Black Ribbon

ข่าว

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

 Download >>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ
 Download >>>สเปกครุภัณฑ์โรงงาน

๑.  เครื่องกลึงชนิดตั้งพื้น ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี        จำนวน          ๑๐       เครื่อง

๒.  เครื่องกัดโลหะและเจาะโลหะ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี      จำนวน  ๒         เครื่อง


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ

  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เสนาะ กลิ่นงาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 

สำเนาถูกต้อง

ภควัน จันทนเสวี

(นางภควัน จันทนเสวี)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

โดย นางภควัน จันทนเสวี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๐

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับชุมชนต่างๆ และพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “น้อมจิตบูชาดารารัตน์ ถวายองค์ปิยฉัตรภูมิพล”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับชุมชนต่างๆ และพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “น้อมจิตบูชาดารารัตน์ ถวายองค์ปิยฉัตรภูมิพล” การร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน ๙๙,๙๙๙ ดอก ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ หรือตามหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก youtube : BOX WEDDING
ดนตรีประกอบ : ความฝันอันสูงสุด อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

 

Read more...

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์จากโรงเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมประกอบด้วยการไหว้ครูด้วยพานดอกไม้ธูปเทียน จากตัวแทนนักเรียนและ การไหว้ครูของนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ยังได้ทำการเจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เมื่อช่วงเช้า ของวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 60 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

Read more...

เลื่อนประกาศผลรางวัล การประกวดผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี

เลื่อนประกาศผลรางวัล
การประกวดผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (LOGO)
“ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี”
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ปี 2560

Read more...

งานแถลงข่าวการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “น้อมจิตบูชาดารารัตน์ ถวายองค์ปิยฉัตรภูมิพล” 20 มิ.ย. 60

งานแถลงข่าวการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “น้อมจิตบูชาดารารัตน์ ถวายองค์ปิยฉัตรภูมิพล” 20 มิ.ย. 60

 

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดงานแถลงข่าวการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการ “น้อมจิตบูชาดารารัตน์ ถวายองค์ปิยฉัตรภูมิพล” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดร.โฉมยง โต๊ะทอง อุปนายกคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ ประธานชมรมกลุ่มคนรักในหลวงเมืองเพชร และนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ ประธานชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงาน ซึ่งพิธีการแถลงข่าวมีการเปิดวีดิทัศน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การสาธิตการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จากใบตาลของต้นตาลทรงปลูกของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากนั้นได้ให้แขกผู้มีเกียรติร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ในงาน “น้อมจิตบูชาดารารัตน์ ถวายองค์ปิยฉัตรภูมิพล” เพื่อเป็นต้นแบบในการทำดอกไม้จันทน์ เป็นการเสร็จพิธีการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้หน่วยราชการจัดหาและจัดทำดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้ามีส่วนร่วม ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได้ร่วมกับชุมชนต่างๆ และพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “น้อมจิตบูชาดารารัตน์ ถวายองค์ปิยฉัตรภูมิพล” การร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน ๙๙,๙๙๙ ดอก ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ หรือตามหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 Download >>>เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 Download >>>แบบรูปรายการ
 Download >>>สเปก
 Download >>>คำชี้แจง


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                                            ครุภัณฑ์สำนักงาน               จำนวน          ๓๑       รายการ


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ


 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

          

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 
 

สำเนาถูกต้อง
ภควัน จันทนเสวี
(นางภควัน จันทนเสวี)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

โดย นางภควัน จันทนเสวี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๐

Read more...

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานย่อยอื่นๆ ภายในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account