Black Ribbon

ข่าว

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทดลองใช้ฐานข้อมูล PressReader เป็นฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์และแม๊กกาซีนกว่า 6,000 ปกจาก 100 ประเทศทั่วโลกในกว่า 60 ภาษา

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทดลองใช้ฐานข้อมูล

PressReader เป็นฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์และแม๊กกาซีนกว่า 6,000 ปกจาก 100 ประเทศทั่วโลกในกว่า 60 ภาษา อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์เสมือนต้นฉบับ สามารถใช้งานจากมือถือ แท๊บเล็ต และโน๊ตบุ๊คส่วนตัว PressReader ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานของห้องสมุดและสถาบันการศึกษา มีคำแปล บุ๊คมาร์ค เสียงอ่าน และสามารถแบ่งปันกันทางสังคมออนไลน์ ข้อมูลเป็นฉบับปัจจุบันพร้อมฉบับย้อนหลัง มี keyword search ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มที่ชอบไว้ในอุปกรณ์-เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวจำนวนกี่เล่มก็ได้ และเก็บไว้อ่านได้นานเท่าที่ต้องการ

*** สามารถใช้ทั้ง Web Browser และ Application 
 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการใช้งานได้ที่ http://lib.pbru.ac.th/…/compon…/k2/item/43-pressreader-trial

Read more...

ลงทะเบียน 3/2559 ภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2559

Read more...

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
และ กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2559

ห้องอบรมวิชาพื้นฐาน
ครั้งที่ 6/2559

รอบที่ 1 (22-26 พฤษภาคม 2560)
-ภาษาอังกฤษ 
-คอมพิวเตอร์ 
-คณิตศาสตร์ อบรมห้อง 432
-ภาษาไทย 

รอบที่ 2 (29 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560)
-ภาษาอังกฤษ 
-คอมพิวเตอร์ 
-คณิตศาสตร์ อบรมห้อง 432
-ภาษาไทย 

Read more...

กิจกรรมบังคับเด็กทุนอุดหนุนการศึกษา 2560


ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง กิจกรรม(ภาคบังคับ)ของนักศึกษาทุนที่ต้องปฏิบัติ

Read more...

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณะผู้บริหาร สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะผู้บริหาร สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดย อาจารย์ศตวรรษ ทิพโสต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ ชั้น 3 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และนำมาพัฒนางานทางด้านกิจการนักศึกษาและงานสโมสรนักศึกษา

 

Read more...

อัตราค่าและวิธีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับ ป.ตรี พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560

เพื่อให้การจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ26 เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาและทักษะด้านประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตราที่ 31(2)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดอัตราและวิธีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระค่าค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>อัตราค่าและวิธีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาระดับ ป.ตรี พ.ศ. 2560

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3
สอบวันที่  22  พฤษภาคม  2560  เวลา 9.30  - 12.00 น.
ณ อาคารแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

download >>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3
download >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลาง ระบบเครื่องเสียงสำหรับการประชุมสัมมนา ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ระบบเครื่องเสียงสำหรับการประชุมสัมมนา ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 1 ระบบ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU