Black Ribbon

ข่าว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชนชนที่บ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชนชนที่บ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ และอาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่บ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อชี้แจงและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสีเขียวบ้านในดง และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชน โดยมีนายถนอง แสงศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล เมื่อบ่ายวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายถนอง แสงศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง กล่าวว่า เดิมนั้นในพื้นที่ตำบลบ้านในดง ประสบปัญหาสมาชิกกองทุนวันละบาทที่ไม่เพิ่มขึ้น คณะวิทยาการจัดการ ก็ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยการนำอาจารย์ในแขนงวิชาต่างๆ และนักศึกษาลงพื้นที่บ้านในดงเพื่อหาสมาชิกเพิ่ม ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้มีจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น จากนั้นจึงได้ริเริ่มจัดทำตลาดนัดสีเขียว โดยมีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานหลักยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออีกเช่นกัน จนผลออกมาเป็นที่น่าพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เผยถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการลงบริการวิชาการชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้โครงการ “1 คณะ 1 อำเภอ” โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ทุกคณะลงพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี เป็นการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้งานสำเร็จคือพลังชุมชน ซึ่งจากการทำงานร่วมกันกับชุมชน ทำให้อาจารย์และนักศึกษานำองค์ความรู้ไปพัฒนางานของตนเอง ซึ่งผลสำเร็จของโครงการวัดจากการการได้ใช้ประโยชน์จริงของประชาชนในชุมชน ขณะที่โครงการตลาดสีเขียว เริ่มต้นจากกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านในดง จากนั้นได้พัฒนาต่อยอดจนชาวบ้านมีการปลูกผักอินทรีย์ แต่ยังขาดการพัฒนาในเรื่องการส่งเสริมการตลาด ทางคณะวิทยาการจัดการจึงร่วมกับชุมชนในการทำตลาดสีเขียว ในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า และส่งเสริมการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ช่องทางการผลิตและการจัดจำหน่าย เพื่อให้ชุมชนมีความสุขบนพื้นฐานชีวิตพอดีบนวิถีพอเพียง สุขภาพดีและสร้างรายได้จากการทำเกษตรปลอดภัย โดยยึดหลักการทำงาน ทำโดยชุมชนเพื่อชุมชน จึงจะเกิดผลอย่างแท้จริง

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/thai/index.php/news-pbru#sigFreeId99720168c8

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเปิดนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน”ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ ประธานกรรมการบริหาร เดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเปิดนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน”ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ ประธานกรรมการบริหาร เดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ (The Venezia Hua Hin & Cha-am) ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน” (Gallery for HM The King IX) โดยได้รับเกียรติจากนายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอชะอำ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับเดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ (The Venezia Hua Hin & Cha-am) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2560 ณ เดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักศึกษาแขนงวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำชุดการแสดงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม 3 ชุด มาร่วมแสดงภายในงาน นอกจากนี้คณะต่างๆ ได้นำผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอนไปจำหน่าย สาธิตและจัดแสดง เช่น ป๊อบคอร์นจากคณะวิทยาการจัดการ สาธิตการทำอาหารและขนมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร บริการนวดแผนไทย สุขภาพและความงามโดยคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงการแสดงผลงานศิลปะภาพวาดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 นักศึกษาแขนงดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะนำเครื่องดนตรีไปบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ได้ตามวัน – เวลาดังกล่าว

View the embedded image gallery online at:
http://www.pbru.ac.th/thai/index.php/news-pbru#sigFreeId705c3e2627

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเปิดนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน” ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ ประธานกรรมการบริหาร เดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเปิดนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน” ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ ประธานกรรมการบริหาร เดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ (The Venezia Hua Hin & Cha-am) ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน” (Gallery for HM The King IX) โดยได้รับเกียรติจากนายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอชะอำ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับเดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ (The Venezia Hua Hin & Cha-am) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2560 ณ เดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักศึกษาแขนงวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำชุดการแสดงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม 3 ชุด มาร่วมแสดงภายในงาน นอกจากนี้คณะต่างๆ ได้นำผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอนไปจำหน่าย สาธิตและจัดแสดง เช่น ป๊อบคอร์นจากคณะวิทยาการจัดการ สาธิตการทำอาหารและขนมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร บริการนวดแผนไทย สุขภาพและความงามโดยคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงการแสดงผลงานศิลปะภาพวาดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 นักศึกษาแขนงดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะนำเครื่องดนตรีไปบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ได้ตามวัน – เวลาดังกล่าว

Read more...

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1461/2560
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน พฤศจิกายน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

Read more...

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 14602560
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน พฤศจิกายน นรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน  2560

Read more...

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1339/2560
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน ตุลาคม นรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2560

Read more...

