Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี และคณะผู้ประเมิน ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี และคณะผู้ประเมิน ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ITA) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงานและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA ปี 2560 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกแห่ง 61 แห่ง จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account