ข่าวสื่อสารองค์กร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

12 พ.ย.2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีและรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตร M.B.A. และ ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนศิษย์เก่าให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account