Black Ribbon

ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านไอซีที “SQL เบื้องต้น สำหรับการจัดการฐานข้อมูล”

กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านไอซีที
SQL เบื้องต้น สำหรับการจัดการฐานข้อมูล”
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

รับสมัครออนไลน์ https://goo.gl/forms/GOuYTJeUoEPbjfKL2
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 เมษายน 2560

เวลา รายละเอียด
13.30-16.00
  • แนะนำเกี่ยวกับ SQL
  • การสร้างตารางฐานข้อมูลด้วย SQL
  • การนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล
14.30-14.45 พักเปลี่ยนอิริยาบถตามอัธยาศัย
14.45-16.00
  • การประมวลผลเบื้องต้น
  • Built-In Function

หมายเหตุ:กำหนดการจัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Read more...

แบบเปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งมาตรน้ำขนาด 2 นิ้ว ณ อาคารอาหารนานาชาติ 27

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>แบบเปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งมาตรน้ำขนาด 2 นิ้ว ณ อาคารอาหารนานาชาติ 27

Read more...

เเบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 31 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่ราคาก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>เเบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 31 รายการ

Read more...

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download >>>ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download >>>แปลนครุภัณฑ์ ชั้นที่ 1
download >>>คุณลักษณะเฉพาะ หน้า 1-28 และ คุณลักษณะเฉพาะ หน้า 61-84


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                                            ครุภัณฑ์สำนักงาน               จำนวน          ๓๑      รายการ


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pbru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๙-๓๓๐๐ ต่อ ๑๑๓๓,๑๔๙๙ ในวันและเวลาราชการ 
ประกาศ ณ วันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

           

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Read more...

ขอเชิญนักศึกษาผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาเสริมสร้างขีดความสามารถ ด้วยกลยุทธ์ตลาดดิจิทัล

ขอเชิญนักศึกษาผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วม การสัมมนาเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยกลยุทธ์ตลาดดิจิทัล รองรับ Thailand 4.0
การเสวนา หัวข้อ "พิชิตยอดขาย ด้วยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 500/2559
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

Read more...

คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 499/2560
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คำสั่งแต่งตั้งตรวจเวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 

 
Read more...

เชิญเข้าร่วมสัมมนาทางรอดประมงไทย พลิกวิถีชีวิตประมง เศรษฐกิจมั่งคง รายได้ยั่งยืน

เชิญเข้าร่วมสัมมนาทางรอดประมงไทย พลิกวิถีชีวิตประมง เศรษฐกิจมั่งคง รายได้ยั่งยืน
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ 2560 ณ ห้องประชุมประชาปราโมทย์
องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมผักเบี้ย
จัดโดยนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ห้อง 5641-10/7
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

create an account