู้ไปใช้ในการสอน และการนำไปประกอบใช้ในการประกอบอาชีพได้คิดเป็นร้อยละ 82

ดาวน์โหลด กำหนดการและใบสมัคร icon โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผักและผลไม้ผสมผสานในงานจัดดอกไม้สด (244.65 kB)

ขอโทษครับ/ค่ะ เนื้อหานี้ปิดไม่ให้ส่งคำเสนอแนะ คุณไม่สามารถส่งข้อเสนอแนะนี้ได้ครับ/
This content has been locked. You can no longer post any comment.

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready