ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.2560-2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.2560-2560 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง มีการให้บริการในรูปแบบต่างๆ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมและมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จากการสำรวจพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการประชุมร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายภาคประสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คปจ.) กับคณะทำงานประสานองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คปอ.) พบว่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องการรับการบริการวิชาการ ดังนี้
1. ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องเกษตรปลอดภัย (ปุ๋ยอินทรีย์) 
2. ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องเกษตรปลอดภัย 
3. ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องการตลาดของมะพร้าว
4. ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องเกษตรปลอดภัย
5. ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องการท่องเที่ยว
6. ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องการท่องเที่ยว
7. ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ, ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องการจัดการขยะ
8. ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี ต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคมในเรื่องการท่องเที่ยว

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account