Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
ศุกร์, 20 ม.ค. 2017

ร่าง TOR โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมติดตั้ง

อีเมล พิมพ์ PDF

   ในปีงบประมาณ 2550 คณะวิทยาการจัดการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ในการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น วงเงิน 95,900,000 บาท นั้น ซึ่งในการก่อสร้างอาคารไม่มีรายการติดตั้งเครื่องปรับอากาศรวมอยู่ด้วย  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เพื่อให้สามารถใช้งานทั้งในด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะและผู้มาขอรับบริการต่อไป

 

               ดาวน์โหลดร่างTOR                   ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

ขอโทษครับ/ค่ะ เนื้อหานี้ปิดไม่ให้ส่งคำเสนอแนะ คุณไม่สามารถส่งข้อเสนอแนะนี้ได้ครับ/
This content has been locked. You can no longer post any comment.

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready