Black Ribbon

สำหรับนักศึกษา

ลงทะเบียน/ผลการศึกษา ตรวจยอดหนี้ที่กู้ยืม กยศ.
E-Mail PBRU กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กำหนดการผันผันการเกณฑ์ทหาร หน่วยทุนการศึกษา PBRU
ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิต Scholarship ทุนการศึกษา
โครงการสร้างสุขภาวะ PBRU ข่าวสำหรับนักศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์
ระบบจองหอพักนักศึกษา PBRU ศูนย์นวตกรรมการเรียนรู้
ฐานข้อมูลระบบกิจกรรม Pbru Channel
ฐานข้อมูล OPAC ARIT คู่มือการลงทะเบียน
ศูนย์ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ำหนึ่ง การแต่งกายที่ถูกระเบียบ
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการลงทะเบียน ข่าวดอนขังใหญ่ 
อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับปริญญาตรี แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาปี 2560 ฐานข้อมูลออนไลน์ สกอ.
  แจ้งเรื่องร้องเรียน