Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแสดงวิสัยทัศน์เพื่อสรรหาคณบดี"คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

รับชมการถ่ายทอดสดการแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อสรรหาคณบดี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
Last modified onThursday, 09 March 2017 03:29

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU