Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
You are here: หน้าแรก » ข่าว » ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา » การจัดทำ e-Learning on http://sci.pbru.ac.th/moodle วันที่ 4,11,18 ก.พ. 55
พุธ, 29 ก.ค. 2015

การจัดทำ e-Learning on http://sci.pbru.ac.th/moodle วันที่ 4,11,18 ก.พ. 55

อีเมล พิมพ์ PDF

articlesเรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง “การจัดทำ e-learning by Moodle) http://sci.pbru.ac.th/moodleคณาจารย์ท่านใดสนใจสามารถเข้าอบรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกำหนดการด้านล่าง

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การจัดทำ e-learning by Moodle http://sci.pbru.ac.th/moodle

วันที่

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

วันเสาร์ 4 ก.พ. 55

9.00-10.30

- เปิดการอบรม
- หลักการเบื้องตันเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ e-Learning
- แนะนำ Learning Management System : Moodle และ การประยุกต์ใช้Moodle ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในไทย
- การปรับแต่งค่าในระบบ Moodle ในส่วนของ Course creator / Admin
- การปรับแต่งค่าต่าง ๆ ก่อนการใช้งาน
- จัดการบัญชีผู้ใช้งาน , ปรับแต่งหน้าเว็บเพจ
- แนะนำสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการระบบ

- คณบดีคณะฯ
- ผอ./รอง ผอ. สำนักวิทยฯ
- อ.สุกัญชิลิกา บุญมาธรรม และอ.อัตภาพ มณีเติม

10.30-10.15

พัก - รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.15

- การสร้างและการจัดการรายวิชา ( อาจารย์ผู้สอน/Teacher)
- การเพิ่มประเภทรายวิชา
- การเพิ่มรายวิชาและการกำหนดรายละเอียดของรายวิชาที่เพิ่มใหม่
- การกำหนดผู้ดูแลรายวิชา ( อาจารย์ผู้สอน/Teacher)

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.45

- การเพิ่มแหล่งข้อมูล เพิ่มหน้าเว็บเพจ การสร้างลิงค์ไปหาไฟล์หรือเว็บไซต์ ไดเร็กทอรี และ Label

14.45-15.00

พัก - รับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30

- โมดูลการใช้ระบบช่องทางการสื่อสารในบทเรียน ได้แก่
กระดานเสวนา (Web board), ห้องสนทนา (Chat)

วันเสาร์ 11 ก.พ. 55

9.00-10.30

- การสร้างแบบทดสอบ แบบชนิดเลือกตอบ Multiple Choice
- การสร้างแบบทดสอบ แบบชนิดถูก/ผิด True/False
- การรายงานผลการสอบ

- อ.อัตภาพ มณีเติม

10.30-10.15

พัก - รับประทานอาหารว่าง

13.15-14.45

- การใช้ BLOCK HTML
- การใช้ BLOCK Flash
- การใช้ BLOCK Embed จากสื่อออนไลน์ภายนอก เช่น  Youtube
- การสร้างอภิธานศัพท์ (Glossary Module)

14.45-15.00

พัก – รับประทานอาหารว่าง

16.15-16.30

- การสร้างแบบทดสอบ แบบชนิดเลือกตอบด้วยโปรแกรม Hot Potatoes (มีเวลาพอ)

วันเสาร์ 18 ก.พ. 55

9.00-10.30

นำเสนอผลงาน และประเมินผลโครงการ

- อ.สุกัญชิลิกา บุญมาธรรม และผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ

10.30-10.15

พัก - รับประทานอาหารว่าง

13.15-14.45

แนวทางการนำ e-learning สู่การวิจัยในชั้นเรียน

14.45-15.00

พัก – รับประทานอาหารว่าง

แนวทางการนำ e-learning สู่การวิจัยในชั้นเรียน

16.15-16.30

พิธีปิดการอบรม

* หัวข้ออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266 , http://sci.pbru.ac.th

เพิ่มความคิดเห็น

นโยบายเรื่องการให้คำเสนอแนะ : ต้องไม่พิมพ์คำหยาบ ดูหมิ่น ดูถูก สบประมาท บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหาย และไม่ผิดพรบ.ICT 2550 ครับ


รหัสรักษาความปลอดภัย รีเฟรช

บริการนักศึกษา

bn_mis bn_pbruloan bn_loaninfo bn_slf bn_ktb bn_scholarship bn_conscript bn_jobmua bn_health bn_ubi bn_webboard bn_horpak bn_pbru_act pbru_opac_banner_150

บริการอาจารย์

bn_personelservicetbn_onlineDB bn_cheqapbru bn_pbru_dc bn_pbru_blog pbru_opac_banner_150

บริการออนไลน์

 bnr_don bnr_radio bnr_mail  bnl_180x50isoc1212 bnr_edltv e-learning_banner

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

bn_proquest bn_acm bn_wilson bn_springerlink-logo bn_logoEhost bn_webofscience bn_emeral bn_pubslogo-big bn_logo_ScienceDirect bn_tdc-logo bn_CHE bn_tar-logo bn_ThaiLISE-Book bn_netlibrary bn_springerlink-logo bn_acm bn_acm_dl

คณะวิชา

bn_gradbn_edubn_agrbn_scaat
bn_itbn_hsbn_mitbn_sci
 

สำนัก/สถาบัน

bn_opbn_acadbn_goldbn_rs

หน่วยงานอื่นๆ

 bn_cc bn_council bn_gad bn_plan bn_dsd bn_ctbn_audit
bn_psc bn_km bn_alumni

งานประกันคุณภาพ

bnr_rkpi14 bn_ethics52 bnr_hf bnr_complain bn_cheqapbru bn_km2

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

rss