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหารต่อความร้อน (Differential Scaning Calorimeter) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหารต่อความร้อน (Differential Scaning Calorimeter) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download >>>เอกสารประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์
Download >>>สเปค ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหารต่อความร้อน (Differentail Scanning Calorimeter) จำนวน  ชุด


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทำสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด

                       ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

                       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

                       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

                 ๑๑.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 ๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๑๓. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ

 
 

ประกาศ ณ วันที่๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


หมายเหตุ
  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Read more...

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ( มอท.) Thai National AIDS Foundation (TNAF) ขยายเวลา รับสมัครโครงการประกวด Viral Video หัวข้อ “อีกนิดพิชิตเอดส์” 57’

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย ( มอท.)
Thai National AIDS Foundation (TNAF)

วันที่ 8 กันยายน 2560

Download>>>ขยายเวลา-โครงการประกวด-Viral-Video-1

เรื่อง ขยายเวลา รับสมัคร ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โครงการประกวด Viral Video หัวข้อ “อีกนิดพิชิตเอดส์” 57’ เรียน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารกองงานกิจการนิสิต นักศึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนิสิต นักศึกษาที่สนใจ ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทยสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ร่วมกับมูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.)และภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการ “อีกนิดพิชิต เอดส์หรือAIDS-AlmostZero” เพื่อร่วมผลักดันการทางานด้านการป้องกันเอดส์ และการระดมทุนให้สามารถดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินบริจาคจะมีค่าต่อการพิชิตเอดส์ ส่งผลให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ ไม่เกิดการติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ ตามเป้าหมายยุติเอดส์ ภายในปี 2573 การยุติเอดส์จะประสบผลสาเร็จได้นั้น ต้องอาศัยสื่อออนไลน์/Social Media เพื่อให้เกิดกระแสการรับรู้และส่งต่อความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและช่วยเหลืออย่างรวดร็ว แม่นยา และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงจัดการประกวด Viral Video (ความยาวคลิป 1 - 2 นาที)ในหัวข้อ “อีกนิดพิชิตเอดส์” ชิงทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท โดยมีกติกาการส่งผลงานเข้าประกวดและเกณฑ์การพิจารณา ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย
 ขยายเวลา รับสมัครจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
 Download ใบสมัครได้ที่ www.thaiaids.org AIDS Almost Zero
 ส่งใบสมัครได้ที่มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) ที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางไปรษณีย์
 ปฐมนิเทศ แจ้งกลับผู้ที่ส่งใบสมัครเข้าอีกครั้ง
 ส่งผลงาน Viral Clip พร้อมโครงเรื่อง วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2560
 ประกาศผลงานทีมผู้เข้ารอบ 20 ทีม
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประกวดViral Video ให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันของท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย (มอท.) เลขที่ 191 พหลโยธิน ซอย 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 02-279-7022 โทรสาร 02-618-4748

Read more...

รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ กราบพระบาทครั้งสุดท้าย รวมพลังศรัทธาแห่งรักที่มีต่อพ่อ ร่วมเดินจุดเทียนถวายเป็นพระราชกุศลในขบวนแสงประทีปแห่งศรัทธาโดยเริ่มต้นจากเดอะเวเนเซียมุ่งสู่หน้าบ้านของพ่อพระราชวังไกลกังวล

รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ กราบพระบาทครั้งสุดท้าย กอดรูปพ่อไว้แนบอก พร้อมแสงเทียนแห่งความจงรักภักดี รวมพลังศรัทธาแห่งรักที่มีต่อพ่อ ร่วมเดินจุดเทียนถวายเป็นพระราชกุศลในขบวนแสงประทีปแห่งศรัทธาโดยเริ่มต้นจากเดอะเวเนเซียมุ่งสู่หน้าบ้านของพ่อพระราชวังไกลกังวล ระยะทาง ๙ กิโลเมตรแล้วก้มลงกราบพร้อมกันที่หน้าวังไกลกังวลเพื่อส่งเสด็จท่านสู่สวรรคาลัย
***********************
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 
ตั้งแต่เวลา เวลา 16.00-19.00 น. 
***********************

การแต่งกาย 
- ชุดสุภาพสตรีชุดดำ,ขาวที่สุภาพ รองเท้าหุ้มส้น 
- ชุดสุภาพบุรุษสูทดำ/ชุดสุภาพสีดำ,ขาว 
- นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมเพื่อร่วมกิจกรรม
1.รูปพ่อที่บ้านของท่าน
2.เทียนสีขาวหรือสีเหลือง
3.ไฟแช็ค
3.ถุงดำ

งานวันที่ 24 ตุลาคม 2560
https://www.facebook.com/events/730471630493605
รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ กราบพระบาทครั้งสุดท้าย

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account