Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ เผยแพร่และขอคำเสนอแนะ ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) และคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 180 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

อีเมล พิมพ์ PDF

    articles_krut เรียน  บริษัทผู้ขายคอมพิวเตอร์ และผู้สนใจ  ด้วยฝ่ายงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุคจำนวน 180 เครื่อง

   จึงเผยแพร่ (ร่างโครงการ) จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุคจำนวน 180 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็น วิจารณ์  และข้อแนะนำ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดโครงการฯ ตามที่แนบมา    icon ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) และคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 180 เครื่อง  สามารถส่งข้อคิดเห็น และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ และเวลาราชการ ได้ที่   ฝ่ายบริหารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8  ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  โทรศัพท์ 0-3249-3300 ต่อ 1133 โทรสาร 0-3249-3313 เว็บไซต์  http://www.pbru.ac.th, phakawan@pbru.ac.th

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ด้วย

 

สำเนาถูกต้อง

ประกาศเชิญชวน

 

(นาง ภควัน จันทนเสวี)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ขอโทษครับ/ค่ะ เนื้อหานี้ปิดไม่ให้ส่งคำเสนอแนะ คุณไม่สามารถส่งข้อเสนอแนะนี้ได้ครับ/
This content has been locked. You can no longer post any comment.

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready