Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริการวิชาการแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์พนัส ชัยรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริการวิชาการแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์พนัส ชัยรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สถาบันถิ่นฐานไทย ตำบลต้นเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เพื่อประชุมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาคประชาชน) ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คปจ.) และคณะทำงานประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับการบริการชุมชน 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กอปรกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า หลังจากที่ได้หารือร่วมกัน ต้องมีการทำแผนความต้องการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ การส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัยให้กับคนในพื้นที่ โดยพบว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการคือ ฐานข้อมูลท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยุทธศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรและอาหารปลอดภัย และการค้าชายแดน ทั้งนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยฯ ยินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

Last modified onวันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560 08:03

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account